„1. Kompleksowa ochrona obiektu i mienia Zamawiającego znajdującego się na nieruchomości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„1. Kompleksowa ochrona obiektu i mienia Zamawiającego znajdującego się na nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,16 ha, stanowiącej nieruchomość zabudowaną wolnostojącym budynkiem użytkowym pełniącym funkcję szkoły oraz boiskiem o nawierzchni syntetycznej i placem zabaw, położonej w obrębie wsi Bielany Wrocławskie przy ul. Akacjowej 1 na działce 128/3, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr KW116537. 2. Monitorowanie systemu alarmowego oraz konserwacja urządzeń alarmowych w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. 3. Konserwacja urządzeń systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKobierzyce
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-12-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-23
 • Numer ogłoszenia613891-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 613891-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich: „1. Kompleksowa ochrona obiektu i mienia Zamawiającego znajdującego się na nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,16 ha, stanowiącej nieruchomość zabudowaną wolnostojącym budynkiem użytkowym pełniącym funkcję szkoły oraz boiskiem o nawierzchni syntetycznej i placem zabaw, położonej w obrębie wsi Bielany Wrocławskie przy ul. Akacjowej 1 na działce 128/3, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr KW116537. 2. Monitorowanie systemu alarmowego oraz konserwacja urządzeń alarmowych w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. 3. Konserwacja urządzeń systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich, krajowy numer identyfikacyjny 38103857900000, ul. Akacjowa   1 , 55-040  Kobierzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713112793, e-mail szkolabiuro@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): zspbielanywr.edupage.org ; www.przedszkolebielany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zspbielanywr.edupage.org/ ; https://zspbielanywr.edupage.org/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zspbielanywr.edupage.org ; www.przedszkolebielany.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w Bielanach Wrocławskich, ul. Akacjowa 1, sekretariat
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „1. Kompleksowa ochrona obiektu i mienia Zamawiającego znajdującego się na nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,16 ha, stanowiącej nieruchomość zabudowaną wolnostojącym budynkiem użytkowym pełniącym funkcję szkoły oraz boiskiem o nawierzchni syntetycznej i placem zabaw, położonej w obrębie wsi Bielany Wrocławskie przy ul. Akacjowej 1 na działce 128/3, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr KW116537. 2. Monitorowanie systemu alarmowego oraz konserwacja urządzeń alarmowych w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. 3. Konserwacja urządzeń systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego.”
Numer referencyjny: ZP/2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ochrona obiektu i mienia Gminy Kobierzyce znajdującego się na nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,16 ha, stanowiącej nieruchomość zabudowaną wolnostojącym budynkiem użytkowym pełniącym funkcję szkoły oraz boiskiem o nawierzchni syntetycznej i placem zabaw, położonej w obrębie wsi Bielany Wrocławskie przy ul. Akacjowej 1 na działce 128/3, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr KW116537. 2. Kompleksowa ochrona fizyczna obejmuje ochronę przed kradzieżą z włamaniem lub innymi aktami bezprawia powodującymi zabór lub zniszczenie mienia Gminy Kobierzyce. Ochronie podlega także teren przyległy do obiektu chronionego, z poniższymi zastrzeżeniami:a) przez włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do strzeżonego obiektu osób nieupoważnionych ,b) za mienie Gminy Kobierzyce objęte ochroną uważa się wszelkie mienie znajdujące się na terenie obiektu chronionego i terenie przyległym, a w szczególności mienie będące własnością bądź będące w posiadaniu Zamawiającego, a także jego pracowników. Teren ten jest wyznaczony ogrodzeniem szkoły od strony boiska i ulicą Akacjową od strony wejścia głównego.3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego stałą usługę bezpośredniej ochrony fizycznej przez pracownika ochrony, którą Wykonawca realizować będzie w następujących dniach i godzinach:1) w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach 21.00-6.00 dnia następnego;2) soboty, niedziele i dni wolne: całą dobę4. Zamawiający zleca także, a Wykonawca przyjmuje do wykonania monitorowanie systemu alarmowego a także konserwację wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, także urządzeń monitoringu wizyjnego. Monitorowanie polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego drogą radiową, przekazywaniu odpowiednich informacji Zamawiającemu (wskazanym osobom) i odpowiednim służbom.5. Konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu stanu wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego monitorowanego drogą radiową tj. centralki, czujek ruchu, sygnalizatorów, a także urządzeń monitoringu wizyjnego tj. rejestratora cyfrowego, kamer wewnętrznych.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79715000-9
50800000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, zgodnie z art. 67 ust. l pkt 6 w zakresie kompleksowej ochrony obiektu i mienia, monitorowania systemu alarmowego, konserwacji urządzeń alarmowych oraz konserwacji urządzeń systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego - wysokości do 50% wartości szacunkowej zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie realizowanie przez Wykonawcę usługi z najwyższą starannością oraz zapewnienie nie gorszego standardu wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, a także, że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12 2021-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Aktualna koncesja wydana Wykonawcy przez MSWiA w zakresie usług ochrony mienia, określająca zakres i formę prowadzenia tych usług.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy na kwotę ubezpieczenia co najmniej 300.000,00 zł odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagalne jest udokumentowanie przez Wykonawcę wykonanych lub wykonywanych długoterminowych usług w zakresie ochrony mienia w ilości co najmniej dwóch w okresie nie krótszym niż 8 miesięcy (każda) z poświadczeniem od Zamawiających, że usługi te są realizowane /zostały zrealizowane w sposób należyty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.la) aktualna koncesja wydana Wykonawcy przez MSWiA w zakresie usług ochrony mienia, określająca zakres i formę prowadzenia tych usług.2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz wykonanych lub wykonywanych długoterminowych usług w zakresie ochrony mienia w ilości co najmniej dwóch w okresie nie krótszym niż 8 miesięcy każda - z poświadczeniem od Zamawiających, że usługi te są realizowane /zostały zrealizowane w sposób należyty – (wg. wzoru Zał. 6 do SIWZ).2.Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego min. 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).3.Aktualna koncesja wydana Wykonawcy przez MSWiA w zakresie usług ochrony mienia, określająca zakres i formę prowadzenia tych usług.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do składanej oferty (Zał. nr 1 do SIWZ - formularz OFERTY oraz Zał. nr 3 PUNKTOWANE DOŚWIADCZENIE Wykonawcy) Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z poniższymi zastrzeżeniami:1) jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstawy wykluczenia i spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w wyżej wymienionym oświadczeniu;2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu;3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zalecane jest złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.800,00 zł złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100) przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu (przelew);2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 ze zm.).2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym, numer konta: 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380. W tytule przelewu proszę wpisać: ZP/2/2020, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich.3.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ, a także musi posiadać co najmniej następujące elementy:- nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP, powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,- kwotę gwarancji,- termin ważności gwarancji,- wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP.- musi być wykonalne na terytorium Polski.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
b. doświadczenie Wykonawcy 40,00
a. łączna cena ofertowa brutto za świadczone usługi podczas ochrony 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP Zamawiającyprzewidział okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treścizawartej umowy w formie aneksu, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarciaumowy.2. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować koniecznośćwprowadzenia zmiany w jej treści:a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,b) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, osób do kontaktów pomiędzy stronami umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,c) zmniejszenie lub zwiększenie ilości godzin w miesiącu, w których przedmiot umowy miałyby być realizowany co może nastąpić w wyniku zmian godzin pracy szkoły i co skutkować będzie zmianą w zakresie wysokości zaplanowanych środków budżetowych przeznaczonych w danym miesiącu na realizację przedmiotu umowy;d) zmiana zakresu czynności Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia;e) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego.f) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowyg) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;h) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,i) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,k) wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.3. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia:a) w przypadku wprowadzenia nowej stawki VAT. Zmiana stawki VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.b) w przypadku zmian:- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.),- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia określonego w umowie o kwotę kosztów jakie te zmiany generują ( na podstawie szczegółowego zestawienia sporządzonego przez Wykonawcę )- zmiana wynagrodzenia uwzględniająca sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez pracodawcę.4. Dodatkowo, w celu udokumentowania wzrostu kosztów, podmiot zatrudniający będzieobowiązany do przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia zmiany wynagrodzenia.5. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie aneksusporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.6. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia.7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazićzgodę, ale nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ichbezwarunkowe wprowadzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Środa Śląska
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania01-03-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI