Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-05-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-12
 • Numer ogłoszenia538663-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538663-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 27815500000000, ul. ul. Rajska  1 , 31-124  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 3752202, e-mail biblioteka@rajska.info, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.rajska.info
Adres profilu nabywcy: http://www.rajska.info
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.rajska.info

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.rajska.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Numer referencyjny: SP-271-1/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr rejestru A-1418/M. Obiekt WBP w Krakowie jest także ujęty w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. 2. Wykonawca będzie wykonywać zadania wynikające z przedmiotowej umowy zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a także Planem Ochrony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego w WBP oraz regulaminami, zarządzeniami i instrukcjami wydanymi przez Zamawiającego.3. Kod CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) Całodobową ochronę fizyczną budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonego w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 w granicach obszaru o powierzchni 0,8550 ha. Budynek czterokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 11 446 m2. b) Wymagana ochrona będzie wykonywana 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu jednocześnie przez dwóch pracowników ochrony. Łączny wymiar ochrony - 48 osobogodziny na dobę w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021r.5. Zadania pracowników ochrony podczas pełnienia służby:a) udaremnianie lub odpieranie bezpośredniego i bezprawnego zamachu na mienie chronione;b) zapobieganie włamaniom, kradzieżom i dewastacjom mienia na chronionym obiekcie;c) podejmowanie stosownych interwencji w sytuacji, gdy zachowanie osoby (osób) obecnej na terenie WBP zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników bądź pracowników WBP;d) niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony;e) zapewnienie sprawnej i szybkiej reakcji w razie stanu zagrożenia; f) stałe nadzorowanie gospodarki kluczami do pomieszczeń; g) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń oraz prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia ich po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy;h) zapewnienie bezpośredniego połączenia z bazą Wykonawcy w celu powiadamiania o zdarzeniach wymagających interwencji (np. napad, włamanie) oraz zapewnienie w razie alarmu przyjazdu zmotoryzowanej grupy interwencyjnej; i) obsługa domofonów - szlabanu drogowego oraz bramy przesuwnej przy wjeździe na zaplecze WBP w Krakowie;j) świadczenie usługi ochrony na posterunku stałym oraz podczas patroli (obchodów). Patrole (obchody) mają się odbywać nie rzadziej niż raz na godzinę i obejmować mają cały budynek Biblioteki oraz obserwację terenu wokół Biblioteki w granicach ogrodzenia;6. Wykonawca jest obowiązany zapewnić osobom wykonującym pracę odpowiednie, jednolite, zaakceptowane przez Zamawiającego ubrania służbowe z emblematami firmowymi, identyfikatory ze zdjęciem, oraz środki przymusu bezpośredniego. 7. Wykonawca zainstaluje w terminie wskazanym w Umowie, we wskazanych miejscach czytniki (punkty kontrolne) elektronicznego systemu kontroli obecności pracowników ochrony w ilości nie mniejszej niż 5 szt. oraz wyposaży osoby wykonujące usługę w rejestratory umożliwiające odczyt punktów kontrolnych. Zamawiający otrzymywać będzie na wskazany adres e-mail codzienny raport z aktywności osób wykonujących usługę ochrony na obiekcie.8. Wykonawca zapewni osobom wykonującym pracę środki łączności bezprzewodowej w tym profesjonalną łączność radiową na wydzielonej na własne użytkowanie częstotliwości radiowej, do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą, jak i z Zamawiającym. Ponadto na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dodatkowy aparat, do łączności radiowej dla Zamawiającego, do komunikacji pomiędzy pracownikami ochrony a Zamawiającym.9. Wykonawca powinien dysponować Grupą Interwencyjną, która w myśl Ustawy o ochronie osób i mienia, spełnia wymogi Grupy Interwencyjnej SUFO.10. W momencie wprowadzenia II, III i IV stopnia alarmowego zgodnie z zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie:a) wzmocnić posterunek ochrony obiektu o ilość osób wskazaną przez Zamawiającego,b) wzmocnić posterunek ochrony obiektu o ilość osób z bronią palną wskazaną przez Zamawiającego.Wykonawca zapewnieni w razie konieczności sposób zabezpieczenia broni i amunicji z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.2014 r. r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 1224).11. Klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. fizyczną ochronę osób i mienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o takich samych kwalifikacjach. Warunek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy wyłącznie realizacji danego zamówienia – a nie całego przedsiębiorstwa Wykonawcy. W przypadku zastosowania w przetargu publicznym zapisu art. 29 ust. 3a Pzp, oferty Wykonawców, którzy nie wypełniają tego wymogu, będą podlegać odrzuceniu.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony kiedy wykonawca wykaże, że spełnia warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiada koncesję na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1432 z póżn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Do postępowania dopuszczeni będą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wiedza i doświadczenieZamawiający uzna warunek za spełniony kiedy wykonawca wykaże, że spełnia warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 usługi polegające na fizycznej ochronie w budynkach użyteczności publicznej o wzmożonym ruchu osobowym, każda świadczona na podstawie odrębnej umowy przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, przy czym wartość jednej z usług nie może być mniejsza niż 300 000,00 zł. brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w skali roku.Przez usługi wykonane należy rozumieć:1) usługi rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ,2) usługi zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.Przez budynek użyteczności publicznej - rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy i socjalny.Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówieniaO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje:1. co najmniej 12 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;2. grupami interwencyjnymi, zdolnymi dotrzeć do siedziby Zamawiającego w czasie 7 minut w nocy oraz 15 minut w dzień od momentu zgłoszenia konieczności podjęcia interwencji, 3. w razie wprowadzenia II, III i IV stopnia alarmowego zgodnie z zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego na wniosek Zamawiającego, Wykonawca będzie w stanie niezwłocznie:a) wzmocnić posterunek ochrony obiektu o ilość osób wskazaną przez Zamawiającego,b) wzmocnić posterunek ochrony obiektu o ilość osób z bronią palną wskazaną przez Zamawiającego, oraz wykonać zabezpieczenie broni i amunicji z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.2014 r. r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 1224), zgodnie z umową ( zał. nr 3 do SIWZ).Zamawiający uzna warunek za spełniony kiedy wykonawca złoży pisemne oświadczenie przy podpisaniu umowy o zatrudnieniu zawierające informację dotyczące zatrudnienia osób delegowanych do jej wykonania na podstawie umowy o pracę wraz z imienną listą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 6 do SIWZ).Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert.1. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust, 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału. W powyższym zakresie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. 2. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oraz propozycję treści oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy, Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia analogicznie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie dla dokumentów o których mowa powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ). Koncesja uprawniająca do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1432 z późn. zm). Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 7 do SIWZ) Dowodami, są: 1)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (koszt) 60,00
Doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany określone są w istotnych postanowieniach umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Sucha Beskidzka
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania02-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki na już, 500 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI