Ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring budynków oraz konserwacja i naprawa sys....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring budynków oraz konserwacja i naprawa sys. antywłam., przeciwpoż., kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sys. oddymiania w OR KRUS w Białymstoku i PT KRUS
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze
 • Termin składania wniosków2021-11-02
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00237387
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring budynków oraz konserwacja i naprawa sys. antywłam., przeciwpoż., kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sys. oddymiania w OR KRUS w Białymstoku i PT KRUS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Regionalny w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01251326200489

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legionowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-099

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialystok@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia, monitoring budynków oraz konserwacja i naprawa sys. antywłam., przeciwpoż., kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sys. oddymiania w OR KRUS w Białymstoku i PT KRUS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dde20b17-2fd9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00237387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014456/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej (stacjonarnej) OR KRUS w Białymstoku i podległych placówek terenowych KRUS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dde20b17-2fd9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bialystok

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (w przypadku zmiany platformy zakupowej w trakcie trwania postępowania, Zamawiający poinformuje Wykonawców o tym fakcie oraz przekaże nową instrukcję korzystania z platformy zakupowej).
2. Platforma Zakupowa jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bialystok
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Platformie Zakupowej ani logowania do Platformy Zakupowej.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Platformie Zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Platformie Zakupowej konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Zewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Komunikacja przed upływem terminu składania ofert odbywa się za pośrednictwem zakładki „Pytania do postępowania”.
8. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania bądź o wyborze oferty najkorzystniejszej i zamieszcza te informacje w Platformie Zakupowej w zakładce „Dokumentacja postępowania”.
10. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy Zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do weryfikacji i podpisu.
11. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
b) Lista zalecanych przeglądarek interentoowych: Google Chrome, Mozzilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze;
2) oprogramowanie wbudowane w System:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy Zakupowej dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy Zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawarta jest w załączniku do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawarta jest w załączniku do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0100-OP.261.3.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej (stacjonarnej), bezpieczeństwa budynku i terenu zewnętrznego Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku, monitoringu budynków, konserwacji i naprawy systemów alarmowych antywłamaniowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i Placówkach Terenowych KRUS w Bielsku Podlaskim, Dąbrowie Białostockiej, Hajnówce, Mońkach, Siemiatyczach, Sokółce, Augustowie, Suwałkach, Zambrowie, Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku, PT KRUS w Augustowie, PT KRUS w Łomży i PT KRUS w Siemiatyczach oraz systemu oddymiania w Placówce Terenowej KRUS w Łomży i Zambrowie - w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp. i potwierdzą to, na wezwanie Zamawiającego, dokumentami określonymi w XIX SWZ.

B. Spełniają warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań w tym zakresie.

2. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 838, zwaną dalej „ustawą o ochr. o. i m.”), realizowanych w formie stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Czas na jaki udzielono koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych).

4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że:
1) posiada doświadczenie umożliwiające należyte wykonanie zamówienia, tj.: wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę (umowę) spełniającą łącznie poniższe warunki:
- przedmiotem usługi jest ochrona osób i mienia (ochrona fizyczna) wraz z monitoringiem i serwisowaniem systemów,
- okres wykonywania usługi (umowy) to minimum 1 rok, chyba że okres prowadzonej działalności jest krótszy, to z uwzględnieniem tego okresu,
- wartość brutto wykonywanej usługi (umowy) to minimum 150.000,00 zł rocznie,
2) dysponuje:
- co najmniej 3 pracownikami ochrony fizycznej (zatrudnionymi na podstawie umów o pracę), którzy będą wykonywać zadania ochrony mienia i osób w obiekcie Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku.
- co najmniej 4 osobami wykonującymi obowiązki w zakresie zabezpieczenia technicznego wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716),
- przynajmniej 1 osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym, legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, obejmującym staż na stanowisku organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia;
3) dysponuje co najmniej 1 stacją monitorowania alarmów obejmującą swoim zasięgiem obszar województwa podlaskiego.

Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda:
1) ważnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy o ochr. o. i m.;
2) wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej określonego w cz. XIV B pkt 4 ppkt 1 wykonanych/ wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wg załącznika nr 3 do SWZ). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w części XIV B pkt 4 ppkt 2 (wg załącznika nr 4 do SWZ).
4) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (wg załącznika nr 4 do SWZ);
5) wykazu urządzeń technicznych (stacje monitoringu) dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wg załącznika nr 5 do SWZ);
6) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w XIV B pkt 3 (jeżeli w treści polisy nie ma informacji o jej opłaceniu, należy dołączyć potwierdzenie jej opłacenia).

Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1 powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo lub inny dok. potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Przedmiotowe pełnomocnictwo lub dok. potwierdzające umocowanie do reprezentowania, jest wymagane również w odniesieniu do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp;
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w XIX pkt 1 ppkt 2 SWZ, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w XIX pkt 2 ppkt 1 i 3-6 SWZ.
4. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wg zał. 8 do SWZ.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, składa dokumenty wymienione XIX pkt 6 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg załącznika nr 1 do SWZ (mowa o nim w punkcie 5.5 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i oświadczenia wskazane w cz. XIX pkt 1 SWZ w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem XII pkt 3 ppkt 1 lit. b) SWZ. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży oddzielnie dokumenty określone w cz. XIX pkt 2 ppkt 1 - 6 SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone są we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bialystok

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), stosując przepisy właściwe dla trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności, Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania25-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI