Świadczenie na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa usług stałej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa usług stałej całodobowej ochrony osób i mienia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-12-15
 • ZamawiającyREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00303083
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa usług stałej całodobowej ochrony osób i mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 66

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rckik-kielce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rckik-kielce.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa usług stałej całodobowej ochrony osób i mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fecdeec-5750-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000276/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1fecdeec-5750-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Jakub Tereszczyński (tel. 41 33-59-417, email: przetargi@rckik-kielce.com.pl) i Pani Wiesława Pawlak (tel. 41 33-59-418, email: wpawlak@rckik-kielce.com.pl).
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1fecdeec-5750-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
5. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1fecdeec-5750-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi (wyjaśnienia treści SWZ na zasadach określonych w art. 284 Pzp). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Dalszy ciąg - rozdział VIII i IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny spełniony w SWZ (rozdział XV) i we wzorze umowy (załącznik 8 do SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/13/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług stałej całodobowej ochrony osób i mienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie i okres praktyki zawodowej w ochronie budynków użyteczności publicznej

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja należytego wykonania umowy wyrażona poziomem kar umownych za nienależyte wykonanie usług ochrony osób i mienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku,
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ma ważną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnianie warunku, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych;
4) zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, co najmniej 3 (trzy) usługi ochrony osób i mienia, realizowane w budynkach użyteczności publicznej, każda trwająca co najmniej 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy i każda o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 (sto pięćdziesiąt) złotych i dowody, potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Zamawiający wskazuje, że na podstawie art. 273 ust. 1 i 2 Pzp Wykonawcy nie będą wzywani do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców będzie następować w oparciu o wstępne oświadczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim składanym wraz z ofertą (art. 125 ust. 1 Pzp w zw. z art. 273 ust. 2 Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wskazuje, że na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 274 ust. 1 Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy aktualnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
2) na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia niższej niż 250 000,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych;
3) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, co najmniej 3 (trzech) usług ochrony osób i mienia, realizowane w budynkach użyteczności publicznej, każda trwająca co najmniej 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy i każda o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 (sto pięćdziesiąt) złotych brutto i dowody, potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 7).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5. Zamawiający w oparciu o treść art. 266 w zw. z art. 107 Pzp nie będzie żądał składania przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia wezwania na podstawie art. 28 ust. 1 RODO do złożenia oświadczenia że Wykonawca wdrożył odpowiednie środków techniczne i organizacyjne, żeby przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Zamawiającego jako Administratora spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz chroniło praw osób, których dane dotyczą. W oświadczeniu należy wskazać, czy Wykonawca wyznaczył inspektora ochrony danych (jeśli tak, należy wskazać jego dane kontaktowe – telefon, adres poczty elektronicznej), czy prowadzi dokumentację opisującą przetwarzanie oraz opisać w sposób ogólny środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien opisać środki zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o warunkach udziału i o braku podstaw wykluczenia ZP 13 2021 Ochrona osób i mienia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby warunki udziału i podstawy wykluczenia ZP 13 2021 Ochrona osób i mienia
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ZP 13 2021 Ochrona osób i mienia
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia ZP 13 2021 Ochrona osób i mienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
6. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
7. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
8. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.
9. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
10. Na podstawie art. 125 ust.4 Pzp w związku z art. 266 Pzp w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 (załącznik nr 3), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12. Na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6). Oświadczenie to, służy ustaleniu przez Zamawiającego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, którzy zdecydowali się na wspólne złożenie oferty w postępowaniu, w okolicznościach w których przepisy ustawy Pzp wymagają, aby Wykonawcy działający wspólnie wykonali osobiście tę część zamówienia, w odniesieniu do której wykazują wymagane przez Zamawiającego zdolności. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 6), dotyczy również Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – w rozumieniu Pzp przedsiębiorcy, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
Dalszy ciąg - rozdział VI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w art. 456 ust.1 pkt 2 Pzp.
§ 16.
ZMIANA UMOWY
1. Stronie zgodnie postanawiają, że niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1) zmian stawki podatku od towarów i usług - w razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu niniejszej umowy, Strony obowiązywać będzie nowa stawka podatku z datą wprowadzenia jej w życie przepisami, a zmiana kwoty brutto wartości umowy z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany umowy;
2) zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
3) zmian sposobu fakturowania, ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany wewnętrznych zasad załatwiania spraw związanych z nabywaniem usług i realizacją płatności u Zamawiającego;
4) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
5) zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowanych:
a) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
b) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
Dalszy ciąg - paragraf 16 wzoru umowy (załącznik 8 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię blachę DC01 0,6 0,8 1 1,5 mm najchętniej w arkuszach - Tomaszów Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię blachę DC01 0,6 0,8 1 1,5 mm najchętniej w arkuszach 1,5x3m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI