Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSanok
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-01-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Budownictwa Ludowego
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-08
 • Numer ogłoszenia501032-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501032-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

Muzeum Budownictwa Ludowego: Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Budownictwa Ludowego, krajowy numer identyfikacyjny 27719600000000, ul. ul. Traugutta  3 , 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 463-09-04, e-mail projekty-mbl@wp.pl, faks 013 463-53-81.
Adres strony internetowej (URL): www.skansen.mblsanok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.skansen.mblsanok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.skansen.mblsanok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Muzeum Budownictwaudowego w Sanoku, ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku
Numer referencyjny: PN.MBL.I.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku wraz z monitoringiem. (Wymagany jest montaż minimum 8 kamer z systemem rejestrującym całodobowym). Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń -inst. p.poż. i antywłamaniowa- sygnał przesyłany GSM i linią telefoniczną oraz reakcją patrolu interwencyjnego. Wykonawca zobowiązany jest także do bieżącej konserwacji systemów zabezpieczeń elektronicznych (zgodnie z wskazaniami norm dotyczących eksploatacji i konserwacji tych systemów, jednak nie rzadziej niż raz na 3 m-ce), utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i odśnieżania. W/w czynności dotyczą obiektów, terenów i urządzeń należących do Zamawiającego, znajdujących się w Sanoku (zarówno przy ul. Rybickiego 3, jak i Traugutta 3). Uwaga: Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu objętego przedmiotem zamówienia. Podczas wizji Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia i uwarunkowaniami, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania kompletnej oferty. Ochrona fizyczna i techniczna Parku Etnograficznego obejmuje: 1. dwuosobowy całodobowy posterunek stały zlokalizowany w budynku RECEPCJI (Dyżurka), jedna osoba z posterunku stałego zgodnie z harmonogramem patroli, co dwie godziny pełni służbę patrolową po wyznaczonej trasie, dodatkowo w godzinach nocnych tj. w godzinach 22.00 –6.00, służba patrolowa pełniona jest z psem (należącym do Zamawiającego – WAŻNE - pies nie jest traktowany jako SPB zgodnie z art.12 pkt 9 ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, pies rasy nie wymagającej zezwolenia właściwego organu gminy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Koszty wyżywienia, opieki weterynaryjnej, szczepień ponosi Zamawiający). Fakt patrolu każdorazowo potwierdzony przez czytniki kontrolne rozmieszczone w różnych miejscach Parku Etnograficznego, druga osoba prowadzi punkt recepcyjny w godzinach od 7:00 do godziny 20:00. 2. jednoosobowy posterunek dzienny ( od wtorku do niedzieli) na terenie „Rynku Galicyjskiego”, w terminie od 1 maja do 30 września - w godzinach 9.00 – 19.00, 3. jednoosobowy posterunek nocny - w godz. 19.00 – 7.00 – w budynku wystawy IKONA KARPACKA. 4. w terminie od 1 maja do 30 września, w godz. 9.00 – 17.00 – jednoosobowy posterunek dzienny (od wtorku do niedzieli) przy wejściu na Park Etnograficzny. Ochrona techniczna obejmuje m.in. całodobowy linią telefoniczną oraz GSM, monitoring lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego wraz z natychmiastową reakcją patrolu interwencyjnego szybkiego reagowania wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego. W ramach ochrony technicznej należy: zamontować minimum 8 kamer o minimalnych parametrach 2Mpx, Tuba metalowa z promiennikiem podczerwieni 40m, obiektyw Motozoom 2,7-13,5mm. rejestrator cyfrowy hybrydowy CVI dysk minimum 4 Tb, minimum na 8 kanałów, kompresja H254, 2 monitory dedykowane do TV przemysłowych, wykonać podłączenie do Centrum Monitorowania Alarmów Wykonawcy systemów alarmowych torami GSM i linią telefoniczną, zainstalować minimum 14 punktów kontrolnych, posiadać minimum 3 szt. rejestratorów kontroli pełnienia służby patrolowej wraz z oprogramowaniem. Pracownicy ochrony muszą odznaczać się wysoką kulturą osobistą oraz dbałością o schludny wygląd.Pracownicy ochrony muszą być w pełni umundurowani i odpowiednio wyposażeni, zaopatrzeni w identyfikatory imienne.Wykonawca musi zapewnić całodobową obecność kierownika zmiany posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Wymagany punkt recepcyjny od godz. 7:00 do godz. 20:00 (w budynku RECEPCJI - Dyżurka), odbieranie telefonów oraz udzielanie informacji na temat funkcjonowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, służenie pomocą turystom i pracownikom Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy, którym zostało powierzone wykonywanie obowiązków określonych w umowie. Wymagany patrol interwencyjny (posiadający środki przymusu bezpośredniego) – z czasem reakcji do 10 minut, w godz. 7.00 – 16.00, oraz do 5minut, w godz. 16.00 – 7.00 od momentu otrzymania sygnału alarmowego z systemu. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi monitoringu wizyjnego CCTV oraz IP, systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) oraz systemu alarmu pożarowego (SAP) Do ogólnego zakresu obowiązków pracowników ochrony należy: 1. Ochrona przed włamaniem do obiektów, przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym. 2. Ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach oraz dokumentów będących własnością Zamawiającego. 3. Udzielanie stosownych informacji turystom i kierowanie ich do właściwego obszaru lub pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 4. Nie wpuszczanie na teren Parku Etnograficznego osób nieupoważnionych (nie posiadających biletu wstępu, nie będących pracownikami Muzeum lub też osób nieposiadających indywidualnej zgody wydanej przez Dyrektora Muzeum). 5. Interwencja i skuteczne reagowanie wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektu i na terenach objętych ochroną. 6. Prowadzenie ewidencji kluczy, zamykanie oraz otwieranie bramy wjazdowej oraz kontrola bram ewakuacyjnych. 7. Po zakończonej pracy, przez pracowników Parku Etnograficznego oraz Administracji – sprawdzenie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, kłódki, okna –a także zabezpieczeń elektronicznych. 8. Patrolowanie terenu Parku Etnograficznego przez pracownika ochrony z posterunku stałego zgodnie z harmonogramem patroli, co dwie godziny, po wyznaczonej trasie, dodatkowo w godzinach nocnych tj. w godzinach 22.00 – 6.00, służba patrolowa pełniona jest z psem (należącym do Zamawiającego). 9. Utrzymanie stałej łączności między pracownikami ochrony. 10. Prowadzenie książki służby, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby oraz ewidencję ruchu pojazdów, a także dziennik ostrzegania i alarmowania w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń. 11. Niezwłoczne pisemne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich zaistniałych zdarzeniach, które miały miejsce na terenie objętym ochroną – raport. 12. Współdziałanie w zakresie zabezpieczenia obiektu z właściwymi służbami (Policja, Straż Pożarna, inne formacje). Szczegółowe procedury zostały określone w „Planie Ochrony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z istniejącym a następnie opracowanie nowego „Planu Ochrony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” do dnia 15 lutego 2020 r., a następnie jego uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79715000-9
79711000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r., poz 1213)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga terminowo opłaconej Polisy (minimum pierwsza rata), a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ze względu na wysoką wartość muzealiów Zamawiający wymaga, aby polisa opiewała na kwotę minimum 1.000.000 zł. Jeżeli kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC jest niższa, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia nadwyżkowego na kwotę co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), z równoczesnym wykazaniem opłacenia minimum pierwszej raty z polisy dodatkowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –wykonuje wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane (wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. - co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej, która spełnia następujące warunki: 1. usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy, 2. usługa wykonywana w instytucji użyteczności publicznej tj. instytucje ochrony dóbr kultury (muzea, skanseny, archiwa, biblioteki), instytucje finansowe, urzędy administracji państwowej i samorządowej. 3. W tym co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia na porównywalnym terenie i wartości tj. teren nie mniejszy niż 35 ha i nie większy niż 40 ha, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN netto Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia, a także zakres wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności: Kierownik - nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę - nie mniej niż 1 osoba, zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, kwalifikacje zawodowe: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej doświadczenie: staż zawodowy - minimum 10 lat - liczony wyłącznie z pracy w ochronie, wykształcenie: min. wykształcenie średnie. Pracownik ochrony fizycznej - nie mniej niż 16 osób (w tym patrol interwencyjny) minimum 8 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wskazani pracownicy ochrony zatrudnieni na umowę o pracę, doświadczenie: staż zawodowy - min. 2 lata - liczony wyłącznie z pracy w ochronie. Minimum jedna z osób wykonująca zamówienie musi posiadać: koncesja zabezpieczenia technicznego MSWiA, wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony technicznej, uprawnienia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej do projektowania i instalacji: systemu alarmu pożaru oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych, Uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych Klas SA-1, SA-4 lub stopień I-IV Ukończony aktualny kurs Narodowego Instytutu Muzealnictwa I Ochrony Zbiorów dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury, autoryzację do instalowania projektowania i konserwacji systemów zabezpieczeń firm: ORW-ELS systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru Mediana, Polon Alfa systemy sygnalizacji pożaru IGNIS 1000, POLON 4000, ROBERT BOSCH systemy sygnalizacji alarmu pożarowego oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze, Roger system kontroli dostępu typu RACS, NSS system wizyjny BCS, Satel program STAM-2. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych przez wykonawcę usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu poprawnego wykonania umowy dysponował: minimum 8 kamerami o minimalnych parametrach 2Mpx, Tuba metalowa z promiennikiem podczerwieni 40m, obiektyw Motozoom 2,7-13,5mm., rejestratorem cyfrowym hybrydowym CVI dysk minimum 4 Tb, minimum na 8 kanałów, kompresja H254, 2 monitorami dedykowanymi do TV przemysłowych, rejestratorami kontroli pełnienia służby patrolowej– minimum 3 sztuki, punktami kontrolnymi minimum 14 sztuk.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dokumenty potwierdzające, składane wraz z ofertą w dniu składania ofert - zgodnie z SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokumenty potwierdzające, składane wraz z ofertą w dniu składania ofert - zgodnie z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
dokumenty potwierdzające, składane wraz z ofertą w dniu składania ofert - zgodnie z SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena (c) 60,00
doświadczenie personelu właściwe dla przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od stron umowy, a zmiana jest nieistotna w stosunku do treści oferty oraz na warunkach określonych w umowie. W szczególności dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmianie ulegną stawki podatku VAT lub stawka najniższego wynagrodzenia za pracę
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-17, godzina: 09:55,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski, dokumenty sporzadzane w jezyku obcym są skaładane wraz z tłumaczeniem na jezyk polski - zgodnie z SIWZ
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma zleci prace murarskie - Małaszewicze
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania27-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. W związku z prowadzoną inwestycją poszukuję pracowników bądź ekip do prac murarskich. Wszelkie szczegóły do uzyskania po kontakcie tel. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI