Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00409246
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów w Ośrodku Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145972096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228858500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osir@osirtargowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osirtargowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów w Ośrodku Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-552ae769-545d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034073/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.osirtargowek.waw.pl/ogloszenia/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.osirtargowek.waw.pl/ogloszenia/

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem formy elektronicznej przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie
zamówienia jest prowadzone z zachowaniem formy elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
UWAGA: Wyżej wymienione narzędzia służą tylko i wyłącznie do złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wraz z wymaganymi załącznikami przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia pozostała korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do
oferty) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: osir@osirtargowek.waw.pl
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Administrator w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można skontaktować się pisząc na e-mail – ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U. 2022 poz. 1710), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań
o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Administratora jako zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Administrator mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy OSiR, w tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi OSiR zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów pływalni krytej, pawilonu sportowo-administracyjnego, stadionu, lodowiska, boiska bocznego z zadaszeniem, garażu
i terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie (dalej również jako: OSiR), dodatkowo monitoring sygnałów alarmowych w pawilonie sportowo-administracyjnym przy ul Łabiszyńskiej 20A, obiekcie sportowym przy ul. Blokowej 3 i Hali sportowej przy ul. Ossowskiego 25, boisku bocznym z zadaszeniem oraz konwój wartości pieniężnych z Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, przy ul. Łabiszyńskiej 20A do oddziału Banku Handlowego S.A. położonego w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9 lub najbliższego oddziału poczty - w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zagrożenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. [Warunki udziału w postępowaniu] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.2 Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (ustawa z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 z późn. zm.) [warunek ten dotyczy każdego członka konsorcjum] oraz konwoju środków pieniężnych, a do wykonywania prac zatrudniał pracowników nadzoru posiadających uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
ZAMAWIAJĄCY uzna warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje – co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony obiektów użyteczności publicznej, przy czym każda usługa była realizowana przez co najmniej 1 rok o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda.
Przez obiekty użyteczności publicznej Zamawiający rozumie obiekty wymienione w § 3pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Dowodami powyższymi są:
1) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
2) Oświadczenie Wykonawcy w przypadku – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w punkcie 1
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców nastąpi według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100), które może być wniesione w jednej lub kilku następujących w formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022r. poz. 2080).
2. Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku: 90 1030 1508 0000 0005 5105 3024 (kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania oferty należy celem kompletności dokumentacji dołączyć do oferty.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
− wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
− ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
3. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy prawo dokonania w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie ograniczenia świadczenia przez Wykonawcę usług, zmiany sposobu spełniania świadczenia przez Wykonawcę lub rozwiązaniu umowy przed upływem czasu na jaki została zawarta, w szczególności, w przypadku zamknięcia obiektu wynikającego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy bądź w wyniku rozpoczęcia remontu obiektu, w którym realizowane będzie zamówienie. Nie stanowi to odstąpienia od umowy i realizowane będzie w oparciu o uprawnienia Zamawiającego wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. W przypadku ograniczenia zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy możliwość zmiany:
- ilości roboczogodzin pracowników
- ilości realizowanych konwojów
- obsady pracowników ochrony
4. Wprowadzane przez Zamawiającego zmiany będą dokonywane z wyprzedzeniem co najmniej 2-tygodniowym, a rozliczenie będzie następowało po faktycznie skalkulowanych
i uzgodnionych przez strony kosztach na podstawie cen wskazanych w ofercie.
1) zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT):
• jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
• jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
5. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian nie modyfikujących Umowy w sposób istotny, a w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI