ZZP.260.1.2.2024 - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomostów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZZP.260.1.2.2024 - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomostów przy basenach zewnętrznych na terenie ośrodka rekreacyjnego "Słoneczny Wrotków
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-03-01
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00178337
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZZP.260.1.2.2024 - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomostów przy basenach zewnętrznych na terenie ośrodka rekreacyjnego "Słoneczny Wrotków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060972765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filaretów 44

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-609

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 466 51 00

1.5.8.) Numer faksu: 81 466 51 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@mosir.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZZP.260.1.2.2024 - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomostów przy basenach zewnętrznych na terenie ośrodka rekreacyjnego "Słoneczny Wrotków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c78a3841-ca51-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00178337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053391/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont pomostów przy basenach zewnętrznych - Słoneczny Wrotków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.
2. Korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania i informacje, będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w
SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną przy życiu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 344) za pośrednictwem Platformy Zakupowej, link do Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie zgodnym z Załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 r. poz.180 t.j. z dnia 22.01.2018 r.) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w regulaminie platformazakupowa.pl, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona /1-regulamin.
4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy max. wielkości 150 MB. (W przypadku większych plików zalecane jest dzielenie na mniejsze paczki po np. 150 MB każda )

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44
Tel. (81) 466 51 00; Fax (81) 466 51 01
Strona internetowa: www.mosir.lublin.pl
e-mail: osrodek@mosir.lublin.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ZZP.260.1.2.2024 prowadzonym w trybie – tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.260.1.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomostów przy basenach zewnętrznych na terenie ośrodka rekreacyjnego "Słoneczny Wrotków".
2. Przedmiotem inwestycji są prace remontowe na terenie ośrodka rekreacyjnego „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie, mające na celu poprawę stanu technicznego elementów infrastruktury i warunków użytkowych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace remontowe:
- wymiana deskowania pomostów,
- wymiana skrajnych legarów,
- zmiana rozstawu legarów istniejących i montaż legarów dodatkowych,
- impregnacja drewnianych elementów podkonstrukcji i balustrad,
- wymiana pochwytów i lin w balustradach,
- renowacja elementów stalowych dotkniętych korozją
- wymiana paneli osłonowych.
4. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art.109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp,
z zastrzeżeniem postanowień art. 110 ust. 2 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwaną dalej Pwa.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w szczególny sposób.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W prowadzonym postępowaniu nie występuje taka okoliczność
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto.
(Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć roboty wykonane w ramach jednej umowy /jednego zadania inwestycyjnego).
b) zdolności zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
- jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 2 letnie doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ na potwierdzenie warunku określonego w pkt 8.2 ppkt. 4) lit. a) SWZ
b) Dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ na potwierdzenie warunku określonego w pkt 8.2 ppkt. 4) lit. a) SWZ.
(Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.)
c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ na potwierdzenie warunku określonego w pkt 8.2 ppkt. 4) lit. b) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – (dot. ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym popisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wzór stanowi Załącznik Nr 3A. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu – składa każdy z Wykonawców z osobna,
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym popisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wzór stanowi Załącznik Nr 3B. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – składa każdy z Wykonawców z osobna w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
7) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe przed terminem składania ofert, w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictw powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4) Wszelka korespondencja kierowana będzie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w 7.1 SWZ,
6) Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w części IX SWZ, w sposób i w trybie tam określonym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Strony mogą każdorazowo, na zasadzie porozumienia Stron wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą w szczególności dotyczyć:
a) zmiany terminu wykonania Robót, w przypadku wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, w szczególności w przypadkach określonych szczegółowo w §7 ust. 3 i następne niniejszej Umowy;
b) zmiany wiążącej się z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub ekonomicznych;
c) zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, w tym również aktów prawa miejscowego odnoszących się do działalności Zamawiającego;
d) zmian szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem Strony;
e) zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w §11 ust. 6 niniejszej umowy;
f) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy,
g) zmniejszenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w lit. f) powyżej,
4. Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich wprowadzenia.
5. Zmiany Umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 439 oraz 454-455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace murarskie
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania17-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje ekipy murarzy, zbrojarzy. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Termin prac do uzgodnienia. Praca na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI