„Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2021-12-03
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-23
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00280389
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Seminaryjska 12a

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-372

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kielce.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f8a56ab-4c2d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011843/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP na Platformie, zwanej dalej Instrukcją. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę: przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Wyślij ofertę i potwierdzeniu czynności przesłania oferty za pomocą przycisku Podpisz. Jeśli
plik został poprawnie podpisany - oferta została złożona. zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij dokument, po którym status dokumentu zmieni się na „Wysłany” i stanie się on widoczny dla Zamawiającego. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia określonych w SWZ: Posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie oprogramowania: w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek • w zakresie składania podpisu kwalifikowanego: a)zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b)w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web c)oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi
100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. 13.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z,
.eml, .msg. Podmiotowe środki dowodowe, oraz oferty składane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26-9/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Sąd Okręgowy w Kielcach
Zamówienie obejmuje usługę ochrony w następujących budynkach wraz z ich otoczeniem: 1)Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a 2)Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Wróblewskiego 4 3)Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Sienkiewicza 5
Ponadto, zamówienie obejmuje konwojowanie i ochronę wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych z siedziby Sądu Okręgowego w Kielcach do banku oraz z banku do siedziby sądu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane w 2 kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Sąd Rejonowy w Opatowie - Zamówienie obejmuje usługę ochrony w następującym budynku wraz z jego otoczeniem: 1) Sąd Rejonowy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 18

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane w 2 kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Sąd Rejonowy w Staszowie Zamówienie obejmuje usługę ochrony w następującym budynku wraz z jego otoczeniem: 1) Sąd Rejonowy w Staszowie, ul. Kościuszki 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane w 2 kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Sąd Rejonowy w Pińczowie- Zamówienie obejmuje usługę ochrony w następujących budynkach wraz z ich otoczeniem: 1)Sąd Rejonowy w Pińczowie ul. 3 Maja 12a, 2)Sąd Rejonowy w Pińczowie ul. 1 Maja 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane w 2 kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Sąd Rejonowy we Włoszczowa - Zamówienie obejmuje usługę ochrony w następującym budynku wraz z jego otoczeniem: 1)Sąd Rejonowy we Włoszczowie, ul. Kusocińskiego 11

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane w 2 kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1).zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający określa szczegółowo warunek w tym zakresie t.j. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1995), w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa szczegółowo warunek w tym zakresie t.j. zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje usługi związane z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia rozumie się wykonanie, co najmniej:
a) Dla części nr 1: dwóch umów na usługę ochrony osób i mienia o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 250 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej warunek dotyczący posiadanej zdolności zawodowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
b) Dla części nr 2: dwóch umów na usługę ochrony osób i mienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 200 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej warunek dotyczący posiadanej zdolności zawodowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
c) Dla części nr 3: dwóch umów na usługę ochrony osób i mienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 200 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej warunek dotyczący posiadanej zdolności zawodowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
d) Dla części nr 4: dwóch umów na usługę ochrony osób i mienia o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 250 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej warunek dotyczący posiadanej zdolności zawodowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
e) Dla części nr 5: dwóch umów na usługę ochrony osób i mienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 200 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej warunek dotyczący posiadanej zdolności zawodowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
UWAGA
• przez jedną usługę Zamawiający rozumie jedną umowę w ramach, której wykonano lub nadal jest wykonywana usługa ochrony osób i mienia odpowiadająca postawionemu warunkowi,
• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej ( tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) wykonywania usługi wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług – załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wskazanego zakresu prac. Zmawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia
w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawianych przez wykonawcę faktur.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego prace te były wykonywane.
W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na złoty polski przy zastosowaniu średniego kursu walut NBP na dzień zakończenia zamówienia (w przypadku zamówień rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). W przypadku braku publikacji kursów walut NBP
w dniu zakończenia zamówienia, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem zakończenia zamówienia.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych usług jeżeli spełniają one wymagania na każdą część zamówienia.
Nadto spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w oparciu o złożone oświadczenie – załącznik nr 3 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego – załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1995), w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówieni
2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w Rozdziale VI ust.1.3 pkt. 1.3.4 SWZ odpowiednio dla każdej części, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - załącznik nr 5 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - w przypadku złożenia oferty wspólnej lub podpisania oferty przez osoby nieujawnione w odpowiednim rejestrze; Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 6 SWZ) do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; - jeśli dotyczy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
a) Część nr 1 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
b) Część nr 2 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
c) Część nr 3 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
d) Część nr 4 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
e) Część nr 5 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Oferta musi być zabezpieczona wadium, a potwierdzenie wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
nr konta: 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr ZP. 26 – 9/2021 Część nr ……(należy podać numer części)”.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w powyższym ust. 3 pkt 3.2 – 3.4 wymagane jest załączenie do oferty za pośrednictwem Platformy, oryginalnego dokumentu w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/ poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
8. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp
9. Zasady utraty oraz zwrotu wadium reguluje art. 98 Ustawy – Prawo zamówień publicznych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Warunek dotyczący uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadkach, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 i 1.3, składa z oferta każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6.Oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9a, 9b, 9c, 9d, 9e do SWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiany i warunki tych zmian zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9a, 9b, 9c, 9d, 9e do SWZ.
Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-01

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zdjęcie starej kostki brukowej i ułożenie nowej kostki brukowej - 120m2 - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zdjęcie starej kostki brukowej i ułożenie nowej kostki brukowej - 120m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI