DOZÓR I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE POSESJI I W BUDYNKU DELEGATURY NIK W BIAŁYMSTOKU...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOZÓR I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE POSESJI I W BUDYNKU DELEGATURY NIK W BIAŁYMSTOKU W LATACH 2019-2022
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528064-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528064-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku: DOZÓR I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE POSESJI I W BUDYNKU DELEGATURY NIK W BIAŁYMSTOKU W LATACH 2019-2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 69000000000000, ul. ul. Akademicka  4 , 15-267  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 8748100, 8748102, e-mail slawomir.czarnow@nik.gov.pl, faks 858 748 133.
Adres strony internetowej (URL): nik.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
organ kontroli państwowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, ul. Akademicka 4, 15-267 Białystoki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOZÓR I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE POSESJI I W BUDYNKU DELEGATURY NIK W BIAŁYMSTOKU W LATACH 2019-2022
Numer referencyjny: LBI.261.012.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ budynku administracyjnego przy ul. Akademickiej 4 w godz. 15.00 – 18.00, w tym: 1.1. Sprzątane we wszystkie dni robocze: 1.1.1. parter – 18 pomieszczeń o łącznej powierzchni 221,2 m2, 1.1.2. pierwsze piętro – 17 pomieszczeń o łącznej powierzchni 259,4 m2, 1.1.3. poddasze – pięć pomieszczeń o łącznej powierzchni 110,3 m2, 1.1.4. wiatrołapy, korytarze i klatki schodowe w piwnicy, na parterze, pierwszym piętrze i poddaszu budynku o łącznej powierzchni (183,7 m2), 1.2. Sprzątane jeden raz w miesiącu: 1.2.1. piwnica – osiem pomieszczeń o łącznej powierzchni 151,4 m2, 1.2.2. pierwsze piętro – jedno pomieszczenie o powierzchni 13,5 m2. 2. Utrzymanie porządku i czystości na posesji przy ul. Akademickiej 4, na której znajduje się siedziba Delegatury. Posesja o powierzchni 1.726 m2 jest ogrodzona z zamykanymi bramą wjazdową i wejściem oraz zabudowana 3-kondygnacyjnym budynkiem administracyjnym (z dwoma wejściami) o powierzchni zabudowy 481,32 m2 i kubaturze 4.879 m3. Na posesji znajduje się też wykonany z kostki betonowej parking z chodnikami i drogą o łącznej powierzchni ok. 940 m2. Na pozostałej części posesji wokół ogrodzenia znajduje się pas zieleni z krzewami i drzewami. 3. Ochrona mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: 3.1. Ciągła ochrona elektroniczna siedziby Delegatury z wykorzystaniem lokalnego systemu alarmowego (System Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWIN) oraz systemu monitoringu pożarowego (System Sygnalizacji Pożaru - SSP), polegająca na monitorowaniu sygnałów i rejestracji zdarzeń w centrum operacyjnym wraz z gotowością i reakcją patrolu (czas dojazdu nie dłuższy niż 15 min.) weryfikacyjnego do alarmów (SSWIN i SSP) oraz na monitorowaniu i rejestracji sygnałów pożarowych, przekazywanych (natychmiastowo) radiowo i łączem telekomunikacyjnym do właściwego obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (SSP). 3.2. Stały dozór posesji Delegatury i budynku (siedziby) Delegatury przez jednego pracownika ochrony (rezydującego w udostępnionym pomieszczeniu dozorcy na parterze budynku) przez siedem dni w tygodniu, w dniach roboczych w godz. 18.00 – 6.00 (poza godzinami urzędowania Delegatury), a w dniach wolnych od pracy – całodobowo. Dozór obejmować będzie zabezpieczenie chronionego obiektu przed kradzieżą i zniszczeniem mienia (likwidację zagrożeń powstałych w przypadku: napadu z włamaniem, pożaru lub awarii mienia), zgodnie z planem ochrony obiektu, przedłożonym Zamawiającemu do akceptacji. Pomieszczenie dozorcy wraz z wyposażeniem zostanie udostępnione wykonawcy zamówienia, przy czym stan i wyposażenie pomieszczenia w dniu jego udostępnienia oraz dniu zakończenia świadczenia usług przez wykonawcę zostanie potwierdzony w protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Pracownik ochrony uzyska dostęp do istniejącego monitoringu wizyjnego (systemu telewizji dozorowej CCTV, obejmującego 12 kamer, w tym 10 wewnętrznych i dwie zewnętrzne) w zakresie bieżącej obserwacji obrazu z kamer na żywo, w trakcie pełnienia dyżuru w pomieszczeniu dozorcy. 4. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt oraz środki właściwe i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (o ile inaczej nie zaznaczono) obejmującego następujące czynności: 4.1. kompleksowe sprzątanie budynku (pkt 1): 4.1.1. odkurzanie pomieszczeń biurowych, w tym wykładzin oraz usuwanie kurzu z mebli, urządzeń biurowych, grzejników, parapetów, ścian, obrazów, drzwi itp., 4.1.2. uzupełnianie brakujących materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez zamawiającego, w tym ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła i płynu do zmywania, środków zapachowych, 4.1.3. zamiatanie i odkurzanie korytarzy, klatek schodowych w tym mycie powierzchni zmywalnych, usuwanie kurzu z obrazów, urządzeń biurowych i ścian, utrzymanie w dobrej kondycji roślin znajdujących się ciągach komunikacyjnych, 4.1.4. zmywanie naczyń po organizowanych okazjonalnie szkoleniach, naradach i konferencjach, 4.1.5. opróżnianie niszczarek oraz koszy na śmieci i wynoszenie odpadów do właściwych pojemników (zgodnie z ich oznaczeniem), znajdujących się na posesji Delegatury, stosownie do obowiązujących w Białymstoku zasad segregacji, publikowanych pod adresem http://odpady.bialystok.pl/ 4.1.6. mycie odpowiednimi środkami części szklanych i metalowych drzwi i witryn, 4.1.7. sprzątanie sanitariatów z zastosowaniem odpowiednich środków, w tym mycie powierzchni zmywalnych, 4.1.8. mycie 69 okien o powierzchni jednostronnej 131,2 m2 – co najmniej dwa razy w roku w trakcie trwania umowy, 4.1.9. mycie wewnątrz fasady szklanej na klatce schodowej o powierzchni 15,4 m2 – co najmniej dwa razy w roku w trakcie trwania umowy, 4.1.10. sprzątanie i usuwanie zabrudzeń powstałych w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych (np. zalanie) lub pozostałych po ewentualnych pracach remontowych lub konserwacyjnych. Przy wykonywaniu ww. działań Wykonawca winien postępować zgodnie z ustalonymi – powszechnie stosowanymi w zakresie usług sprzątania i utrzymania porządku w obiektach – standardami jakościowymi. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem ww. usług. 4.2. Utrzymanie czystości i porządku posesji (pkt 2): 4.2.1. sprzątanie powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych wokół budynku (w dni robocze), 4.2.2. odśnieżanie, w tym systematyczne (w dni robocze) usuwanie śniegu, błota i lodu z parkingu, chodników wewnętrznych, dróg wewnętrznych, podjazdów, schodów wejściowych oraz posypywanie ich odpowiednimi środkami przeciwpoślizgowymi, przy czym zamawiający dostarczy materiały do tych prac (piasek, sól), 4.2.3. niezbędna pielęgnacja roślin, w tym systematyczne koszenie trawników wokół budynku, a także pielęgnacja innej zieleni niskiej i wysokiej znajdującej się na terenie posesji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zakres zamówienia obejmuje również ewentualne uzupełniające wysiewy trawy i nasadzenia zieleni, a także uzupełnienia podłoża roślin, 4.2.4. usuwanie (siedem dni w tygodniu) błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika i podjazdu o powierzchni około 174,2 m2 położonego wzdłuż nieruchomości przy ul. Akademickiej 4 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4.3. Ochrona mienia, o której mowa w pkt. 3.2 powinna być wykonywana przez pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, stosownie do wymagań ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, ze zm.). Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt, środki i instalacje umożliwiające ciągłą ochronę elektronicznej siedziby Delegatury z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (System Sygnalizacji Włamania i Napadu – SSWIN, System Sygnalizacji Pożaru - SSP). Sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu SSP z właściwymi obiektami Państwowej Straży Pożarnej (PSP) powinien być uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Białymstoku, stosownie do § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.). 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na terenie posesji i w budynku Delegatury czynności bezpośrednio związane z realizowaniem usług, stanowiących przedmiot zamówienia, w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.).

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90910000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-05-01   lub zakończenia: 2022-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-01 2022-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ubezpieczenie na kwotę 500.000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej: [1] dwóch zamówień polegających na dozorze (ochronie) budynku/budynków o powierzchni co najmniej 600 m2 i wartości co najmniej 100.000,00 zł każda oraz [2] dwóch zamówień polegających na utrzymaniu czystości w budynku/budynkach o powierzchni co najmniej 600 m2 i wartości co najmniej 60.000,00 zł każda, a także [3] jednej usługi w zakresie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z Miejską Komendą Straży Pożarnej w Białystoku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć, aktualne na dzień składania ofert (Zamawiający może na każdym etapie wezwać Wykonawców do złożenia tych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć, aktualne na dzień składania ofert (Zamawiający może na każdym etapie wezwać Wykonawców do złożenia tych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP): a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), b) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ), oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, f) opcjonalnie oświadczenie o którym mowa w pkt V.3.a. SIWZ (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10.000 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 25 1010 1049 0012 5413 9120 0000. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
liczba dodatkowych usług mycia okien oraz fasady szklanej 20,00
czas reakcji (dojazdu) patrolu weryfikacyjnego do alarmów 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (paragraf 16 ust. 2 i 3).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę projekt architektoniczny dobudówki - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę projekt architektoniczny dobudówki domu w formie ogrodu zimowego w cenie 2500 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI