Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu „Przeprowadzenie prac konser.,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu „Przeprowadzenie prac konser., restaurator. oraz robót bud. w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śl. i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBytom
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2022-05-20
 • ZamawiającyOPERA ŚLĄSKA
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00156747
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu „Przeprowadzenie prac konser., restaurator. oraz robót bud. w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śl. i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPERA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 21-23

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 3966856; +48 32 3966800

1.5.8.) Numer faksu: +48 32 2814335

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@opera-slaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opera-slaska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu „Przeprowadzenie prac konser., restaurator. oraz robót bud. w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śl. i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b4c14a9-d165-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088592/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska
e-mail: djuszczyszyn@opera-slaska.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3. Zalecenia:
3.1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród rozszerzeń powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów
w weryfikacji plików.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pełny zakres informacji znajduje się w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Opera Śląska w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki
21-23, reprezentowana przez Dyrektora – Łukasza Goika;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Operze Śląskiej w Bytomiu można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail: iodo@opera-slaska.pl;
b) w formie pisemnej na adres siedziby Administratora: Opera Śląska, ul. Moniuszki 21 23,
41-902 Bytom;
3) w niezbędnym zakresie dane osobowe będą przekazywane Zarządowi Województwa Śląskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, do celów dotyczących realizacji projektu;
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym
z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszego zamówienia publicznego;
5) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy
o dostępie do informacji publicznej, włączając w to systemy informatyczne pośredniczące;
6) odbiorcami danych osobowych w szerszym zakresie mogą być podmioty kontrolujące;
7) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jednak nie krócej niż do upływu dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu, a w przypadku dokumentów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis przez okres 10 lat;
8) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w postępowaniu;
10) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO;
12) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-3811-01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 390000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”.
2. Zadaniem Wykonawcy jest zarządzanie projektem oraz zapewnienie obsługi formalno-prawnej realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umową o dofinansowanie, umową z Generalnym Wykonawcą, wytycznymi, Przewodnikiem dla beneficjentów oraz innymi wytycznymi właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało rozliczenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz zapewnienie obsługi prawnej.
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.), ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.) i ustawie
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
5. Dane lokalizacyjne obiektu-przedmiotu zamówienia.
Opera Śląska w Bytomiu ul. Stanisława Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom
województwo: śląskie
powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom
obręb: 0002 Bytom, nr katastralny działki: 54
Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 28.03.1977.
6. Szczegółowy zakres Inwestycji został określony w dokumentacji zamówienia GK-3811-01/20 pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” - dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/354985
12. Pełny, szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia został określony w:
12.1. SWZ
12.2. Projektowanych postanowieniach umowy
12.3. Odpowiedziach na pytania udzielonych w trakcie prowadzonej procedury przetargowej (jeżeli dotyczy),
12.4. Szczegółowy zakres Inwestycji został określony w dokumentacji zamówienia GK-3811-01/20 pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” - dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/354985
Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie oraz w sposób zgodny ze wszystkimi warunkami i wymaganiami określonymi w ww. dokumentach wraz z załącznikami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
Wszystkie ww. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

79100000-5 - Usługi prawnicze

79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

79421100-2 - Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1). Cena (IP1)-60 % / max 60 pkt ; 2). Doświadczenie Zespołu (IP2)-40% / max 40 pkt
RAZEM 100 % = 100,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Zespołu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) usługi polegające na zarządzaniu projektem (którego przedmiotem były roboty budowlane lub konserwatorskie), każda usługa w tym zakresie o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto.

Uwaga nr 2.
1. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie
w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub jeden podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres prac,
w wykonaniu których faktycznie uczestniczył.
3.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającą/ymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do powierzonej funkcji:


1) Kierownik Projektu (1 osoba).
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- minimum pięć (5) lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Projektu lub Inżyniera Projektu lub Dyrektora Kontraktu lub funkcji równoważnej obejmującej zarządzanie projektami (w wykazie osób w pozycji doświadczenie zawodowe wystarczające będzie podanie łącznego okresu doświadczenia w przedmiocie jw.), w tym dla co najmniej dwóch zakończonych projektów, których przedmiotem były roboty budowlane lub konserwatorskie, o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 10 mln zł brutto (przez co najmniej 12 miesięcy lub od rozpoczęcia do zakończenia projektu).

2) Adwokat lub radca prawny (1 osoba).
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.
- minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu (po uzyskaniu uprawnień), w tym co najmniej w zakresie prawa budowlanego, cywilnego i zamówień publicznych w wykazie osób w pozycji doświadczenie wystarczające będzie podanie łącznego okresu doświadczenia w przedmiocie jw.)

3) Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości (1 osoba)
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w rozliczaniu i prowadzeniu sprawozdawczości dla projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (środki krajowe lub zagraniczne), w wykazie osób w pozycji doświadczenie wystarczające będzie podanie łącznego okresu doświadczenia w przedmiocie jw.), w tym dla co najmniej dwóch projektów rozliczenie dofinansowania w kwocie co najmniej 10 mln zł dla każdego z nich.

Uwaga nr 3.
1. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji.
2. Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.
3. Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania
z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy) w zakresie ww. warunku udziału
w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Uwaga nr 4:
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jeżeli razem z ofertą (w celu uzyskania punktów w kryterium pozacenowym) zostanie złożony wykaz osób i zostanie potwierdzone, że osoby skierowane do realizacji zamówienia spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający odstąpi od wzywania Wykonawcy do złożenia wykazu osób.

5. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
5.1. średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
Uwaga nr 5.
Kursy walut są dostępne pod poniższym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
13.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ).
13.3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ.
13.3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
13.3.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
13.3.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
13.3.6. W przypadku gdy Wykonawca w ramach kryterium, o którym mowa w rozdziale XXVIII SWZ „Doświadczenie Zespołu” chce otrzymać punkty składa „Wykaz osób” załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 13.3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 13.3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („ (…), z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”).
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

12.1. W zakresie i na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie Strony są upoważnione do wprowadzenia zmian:
1) terminu świadczenia usługi;
2) sposobu świadczenia usługi;
3) sposobu rozliczenia wynagrodzenia;
4) obowiązków Wykonawcy;
5) wysokości wynagrodzenia;
6) nieistotnych w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
12.2. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) siły wyższej w zakresie, o którym mowa powyżej oraz w granicach, w jakich siła wyższa ma wpływ na wykonanie Umowy;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, o którym mowa powyżej oraz w granicach, w jakich zmiany prawa mają wpływ na świadczenie usługi lub świadczenia Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
4) zmiany wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Projekt jest współfinansowany, – w zakresie i w granicach wynikających ze zmian tych wytycznych;
5) zmian wprowadzonych w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą, powodujących konieczność wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu świadczenia usługi – w granicach, w jakich zmiany te będą miały wpływ na wykonanie Umowy.
12.3. Zamawiający może również dokonać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zwiększenia minimalnej stawki godzinowej;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
12.4. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 12.3 może nastąpić na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy, tj.:
1) z powodu zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 12.3 pkt 1, zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (stosownie do zaawansowania na dzień tej zmiany) i w związku z tym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
2) w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 12.3 pkt 2-4, zmiana będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy (stosownie do zaawansowania na dzień tej zmiany), w odniesieniu do której to części nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalną stawkę godzinową lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/ ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne/ zdrowotne lub w zakresie kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na pracownicze plany kapitałowe. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12.3 pkt 2 lub
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, cały zakres przewidywanych zmian do umowy zawiera paragraf 12 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganym dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej - platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
II. Termin wykonania zamówienia.
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę od dnia podpisania Umowy, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji Inwestycji i jej poszczególnych etapów.
2. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, co najmniej do dnia zakończenia projektu (w zakresie zarządzania projektem), ostatecznego rozliczenia dofinansowania Unii Europejskiej oraz zakończenia kontroli końcowej projektu.
3. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na dzień 30 czerwca 2023 r., z tym że zmiana tego terminu nie wpływa na warunki realizacji niniejszego Zamówienia.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i montaż basenu - Szczyrk
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i montaż basenu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI