Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-12-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Okręgowe w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-02
 • Numer ogłoszenia630749-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 630749-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie: Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 27685400000000, ul. ul. 3 Maja  19 , 35-030  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 535 278, e-mail sekretariat@muzeum.rzeszow.pl, faks 178 536 084.
Adres strony internetowej (URL): https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna, przesłanie oferty pocztą/kurierem/złożenie osobiście w siedzibie Muzeum.
Adres:
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie.
Numer referencyjny: ZP-26/15/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., polegającej na: 1.1 Bezpośredniej fizycznej, całodobowej ochronie obiektu zabytkowego Muzeum położonego przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, świadczonej w systemie zmianowym, polegającej na pełnieniu służby na stałym posterunku w pomieszczeniu ochrony w godzinach otwarcia obiektu dla zwiedzających oraz monitorowaniu systemu zabezpieczeń po godzinach pracy Muzeum i podjęciu natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia. 1.2 Bezpośredniej fizycznej, ochronie obiektu zabytkowego Muzeum położonego przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie w godzinach otwarcia Muzeum (średnio 38 godzin w tygodniu), przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, polegającej na pełnieniu służby na stałym posterunku w godzinach otwarcia obiektu dla zwiedzających oraz monitorowaniu systemu zabezpieczeń i podjęciu natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia. 1.3 Ochronie obiektów Muzeum: - przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, w systemie monitorowania, polegającej na ciągłej 24 godzinnej ochronie obiektu poprzez uruchomienie interwencji załogi „natychmiastowej reakcji” (przynajmniej dwuosobowa uzbrojona grupa interwencyjna), która z chwilą uzyskania sygnału z systemu dyskretnego ostrzegania podejmie czynną ochronę obiektu w czasie 15 minut od uzyskania sygnału. - przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie, w systemie monitorowania, polegającej na ciągłej 24 godzinnej ochronie obiektu poprzez uruchomienie interwencji załogi „natychmiastowej reakcji” (przynajmniej dwuosobowa uzbrojona grupa interwencyjna), która z chwilą uzyskania sygnału z systemu dyskretnego ostrzegania podejmie czynną ochronę obiektu w czasie 15 minut od uzyskania sygnału a także kontrolowanie systemu sygnalizacji pożaru poprzez obiektowe urządzenia nadawcze stacji monitorującej Wykonawcy. 1.4 Monitorowaniu systemu sygnalizacji pożaru obiektu Muzeum przy ul. 3 Maja 19 polegającego na przekazaniu sygnału „POŻAR” z lokalnego systemu alarmowego drogą radiową do Alarmowego Centrum Odbiorczego Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie. 1.5 Świadczeniu usługi serwisowej instalacji sygnalizacji włamania i napadu opartej na urządzeniach firmy SIEMENS w obiekcie Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie; świadczeniu usługi serwisowej instalacji sygnalizacji włamania i napadu w siedzibie Muzeum Historii Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 12 w Rzeszowie (będącego oddziałem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie), polegających na: okresowych przeglądach (1 raz na kwartał), konserwacji oraz naprawach instalacji zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi systemów alarmowych (PN – EN 50131). 1.6 Świadczeniu usługi serwisowej instalacji sygnalizacji pożaru opartej na sygnalizacji pożarowej firmy Polon – Alfa Bydgoszcz w obiekcie Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, polegającej na okresowych przeglądach (1 raz w miesiącu), konserwacji (1 raz na kwartał) i naprawach, zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi systemów sygnalizacji pożarowej (PN–EN 54). 1.7 Przeprowadzaniu okresowych badań szczelności izotopowych czujek dymu (131 szt., 1 raz w roku) oraz ich przeglądów (raz na kwartał) a także na życzenie Zamawiającego w każdym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie o rozhermetyzowanie źródła. Prowadzenie ewidencji izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1.8 Zapewnieniu odpowiedniej, ustalonej każdorazowo z Zamawiającym, liczby pracowników ochrony, posiadających niezbędne uprawnienia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia w trakcie trwania Nocy Muzeów (coroczne, jednodniowe wydarzenie organizowane przez Zamawiającego w miesiącu maju). Do celów niniejszego postępowania przetargowego przyjmuje się, że Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na maksymalnie 10 pracowników ochrony do zabezpieczenia imprezy w danym dniu (z zastrzeżeniem, że niektórzy z nich mogą zostać skierowani do zabezpieczenia wydarzeń odbywających się w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie oraz Muzeum Historii Miasta Rzeszowa – oddziałach Muzeum Okręgowego). Kwestie dotyczące sposobu informowania Wykonawcy o zapotrzebowaniu na ochronę oraz terminie, w jakim informacja taka powinna zostać każdorazowo przekazana określone zostaną w umowie.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1
79713000-5
79715000-9
79714000-2
75251110-4
50710000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 Pzp, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy z tego tytułu nie może wynieść więcej niż 20% całkowitej wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykazanie posiadania aktualnej koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018, poz. 2142). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia; Wykazanie, wykonania (lub wykonywania obecnie) w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości przynajmniej 80 000 złotych brutto rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (lub wykonywania), i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykazanie aktualnej, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną przynajmniej 400 000,00 zł (słownie: czterystu tysięcy złotych, 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadaniem przez te osoby odpowiednich uprawnień niezbędnych do jego wykonania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wymaga przedłożenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o których mowa w roz. V SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy posiadania koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018, poz. 2142) . 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa roz. V SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w roz. V SIWZ, zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Doświadczenie wykonawcy 0,20
Organizacja reakcji grupy interwencyjnej 0,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy związaną ze zmianą osób reprezentujących Strony umowy (w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej Strony). b) zmiana obsady Wykonawcy - zmiana dopuszczalna jest przed i po zawarciu umowy i po wykazaniu przez wykonawcę, iż nowy obsada spełnia wymogi zamawiającego (zgodnie z SIWZ), oceny spełniania wymogów zamawiającego w zakresie kwalifikacji pracowników wykonawcy dokonuje pracownik Zamawiającego. c) zmiana wymiaru świadczonej usługi ochrony (zmniejszenie lub zwiększenie liczby godzin), z tym, że nie więcej niż 10% ogólnego wymiaru godziny we wszystkich jednostkach. d) zmiana zakresu zamówienia opisanego w rozdziale II. pkt. 1.6 i 1.7 SIWZ w trakcie wykonywania zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianach w ww. zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem. Powyższe zmiany wymagają zgody zamawiającego i wykonawcy w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia usługi do dnia zakończenia okresu wypowiedzenia Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski. Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pracowników do układania płytek - Kartuzy
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania27-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pracowników do układania płytek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI