OCHRONA MIENIA

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
OCHRONA MIENIA
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoAndrespol
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-12-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-26
 • Numer ogłoszenia627971-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 627971-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze: OCHRONA MIENIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
OCHRONA MIENIA
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 47067940100000, ul. Wiśniowa Góra, ul. Piekarnicza  6/10 , 95-020  Andrespol, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 132 457, e-mail zgk@andrespol.pl, faks 422 132 277.
Adres strony internetowej (URL): www.zgk.andrespol.pl, www.andrespol.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgk.andrespol.pl, www.andrespol.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgk.andrespol.pl, www.andrespol.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca.5.1. Korespondencje związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu, 95-020 Andrespol, Wiśniowa Góra ul. Piekarnicza 6/10 Sekretariat czynny w godzinach 07.30 – 15.30
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA MIENIA
Numer referencyjny: ZP.271.11/2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest OCHRONA MIENIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „RELAKS” W WIŚNIOWEJ GÓRZE PRZY UL. TUSZYŃSKIEJ 113 2. Zabezpieczenie i ochrona obiektów należących do Zamawiającego poprzez: 2.1. Codzienną kontrolę stanu zabezpieczenia obiektów przed rozpoczęciem służby i po jej zakończeniu, a także doraźnie po zamknięciu obiektów oraz w nocy; 2.2. Prowadzenie dziennika służby zapisywanie w nim uwag, spostrzeżeń, sytuacji, itp., a w szczególności sporządzanie notatek służbowych przedstawiających stan zabezpieczenia obiektu przed przejęciem służby i po jej zakończeniu; 2.3. Znajomość obsługi stosowanych w obiektach Zamawiającego rodzajów gaśnic p. poż. oraz umiejętność praktycznego posługiwania się nimi. 2.4. Przeciwdziałanie naruszeniom porządku publicznego lub zagrożeniom powstałym w czasie pełnienia służby oraz zgłaszanie administracji obiektu informacji o zaistniałych zdarzeniach; 2.5. Znajomość telefonów alarmowych; 2.6. Znajomość zasad zachowania się i stosowanie ich w praktyce, w przypadku stwierdzenia: - pożaru, - włamania, - zalania budynku wodą, - nieszczelności instalacji gazowej, - napaści lub terroryzmu, a w przypadku ich zaistnienia – czynny udział w ewakuacji obiektów Zamawiającego oraz ochrona do czasu przybycia służb ratowniczych; 2.7. Egzekwowanie przestrzegania postanowień instrukcji przeciwpożarowych, w szczególności dotyczących zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia itp.; 2.8. Zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń i nie udostępnianie ich osobom nieuprawnionym, wydawanie i odbiór kluczy od gości ośrodka w okresie pełnienia dozoru 2.9. Znajomości zasad udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej; 2.10. Prawidłowym reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awarie związane z instalacjami: p.poż., antywłamaniowymi, elektrycznymi, c.o., wod.-kan. i gazowymi; 2.11. Niezwłocznym informowaniu upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach zaistniałych na terenie chronionych obiektów; 2.12. Nie dopuszczaniu do prowadzenia handlu obnośnego i działalności akwizycyjnej na terenie obiektów Zamawiającego; 2.13 Podejmowaniu interwencji przy użyciu grupy interwencyjnej w razie zaistnienia takiej potrzeby. 3. Zabezpieczaniu i ochronie mienia zlokalizowanego na terenie obiektów Zamawiającego poprzez: 3.1. Uniemożliwianie wyniesienia lub wywiezienia z terenu obiektów Zamawiającego wszelkiego wyposażenia, sprzętu, mebli, urządzeń, stanowiących składniki majątkowe Zamawiającego, bez stosownego pozwolenia lub przez osoby nieupoważnione (tj. przeciwdziałanie próbom kradzieży); 3.2. Działania interwencyjne i zapobiegania przeciw aktom niszczenia mienia i wandalizmu na mieniu Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania informacji niejawnych, z którymi zapozna się w trakcie realizacji umowy. 5. Wykonawca zatrudnionym przez siebie pracownikom zapewni: 5.1. Jednolite umundurowanie obowiązujące w agencji z odpowiednim oznakowaniem 5.2. Niezależne środki łączności; 5.3. Latarki. 6. Usługa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Usługi objęte przedmiotem niniejszego postępowania realizowane będą na terenie następujących obiektów administrowanych przez Zamawiającego: 9.1. obiekt „Ośrodek Sportu i Rekreacji „Relaks” – obszar basenu i domków kempingowych; 9.2. Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” 10. Ochrona obiektów i mienia znajdującego się na ich terenie realizowana będzie według następującego harmonogramu: 10.1. na obiekcie „Ośrodek Sportu i Rekreacji „Relaks” – obszar basenu i domków kempingowych a) w miesiącach styczeń, luty, marzec, październik, listopad i grudzień - od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 7.00 (jeden pracownik ochrony), soboty, niedziele i dni wolne od pracy 24 godziny na dobę (jeden pracownik ochrony) b) w pozostałych miesiącach od poniedziałku do piątku w godzinach 20.00 – 7.00, soboty, niedziele i dni wolne od pracy 24 godziny na dobę ( jeden pracownik ochrony). 11. Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” - ochrona doraźna przez patrol interwencyjny wzywany przez pracownika ochrony na sygnał telefoniczny.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2021-01-02
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-02 2021-01-02

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.1. W zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wykazał że posiada: • uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie aktualnej koncesji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł netto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a. Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie ochrony mienia o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł netto każda; b. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował patrolami interwencyjnymi szybkiego reagowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
10.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 10.3.1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10.3.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10.3.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 10.3.4. Oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 10.4. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.3.1. – 10.3.4. 10.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3 składa wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 10.5.1. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 10.5.2. Dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.5.1. – 10.5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio w terminie określonym w punktach 10.5.1.- 10.5.2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 10.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów: • aktualnej (ważnej) koncesji uprawniającej do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, 10.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 10.2.1. Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł netto; 10.2.2. Wykaz zrealizowanych usług, które były bądź nadal są realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to podać ilość usług polegających na ochronie mienia o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł netto każda w tym okresie, które Wykonawca zrealizował – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 10.2.3. Oświadczenie o dysponowaniu patrolami interwencyjnymi szybkiego reagowania – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych gości ośrodka wg Załącznika nr 7 do umowy, który stanowi integralną częścią umowy o niniejsze postępowanie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, dokumenty wymienione poniżej. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. a. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków powołuje się na zasoby innych podmiotów to jest zobowiązany do umieszczenia stosownych informacji w o tych podmiotach w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. a. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza w oświadczeniu stosowną informację o tych pomiotach. 4. Oryginał zobowiązania podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie do ich udostępnienia musi określać w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wyko-nywaniu zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d. czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warun-ków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo. a. Etap I - ocena wstępna, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (Załączniki nr 4 i 7 do SIWZ). b. Etap II - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów to potwierdzających. • Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 10.10. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 10.10.1. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w po-stępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamó-wienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od cha-rakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10.10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, mu-si udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował nie-zbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiąza-nie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na po-trzeby realizacji zamówienia. 10.10.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdol-ności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, po-zwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postę-powaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wyklucze-nia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. 10.10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawo-dowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 10.10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostęp-nienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10.10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finan-sowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wyklu-czenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zama-wiającego: 10.10.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 10.10.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 10.11. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części za-mówienia podwykonawcom. 10.11.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10.11.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 10.11.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwy-konawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zo-bowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwyko-nawców. 10.11.4. Zamawiający informuje dodatkowo, iż od dnia 1 lipca 2017r. zmianie uległ art. 6471 k.c. regulujący m.in. obowiązki wykonawcy przy powierzaniu robót budow-lanych podwykonawcom.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Łask
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania09-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki od 1000 zł do 13000 zł. Mam wpisy w bazach i komornika. Posiadam miesięczny dochód netto około 7500 zł (emerytura 4000 zł + działalność około 3500 zł).
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI