Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencja grup patrolowych dla Kancelarii Prezydenta RP.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-11-15
 • ZamawiającyKancelaria Prezydenta RP
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00416279
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencja grup patrolowych dla Kancelarii Prezydenta RP.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Prezydenta RP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@prezydent.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prezydent.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Administracja publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencja grup patrolowych dla Kancelarii Prezydenta RP.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5d96eae-55bf-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073077/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Ochrona fizyczna obiektów Kancelarii Prezydenta RP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5d96eae-55bf-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1. Zakres zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
a) Zamawiający, zgodnie z art. 18 ust. 4 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6) oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp, udostępni załącznik nr 2 oraz załącznik nr 10 do SWZ na wniosek Wykonawców ubiegających się o zamówienie przesłany na adres: zamowienia@prezydent.pl.
b) Wniosek, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ, musi być podpisany przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). Podpis osoby uprawnionej musi umożliwiać identyfikację osoby podpisującej tj. musi być czytelny, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego lub podpis złożony wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej. Dopuszcza się złożenie ww. pełnomocnictwa w formie skanu.
c) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie załącznika nr 2 oraz załącznika nr 10 w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zwracali się do Zamawiającego o przekazanie ww. dokumentu niezwłocznie po publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ.
d) Dokumentacja zabezpieczona hasłem zostanie przesłana Wykonawcy na adres e-mail wskazany we wniosku przez Wykonawcę, a hasło będzie przekazywane SMS-em na numer telefonu również podany przez Wykonawcę we wniosku.
e) Wraz z wnioskiem Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przekazany opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 10 do SWZ) – zawierające informacje poufne i newralgiczne z punktu widzenia Zamawiającego – zostaną wykorzystane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu złożenia ofert lub realizacji zamówienia oraz Wykonawca niezwłocznie po osiągnięciu powyższego celu usunie (skasuje / zniszczy) w sposób nieodwracalny wszystkie kopie ww. dokumentów, jak również nie będzie przekazywał ich podmiotom trzecim, a u Wykonawcy dostęp do tych dokumentów będą miały wyłącznie osoby zaangażowane do przygotowania oferty lub realizacji zamówienia.
f) Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści dokumentów, jeżeli będą one zawierały informacje poufne i newralgiczne. Odpowiedzi te zostaną przekazane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom, którym zostały przekazane powyższe dokumenty (jak również złożyli wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami o zachowaniu w poufności ww. dokumentów). Wykonawcy, którzy złożą wnioski o udostępnienie załącznika nr 2 oraz załącznika nr 10, po udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące ww. dokumentów, otrzymają te odpowiedzi wraz z tymi dokumentami.
g) W przypadku podmiotów, które wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jest odrębne złożenie wniosku o udostępnienie wyżej wymienionej dokumentacji przez każdy podmiot zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia lub złożenie wspólnego wniosku zawierającego wszystkie podmioty zamierzające wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
h) We wniosku należy podać datę wydania i numer koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na terenie całego kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. „Formularze do komunikacji” w szczególności służą do przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na: Platformie e-Zamówienia. W przypadku zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia używane w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/).
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod nr telefonu (32) 778 89 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencja grup patrolowych w obiekcie biurowym położonym w Warszawie przy ul. Augustówka 6 w Warszawie.
2. Zakres zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2025-02-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencja grup patrolowych w obiekcie biurowym położonym w Konstancinie Jeziornej przy ul. Saneczkowej 2.
2. Zakres zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2025-02-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencja grup patrolowych w obiekcie muzealno-biurowym położonym w Ciechocinku przy ul. Leśnej 1.
2. Zakres zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2025-02-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca powinien posiadać ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na terenie całego kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz polegających na zasobach innych podmiotów Zamawiający za spełnienie warunku uzna sytuację, gdy co najmniej jeden z nich, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia spełnia ww. warunek.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
1. 3.1 Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonać, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywać, trzy usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) dla części I – o łącznej wartości minimum 600 000 zł brutto i łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 4 500 m2;
b) dla części II – o łącznej wartości minimum 450 000 zł brutto i łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 4 500 m2;
c) dla części III – o łącznej wartości minimum 300 000 zł brutto i łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 1 500 m2;
Zamawiający za jedną usługę uzna wykonanie usług, trwających nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, których przedmiotem była lub jest ochrona fizyczna budynku oraz monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego:
a) dla części I – o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 1 500 m2 i wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto;
b) dla części II – o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 1 500 m2 i wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto;
c) dla części III – o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 500 m2 i wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Ponadto, Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz polegających na zasobach innych podmiotów Zamawiający za spełnienie warunku uzna sytuację, gdy jeden z nich, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia spełnia ww. warunek.
1.3.2 Wykonawca winien udokumentować dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, tj. że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) dla części I:
 grupą interwencyjną – zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego, broń palną krótką oraz własne środki łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej w skład, której wchodzi 2 pracowników ochrony fizycznej;
 łącznością bezprzewodową, tj. co najmniej: jednym telefonem komórkowym, dwoma radiotelefonami, bezprzewodowym systemem sygnalizacji napadu;
 środkami przymusu bezpośredniego i wyposażeniem, tj. w szczególności co najmniej: czterema parami kajdanek, dwiema pałkami wielofunkcyjnymi typu ,,tonfa”, dwoma ręcznymi miotaczami gazu i dwoma latarkami;
b) dla części II:
 grupą interwencyjną – zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego, broń palną krótką oraz własne środki łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej w skład, której wchodzi 2 pracowników ochrony fizycznej;
 łącznością bezprzewodową, tj. co najmniej: jednym telefonem komórkowym, dwoma radiotelefonami, bezprzewodowym systemem sygnalizacji napadu;
 środkami przymusu bezpośredniego i wyposażeniem, tj. w szczególności co najmniej: czterema parami kajdanek, dwiema pałkami wielofunkcyjnymi typu ,,tonfa”, dwoma ręcznymi miotaczami gazu i dwoma latarkami;
c) dla części III:
 grupą interwencyjną – zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego, broń palną krótką oraz własne środki łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej w skład, której wchodzi 2 pracowników ochrony fizycznej;
 łącznością bezprzewodową, tj. co najmniej: jednym telefonem komórkowym, dwoma radiotelefonami, bezprzewodowym systemem sygnalizacji napadu;
 środkami przymusu bezpośredniego i wyposażeniem, tj. w szczególności co najmniej: czterema parami kajdanek, dwiema pałkami wielofunkcyjnymi typu ,,tonfa”, dwoma ręcznymi miotaczami gazu i dwoma latarkami.
1.3.3 Wykonawca winien udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w liczbie co najmniej:
a) dla części I:
 10 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w ustawowe środki przymusu bezpośredniego oraz własne środki łączności bezprzewodowej, którzy uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu umowy, jako pracownicy ochrony fizycznej;
 1 pracownika posiadającego przeszkolenie z zakresu instalowania i konserwacji elektronicznych systemów alarmowych w klasie SA-3 ÷ SA-4 (wg PN-93 E-08390/14) lub stopniu 3 ÷ 4 (wg PN-EN-50131-1) lub równoważne potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
b) dla części II:
 8 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w ustawowe środki przymusu bezpośredniego oraz własne środki łączności bezprzewodowej, którzy uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu umowy, jako pracownicy ochrony fizycznej;
 1 pracownika posiadającego przeszkolenie z zakresu instalowania i konserwacji elektronicznych systemów alarmowych w klasie SA-3 ÷ SA-4 (wg PN-93 E-08390/14) lub stopniu 3 ÷ 4 (wg PN-EN-50131-1) lub równoważne potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
c) dla części III:
 8 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w ustawowe środki przymusu bezpośredniego oraz własne środki łączności bezprzewodowej, którzy uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu umowy, jako pracownicy ochrony fizycznej;
 1 pracownika posiadającego przeszkolenie z zakresu instalowania i konserwacji elektronicznych systemów alarmowych w klasie SA-3 ÷ SA-4 (wg PN-93 E-08390/14) lub stopniu 3 ÷ 4 (wg PN-EN-50131-1) lub równoważne potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
Wykonawca może zaproponować większą liczbę osób uczestniczących w realizacji zamówienia, jednakże w takim przypadku, każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać odpowiednio powyższy warunek udziału w postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 7.3.3. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (por. art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca winien udokumentować znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia tj.: posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację usług w wysokości nie mniejszej niż:
a) dla części I – 250 000,00 zł brutto;
b) dla części II – 200 000,00 zł brutto;
c) dla części III – 150 000,00 zł brutto.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (por. art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Zamawiający odrzuca ofertę, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp, jeżeli została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
O odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
2) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
3) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
4) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczących naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
 5) art. 109 ust. 1 pkt 5 – 10 ustawy, dotyczących:
 naruszenia obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość,
 konfliktu interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy,
 niewykonania lub nienależytego wykonania albo długotrwałego nienależytego wykonywania istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 wprowadzenia, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje przez Zamawiającego,
 bezprawnego wpływania lub próby wpływania na czynności Zamawiającego lub próby pozyskania lub pozyskania informacji poufnych, mogących dać Wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 przedstawienia, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, informacji wprowadzających w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia;
6. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;;
7. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 12 do SWZ);
8. oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji (załącznik nr 15 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. aktualna koncesja, zezwolenie, licencja lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 7 do SWZ);
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 8 do ogłoszenia);
4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do ogłoszenia);
5. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

14.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
a) w części I – 15.000 złotych polskich;
b) w części II – 10.000 złotych polskich;
c) w części III – 5.000 złotych polskich.
14.2. Wadium należy wnieść w terminie, o którym mowa sekcji XVII pkt 17.1 SWZ.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany:
a) dopuszczalnych w świetle ustawy Pzp (w szczególności zmian nieistotnych, przewidzianych w przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp lub de minimis, przewidzianych w przepisie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp);
b) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia – w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany;
c) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
d) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
f) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (zgodnie z art. 439 ustawy Pzp);
g) wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego zimną liczby osób świadczących usługę ochrony na skutek zmian zasad ochrony wskazanych przez właściwy organ;
h) wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bądź zakresu świadczonych usług w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Kancelarii Prezydenta RP.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy również w zakresie:
a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia pod warunkiem, że w trakcie realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności niezależne od stron umowy, które uniemożliwiły wykonywanie zamówienia. W takim przypadku termin realizacji może zostać przedłużony o czas nie dłuższy niż okres w jakim realizacja zamówienia była niemożliwa;
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
c) zmiany sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-15 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-15 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI