Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, droga wzdłuż parkingu za Pawilonem Nr 2 oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii Specjalistycznego Szpitala ..."
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-06-22
 • ZamawiającySpecjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00198001
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, droga wzdłuż parkingu za Pawilonem Nr 2 oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii Specjalistycznego Szpitala ..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313408

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 631 03 41

1.5.8.) Numer faksu: 14 631 0337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, droga wzdłuż parkingu za Pawilonem Nr 2 oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii Specjalistycznego Szpitala ..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-503d3700-e586-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198001

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017824/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, droga wzdłuż parkingu za Pawilonem Nr 2 oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii Specjalistycznego Szpitala...."

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar. 2. Postępowanie prowadzone
jest w języku polskim na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. AE/ZP-27-39/22. 5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący. 6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla
Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ. 8. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia
dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES,- dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu
podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 10. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie określono w pkt.16.12. SWZ. 11. Zamawiający dopuszcza
przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. 12. Informację na temat kodowania i czasu odbioru danych określono w pkt.16.14. SWZ. 13. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o podmiotowych środkach dowodowych oraz Rozporządzeniu o dokumentach elektronicznych. 14.
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AE/ZP-27-39/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, droga wzdłuż parkingu za Pawilonem Nr 2 oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im. E Szczeklika w Tarnowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, droga wzdłuż parkingu za Pawilonem Nr 2 oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im. E Szczeklika w Tarnowie”,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień umożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
- wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia musi być opracowany z uwzględnieniem „Projektu koncepcyjnego. Programu funkcjonalno–użytkowego. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych, droga wzdłuż parkingu za Pawilonem Nr 2 oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii Specjalistycznego Szpitala im. E Szczeklika w Tarnowie”, który stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ, jak również z uwzględnieniem zapisów SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45213312-3 - Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.13.1.1 SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy,
Załącznika Nr 2a do SWZ),b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 350 000 PLN. 1.2 ) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.13.1.1 SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy,
Załącznika Nr 2a do SWZ),b) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie dróg i/lub parkingów z nawierzchni z kostki betonowej o wartości wykonanej roboty co najmniej 200 000 PLN brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. c) dysponuje, co najmniej : - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz minimum 3 letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, Uwaga: Kierownik Budowy i kierownik robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.2351 z póź.zm) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014 poz.768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz.1646). Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w branży drogowej, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia – nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych: 1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem. 1.2.Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 5 do SWZ).1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.1.4.Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.1.5.Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.1.6. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących
zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),f) art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy,(według Załącznika Nr 6 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy, Załącznika Nr 6a do SWZ). 2.Dokumenty, o których mowa w pkt.1 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych: 1.1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w pkt.9.1.3.b) SWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.1.1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na
wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych: 2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez
Zamawiającego w pkt.9.1.4. b) SWZ. Dowodami, o których mowa w pkt.2.1. są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt.2.1., dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządza się według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.9.1.4. c) SWZ.3.Dokumenty, o których mowa w pkt.1 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:1. Aktualne na dzień składania ofert:1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
SWZ.1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt.1, także
oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według Załączników Nr 2a i 3a do SWZ).3. Oświadczenia, o których mowa w pkt.1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.4. Oświadczenia, o których mowa w pkt.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5.Wypełniony Formularz Ofertowy złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.6. Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeśli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, z uwzględnieniem postanowień pkt.24. SWZ.7. W celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:7.1. odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru. 8. Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.7, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w pkt.I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również
w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.9.Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.7, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby.10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa w pkt.10.3. SWZ (jeżeli dotyczy), które
sporządza się i przekazuje zgodnie z Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych.11. W przypadku, o którym mowa w pkt.14.6. SWZ (jeżeli dotyczy) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządza się i przekazuje zgodnie z Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych.12. Oświadczenia, Wykonawcy określone w pkt. 13.12 i 13.13 SWZ (złożone w
pkt.V.1, V.2, V.3 i V.4 Formularza Ofertowego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
5 500,00 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr AE/ZP-27-39/22”.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.24.4.2) – 24.4.4) SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w terminie i na warunkach oraz w przypadkach określonych w art.98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt.13.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.12.1.1. i pkt.12.1.2. SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w pkt.9.1.3.b), pkt.9.1.4.b) i pkt.9.1.4.c) SWZ, natomiast podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.12.1.3. SWZ, składa każdy z Wykonawców.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. W przypadku, o którym mowa pkt.5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,2) wykonania przedmiotu umowy w szczególności w sposób gwarantujący lepszą realizację umowy,3) zmiany wynagrodzenia w szczególności w przypadku zastosowania przez Zamawiającego art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) obniżenia wynagrodzenia,5) zmiany nazwy zadania,6) zmiany stawek podatku od towarów i usług,7) zmian
wynikających z przekształceń własnościowych, 8) zmian organizacyjno-technicznych,9) zmiany adresu, 10) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do zakresu umowy (roboty zaniechane),11) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, 12) zmiany Kierownika Budowy, innych osób z kierownictwa, Inspektora Nadzoru,13) powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych, dostaw i usług Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia Podwykonawcom, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,14) wskazania przez Wykonawcę innych zakresów podwykonawstwa niż przedstawione w ofercie, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,15) zrezygnowania przez Wykonawcę z podwykonawstwa,16) zmiany Podwykonawcy dokonanej przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,17) zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu, 18) zmiany osób wykonujących czynności o których mowa w pkt.26.54 SWZ zatrudnionych na umowę o prace,19) zmiany zakresu przedmiotu umowy,20) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 21) zmiany sposobu rozliczania umowy w szczególności w zakresie ilości części płatności oraz w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wartości poszczególnych faktur. 2. Zmiany, o których mowa w pkt.1 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są okoliczności wymienione w pkt.26.155 ppkt.1) - 31) SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1)informacji z KRS, o której mowa w pkt.12.1.3.1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt.12.1.3.1 SWZ, 2)zaświadczenia, o którym mowa w pkt.12.1.3.3 SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt.12.1.3.4 SWZ lub odpisu albo
informacji z KRS lub z CEIDG, o których mowa w pkt.12.1.3.5 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b)nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2. Dokument, o którym mowa w pkt.12.5.1 SWZ, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt.12.5.2 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.12.5 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt.1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Pkt.12.6 SWZ stosuje się.4.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.12.1.3.1, pkt.12.1.3.3, pkt.12.1.3.4,
pkt.12.1.3.5 i pkt.12.1.3.6 SWZ, dotyczących tych podmiotów,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Pkt.12.6 SWZ stosuje się.5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pkt.12.5, pkt.12.6 i pkt.12.7 SWZ stosuje się odpowiednio. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz.835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję wykonać barierkę balkonową - Nowy Targ
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję wykonać barierkę balkonową. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI