„Ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu oraz Zespołu Kuratorskiej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSandomierz
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2021-12-16
 • ZamawiającySąd Rejonowy w Sandomierzu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-08
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00304333
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Sandomierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 2a

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@sandomierz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sandomierz.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ochrona osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-141d32c2-572f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012066/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Sandomierzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
3. System do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz składania ofert, oświadczeń i dokumentów dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
4. Przeglądanie, pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
6. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności, przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach postępowania odbywa się za pośrednictwem za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki „Pytania do postępowania”.
7. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na
pytania w ramach postępowania.
8. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu,
w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
9. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
10. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
● w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze
● w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego
w Sandomierzu
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1129 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm-26-7/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodobowej stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej oraz konwojowania wartości pieniężnych dla Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie całodobowej stałej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Sądu Rejonowego w Sandomierzu oraz w godzinach urzędowania Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w wynajmowanych pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku przy ul. Słowackiego 17 w Sandomierzu wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej oraz konwojowanie wartości pieniężnych tj.:

a) Całodobowe świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego (budynku, parkingu, terenów przyległych)
i ochrony osób znajdujących się w budynku Zamawiającego wraz z monitoringiem na terenie obiektu Sądu Rejonowego w Sandomierzu, usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 17 w pomieszczeniach na II piętrze budynku wynajmowanych na potrzeby funkcjonowania Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i tzw. niebieskiego pokoju przesłuchań w godzinach urzędowania wraz z monitoringiem wynajmowanych pomieszczeń Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz monitorowaniem sygnałów alarmowych z pomieszczeń ochranianego budynku.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nie skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne o takie przestępstwo, sprawował stałą, całodobową, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia i osób w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu zlokalizowanym przy ul. Kościuszki nr 2a oraz w budynku wynajmowanym na potrzeby ZKSS w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17 II piętro w godzinach urzędowania kurateli sądowej oraz posiadał koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia a także dysponował grupą interwencyjną, ważną w okresie realizacji zamówienia. Z uwagi na brak zainstalowanego w wynajmowanych lokalach przy ul. Słowackiego systemu sygnalizacji napadu usługa wsparcia grupy interwencyjnej w wynajmowanych pomieszczeniach Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej zlokalizowanych w budynku przy ul. Słowackiego 17 w Sandomierzu będzie świadczona przez Wykonawcę przy użyciu udostępnionych Zamawiającemu urządzeń służących do sygnalizacji napadu w oparciu o stację monitorowania alarmów będącą w dyspozycji Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony fizycznej świadczący w godzinach urzędowania usługę ochrony dla Sądu Rejonowego w Sandomierzu zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

b) Usługi konwojowania, ochrony i przewozu pracownika Zamawiającego wraz z pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi (inkaso gotówka) z/do siedziby banku znajdującego się na terenie miasta Sandomierz.
Konwojowanie wartości pieniężnych, a także ochrona pracownika Zamawiającego będzie realizowana od momentu opuszczenia przez tego pracownika punktu kasowego – kasa Sądu Rejonowego w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2a do momentu przekroczenia drzwi wejściowych Oddziału Banku PKO BP w Sandomierzu ul. Mickiewicza 11A. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia konieczności podjęcia konwoju doraźnego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. Transport wartości pieniężnych będzie chroniony przez co najmniej jednego konwojenta będącego kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej, nie skazanego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i przeciwko któremu nie toczy się postępowanie karne o takie przestępstwo.

UWAGA!
Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu zaświadczenia o przeszkoleniu pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie okazać Zamawiającemu zaświadczenie komisji lekarskiej o braku przeciwwskazań, wskazanych w wykazie do oferty osób, do wykonywania obowiązków pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, jeżeli na te osoby wykonawca pobiera dopłatę z PFRON. W zaświadczeniu musi być zawarta informacja, że niepełnosprawność na podstawie której otrzymuje dopłatę nie wyklucza możliwości świadczenia pracy na wymaganym stanowisku.
Zamawiający, korzystający z usług Wykonawcy, ma prawo do ulg przy dokonywaniu wpłat na PFRON, w wysokościach i na zasadach określonych w art.22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.poz.426 ze zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
• Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020 poz. 838) o ochronie osób i mienia.

2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych usług:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykaże się :
• co najmniej 2 wykonanymi lub wykonywanymi usługami ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej, każda realizowana w sposób ciągły przez minimum 10 miesięcy i każda wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, w tym przynajmniej 1 usługą wykonaną/wykonywaną w Sądzie lub Policji lub Prokuraturze lub obiekcie użyteczności publicznej - wyposażonym w sygnalizację włamania i napadu, sygnalizację p.poż., system telewizji przemysłowej CCTV.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
2) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• minimum 5 osób w wieku do 65 roku życia zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze, którzy będą wykonywać czynności na stanowisku pracownik ochrony osób i mienia, nie karanych i legitymujących się minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
• dysponowanie grupą interwencyjno-patrolową zlokalizowaną na terenie Sandomierza , której czas dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia nie przekroczy 10 minut przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
Uwaga: wymagana ilość osób stanowi minimalny wymóg do potwierdzenia spełnienia warunku i nie jest równoznaczna z ilością osób, które Wykonawca ma zapewnić do świadczenia usługi na zasadach określonych Kodeksem Pracy.

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż: 200 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020 poz. 838) o ochronie osób i mienia
2) Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
4) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usług.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zdjęcie starej kostki brukowej i ułożenie nowej kostki brukowej - 120m2 - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zdjęcie starej kostki brukowej i ułożenie nowej kostki brukowej - 120m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI