Ochrona mienia, budynku i osób, konwojowanie wartości pieniężnych oraz monitoring...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ochrona mienia, budynku i osób, konwojowanie wartości pieniężnych oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Dębicy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDębica
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-12-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySąd Rejonowy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-04
 • Numer ogłoszenia632216-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 632216-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

Sąd Rejonowy: Ochrona mienia, budynku i osób, konwojowanie wartości pieniężnych oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Dębicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, krajowy numer identyfikacyjny 32428600000000, ul. ul. Słoneczna  3 , 39-200  Dębica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-14 6827361, 6907609, e-mail srdeb@onet.pl, faks 0-14 6827361 w. 200.
Adres strony internetowej (URL): debica.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne debica.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
debica.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
debica.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia, budynku i osób, konwojowanie wartości pieniężnych oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Dębicy
Numer referencyjny: D-223-66/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: - ochrona osób, obiektu i mienia w Sądzie Rejonowym w Dębicy; - konwojowanie wartości pieniężnych w Sądzie Rejonowym w Dębicy; - monitoring budynku Sądu Rejonowego w Dębicy; 1. Do czynności wchodzących w skład ochrony osób, obiektu i mienia należy w szczególności: 1. Ochrona fizyczna obiektu Sądu Rejonowego w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 odbywać się będzie w następujący sposób: • od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 – 7.00 następnego dnia fizyczny dozór obiektu przez jednego pracownika; • w soboty, niedziele i święta – całodobowy dozór obiektu przez jednego pracownika; • w poniedziałki od godziny 7.00 – 18.00 – jeden pracownik do obsługi bramki wykrywającej metale i inne przedmioty oraz urządzenia do prześwietlania bagażu – prześwietlarki RTG. • od wtorku do piątku od godziny 7.00 – 15.30 – jeden pracownik do obsługi bramki wykrywającej metale i inne przedmioty oraz urządzenia do prześwietlania bagażu – prześwietlarki RTG. a) Prowadzenie kontroli ruchu osobowego interesantów Sądu Rejonowego w Dębicy połączone z obsługą bramki wykrywania metali oraz urządzeniem do prześwietlaniem bagażu. b) Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budynku Sądu Rejonowego w Dębicy. c) Zapewnienia bezpłatnie niezwłocznej reakcji grup interwencyjnych na wezwanie pra-cowników ochrony w przypadku zagrożenia. d) Zapewnienie udzielenia bezpośredniej pomocy w razie zagrożenia, w tym włamaniowego lub napadowego poprzez reakcję grup interwencyjnych. e) Strzeżenie wejścia do budynku w godzinach pracy Sądu Rejonowego w Dębicy, jak również całych obiektów po zakończeniu urzędowania. f) Ścisłą współpracę i udzielanie pomocy pracownikom w przypadku zagrożenia. g) Korzystanie z technicznych środków ochrony mienia ( telewizja przemysłowa, systemy kontroli dostępu ) oraz z systemów antynapadowych zainstalowanych w Sądzie Rejonowym w Dębicy. h) Stałe informowanie kierownictwa Sądu i bezpośrednich przełożonych o zaistniałych i potencjalnych zagrożeniach. i) Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. 2018.2142 t. j. ze zm). j) Dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych ochranianego obiektu Sądu po godzinach pracy Sądu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne, przeciwpożarowe. k) Składanie bieżących meldunków do Zamawiającego o niedociągnięciach i brakach w zabezpieczaniu mienia przez Zamawiającego, a także o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego. l) Składanie Zamawiającemu raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych pod-czas dyżuru oraz przypadkach o wystąpienia ewentualnej kradzieży czy zniszczenia mie-nia. m) Otwieranie obiektu i wpuszczanie na jego teren pracowników Sądu w godzinach porannych oraz zamykanie obiektu niezwłocznie po zakończeniu godzin urzędowania. W przypadku wykonywania przez pracowników Sądu po godzinach urzędowania czyn-ności związanych z pełnionymi dyżurami ( np. zastosowanie tymczasowego aresztowa-nia), osoba ochraniającą obiekt zobowiązana jest do wpuszczenia na teren obiektu osób wskazanych w ww. pracowników, wpisania do książki godziny wejścia i wyjścia pracownika oraz nadzorowania ich przebywania w budynku. n) Niedopuszczanie do przebywania na terenie ochranianego obiektu osób postronnych po godzinach urzędowania Sądu, poza przypadkami opisanymi w pkt. M. o) Sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu po godzi-nach urzędowania i czynnościach wykonywanych w tych pomieszczeniach przez pra-cowników firmy świadczącej usługi sprzątania, celem zamknięcia otwartych okien, sprawdzanie czy w pokojach socjalnych oraz sanitariatach są pozamykane krany, nie do-chodzi do wycieków wody ze spłuczek lub innych awarii, które powodowałyby zalanie pomieszczeń. p) Wykonawca skieruje do wykonywania pracy osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 2. Konwojowanie wartości pieniężnych. a) Konwój wartości pieniężnych odbywać się będzie na trasie pomiędzy siedzibą Zamawiającego tj. Sądu Rejonowego w Dębicy mieszczącego się w Dębicy przy ul. Słonecznej 3, a kasą banku PKO BP o/Dębica, mieszczącego się w Dębicy, przy ul. Żeromskiego 9. b) Przewóz wartości pieniężnych odbywać się będzie: • W poniedziałek – w godzinach pomiędzy 15.30 – 16.00; • Od wtorku do piątku – w godzinach pomiędzy 14.45 – 15.00 Transport wartości pieniężnych będzie wykonywany zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 3. W zakresie świadczenia usług monitoringu wraz z reakcją grupy interwencyjnej wykonawca zobowiązuje się do całodobowego monitorowania obiektu Sądu Rejonowego w Dębicy. 4. Dodatkowo Zamawiający wymaga od wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia wymaga: 1). Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę ( art.29 ust. 3a ustawy PZP ) osób wykonujących czynności związane z ochroną fizyczną osób i mienia 2). Przez cały okres trwania umowy co najmniej wskazana w ofercie ilość osób w przeliczeniu na etaty, skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, będzie musiała uczestniczyć w wykonywaniu usług. Zmiana osób skierowanych do wykonywania usługi nie prowadzi do zmiany umowy, z zastrzeżeniem spełniania zapisów SIWZ oraz oferty Wykonawcy. 3)Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi: - oświadczenie o stanie zatrudnienia osób wykonujących przedmiot zamówienia, w którym wykaże ilość osób zatrudnionych, w tym niepełnosprawnych oraz wymiar etatu na jakim są zatrudnione. - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię zanonimizowanych umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko oraz kod tytułu ubezpieczenia nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. 2018. 2142 j.t. ze zm ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługę sprzątania realizowaną w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy i wartości nie mniejszej niż pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto. Należy do wykazu dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, - dysponuje minimum 6 osobami, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - na potwierdzenie należy złożyć – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio świadczące usługę ochrony osób i mienia były zatrudnione na umowę o pracę – minimalny wymóg to 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy ( art. 29 ust. 3a ustawy). Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego co najmniej: - 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze, które będą wykonywać czynności związane z przedmiotem zamówienia wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne koncesja ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność ). Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność ). Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże co najmniej 1 wykonaną lub wykonywaną usługę sprzątania realizowaną w sposób ciągły przez minimum okres 12 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych brutto. Wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego ( minimum 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.debica.sr.gov.pl informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załącznik nr 8 ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wskażnik obniżenia opłat na PFRON 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony umowy przewidują możliwość zmiany – na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1.Zamiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy może nastąpić w przypadku: a)zmiany stawki podatku od towarów i usług; b)Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c)Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne: jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szafek kuchennych, Grębków
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania04-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie szafek kuchennych, lakierowane, błyszczące, termin realizacji do końca stycznia 2021. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI