Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na terenie Warszawy 4 zewnętrznych makiet...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na terenie Warszawy 4 zewnętrznych makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej oraz reliefu z brązu, odwzorowującego fasadę kościoła
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-23
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00105373
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na terenie Warszawy 4 zewnętrznych makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej oraz reliefu z brązu, odwzorowującego fasadę kościoła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443 14 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aborkowska@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na terenie Warszawy 4 zewnętrznych makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej oraz reliefu z brązu, odwzorowującego fasadę kościoła

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26ba31ba-cb2c-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.108 Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na terenie Warszawy 4 zewnętrznych makiet dotykowych, odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej oraz reliefu z brązu, odwzorowującego fasadę kościoła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/147558/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Okeślone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/AB/271/II-16/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na terenie Warszawy 4 zewnętrznych makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej oraz reliefu z brązu, odwzorowującego fasadę kościoła
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania i zamontowania na terenie Miasta Stołecznego Warszawy czterech zewnętrznych makiet dotykowych z brązu, odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej oraz jednego zewnętrznego reliefu z brązu, odwzorowującego fasadę kościoła. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na wykonany przedmiot Umowy i na użyte do jego wykonania materiały i urządzenia, na okres co najmniej 24 miesięcy, a maksymalnie 60 miesięcy. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób pełniących funkcje projektanta/architekta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał techniką odlewu co najmniej pięć zewnętrznych makiet architektonicznych lub rzeźb plenerowych, z brązu lub stopu o podobnej właściwości, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda makieta lub rzeźba, w tym:
a) co najmniej dwie realizacje dotyczyły złożenia urbanistycznego,
b) co najmniej jedna realizacja dotyczyła budynków lub budowli, w którym odwzorowane zostały detale architektoniczne,
c) co najmniej trzy realizacje wymagały wykonania w polach informacji napisów w alfabecie Braillea.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków określonych w pkt 1 lit. a), b) i c) w ramach tej samej realizacji (jedna makieta/rzeźba może dotyczyć złożenia urbanistycznego oraz budynków lub budowli, w którym odwzorowane zostały detale architektoniczne i w jego ramach wykonano w polach informacji napisy w alfabecie Braillea).
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania kilku makiet/rzeźb w ramach tej samej umowy, o ile każda z tych realizacji obejmowała zewnętrzną makietę architektoniczną lub rzeźbę plenerową z brązu lub stopu o podobnej właściwości, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda makieta lub rzeźba.

2. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pełniącymi funkcję projektanta/architekta, z których:
a) co najmniej jedna osoba posiada dyplom ukończenia wyższej szkoły sztuk plastycznych, lub wydziałów plastycznych innych uczelni wyższych i pełniła funkcje projektanta w co najmniej dwóch opracowaniach dokumentacji projektowej na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznych makiet architektonicznych;
oraz
b) co najmniej jedna osoba posiada dyplom ukończenia wyższej szkoły na wydziale architektury i pełniła funkcje architekta w co najmniej dwóch opracowaniach dokumentacji projektowej na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznych makiet architektonicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, tj.

a) wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2. SWZ - o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej:
a) wykaz usług na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.1. SWZ – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ;
b) dowody, że wykazane w oświadczeniu usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: Wykaz doświadczenia osób pełniących funkcje projektanta/architekta do pozacenowego kryterium oceny ofert określonego w pkt. 25.3. SWZ - o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opisane w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany zostały określone we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż altanki- Lipsko
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż altanki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI