Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu inwentarskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu inwentarskiego na potrzeby dydaktyczne Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-15
 • Numer ogłoszenia537887-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537887-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu inwentarskiego na potrzeby dydaktyczne Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów  17 , 70-310  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, , e-mail dzp@zut.edu.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zut.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zut.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pod rygorem nieważności oferta podlega złożeniu wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 18, 70-310 Szczecin, Kancelaria Główna pokój nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu inwentarskiego na potrzeby dydaktyczne Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej
Numer referencyjny: ZP/WBiHZ/169/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu inwentarskiego na potrzeby dydaktyczne Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym lokalizację i zakres przewidzianych do wykonania prac i robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa zespół dokumentów, na który składają się: 1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 2) Załącznik nr 3 do SIWZ – Warunki Ogólne i Techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 3) Załącznik nr 4 do SIWZ – Warunki przyłączenia do sieci gazowej; 4) Załącznik nr 5 do SIWZ – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na projektowanym obszarze; 5) Załącznik nr 6 do SIWZ – Opinia Geotechniczna; 6) Załącznik nr 7 do SIWZ – Mapa do celów projektowych. 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia do wykonania po stronie Wykonawcy związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi w szczególności: 1) Wykonanie dokumentacji budowlanej wszystkich branż niezbędnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, 2) Złożenie w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) Wykonanie dokumentacji wykonawczej wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, 5) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych, 6) Wykonanie robót budowlanych wszystkich branż wynikających z zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 7) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi założenie i wyprowadzenie książki obiektu budowlanego oraz opracowanie instrukcji ppoż. dla nowo wybudowanego obiektu, 8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie takie wymagane. 4. Poza zakresem (przedmiotem) wymienionym w ust. 3 powyżej, do wykonania po stronie Wykonawcy, wchodzą również świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności: 1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierującego pracami projektowymi, kierownika budowy oraz kierowników baraż (konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, posiadających uprawnienia we wskazanym zakresie bez ograniczeń, przy czym obowiązki kierownika branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej czy sanitarnej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcje kierownika budowy); 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 4) Uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli takie będzie wymagane; 5) Udzielenie Zamawiającemu: a) minimum 48 miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową i kosztorysową, licząc od daty dokonania odbioru końcowego. b) minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych materiałów i urządzeń budowlanych. 6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 5. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają postanowienia § 4a wzoru umowy o zamówienie, o którym to wzorze mowa jest w dziale XV ust. 1 SIWZ (Wzór Umowy). 6. Szczegółowy rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera Wzór Umowy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia podaje Wzór Umowy, w tym w szczególności znajdujące się tam postanowienia § 2. 8. W wykonaniu art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP Zamawiający podaje, iż: 1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których nie spełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 143b ust. 6 ustawy PZP - podają postanowienia § 2 Wzoru Umowy; 2) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu – podają postanowienia § 2 ust. 5 Wzoru Umowy. 9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu: 1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP; 2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 10. Postanowienie ust. 9 pkt 2) niniejszego działu nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca - w wykonaniu uprawnień działu VI ust. 4 SIWZ - wykazuje spełnienie określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami innego podmiotu (nazywanych w dziale VI ust. 4 SIWZ PODMIOTEM TRZECIM/PODMIOTAMI TRZECIMI). [Informacja dodatkowa] 11. Podając powyższe, Zamawiający stosownie do art. 67 ust. 1a ustawy PZP, informuje również, iż w dziale XVII SIWZ wskazany został ewentualny zakres oraz warunki udzielenia zamówień (robót budowlanych) wykraczających za zakres niniejszego zamówienia (i nie stanowiących przedmiotu niniejszego postępowania), podlegających ewentualnemu udzieleniu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym zgodnie z informacją podaną w dziale XVII ust. 5 SIWZ ewentualne udzielenie takich zamówień jest prawem (a nie obowiązkiem) Zamawiającego. Tak Wykonawcy, jak i Zamawiającemu nie służy roszczenie o ich udzielenie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71320000-7
45200000-9
45300000-0
45421100-5
45310000-3
45330000-9
45330000-9
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia (Umowa o zamówienie) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (zwanych dalej Zamówieniami dodatkowymi), których ewentualny zakres i warunki udzielenia podają postanowienia poniższe. 2. Przy spełnieniu pozostałych wymogów art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, ewentualny zakres Zamówień dodatkowych stanowią roboty budowlane polegające na powtórzeniu wszystkich lub niektórych robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych wykonywanych w celu budowy obiektu inwentarskiego oraz zagospodarowania terenu przyległego, (podlegającego budowie w wykonaniu niniejszego zamówienia podstawowego), w tym w szczególności: rozbudowy obiektu inwentarskiego, rozbudowy czy przebudowy zagospodarowania terenu wraz z obiektami małej architektury). 3. Zamówienia dodatkowe będą łącznie stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W ramach wskazanego limitu 50% wartości zamówienia podstawowego Zamówienia dodatkowe mogą być udzielane, w zależności od wyboru lub potrzeb Zamawiającego, na wszystkie lub niektóre ze zdarzeń spośród wskazanych w ust. 2 niniejszego działu, a nadto w ramach jednego, dwóch lub więcej postępowań (i w konsekwencji zawarciu jednej, dwóch lub więcej umów) na Zamówienia dodatkowe. 4. Każdorazowe udzielanie Zamówień dodatkowych nastąpi poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy z Wykonawcą, w oparciu o wcześniej przeprowadzone postępowanie z wolnej ręki w oparciu o zaproszenie do negocjacji przekazane Wykonawcy przy czym za tego Wykonawcę uważani będą również nowi wykonawcy, o których w art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP (w przypadkach tam wskazanych, jeżeli będą miały miejsce w odniesieniu do Umowy o Zamówienie dodatkowe). Będzie miał zastosowanie art. 68 ustawy PZP, przy czym w postępowaniu z wolnej ręki na Zamówienia dodatkowe badane będą podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP nie będzie żądał dokumentów innych niż wstępne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP (dla zamówień poniżej progów UE), chyba, że przepisy ustawy PZP obowiązujące na moment wszczęcia i prowadzenia takiego postępowania będą stanowić inaczej. Wyżej wskazane oświadczenie z art. 25a ustawy PZP wymagać będzie złożenia zgodnie z art. 25a ust. 4 ustawy PZP. W postępowaniu z wolnej ręki o Zamówienie dodatkowe Zamawiający nie będzie określał warunków udziału z art. 22 ustawy PZP. Przekazywane wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamówienia dodatkowego (w trybie z wolnej ręki) istotne postanowienia przyszłej umowy o Zamówienie dodatkowe, ogólne warunki lub wzór takiej umowy (według wyboru Zamawiającego) będą mogły zostać zmienione (negocjowane) w wyniku prowadzonych negocjacji Zamówienia dodatkowego. 5. Podając powyższe Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż udzielenie Zamówień dodatkowych jest prawem (a nie obowiązkiem) Zamawiającego. Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu nie przysługuje roszczenie o udzielenie mu Zamówienia dodatkowego (tj. zawarcie z nim umowy obejmującej jakąkolwiek część z podanego wyżej zakresu Zamówień dodatkowych). Również Zamawiającemu nie przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zawarcie z nim takiej umowy na Zamówienie dodatkowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 306
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: W uzupełnieniu informacji podanej w sekcji II.8) Zamawiający podaje, iż szczegółowy opis poszczególnych terminów realizacji przedmiotu zamówienia określa § 3 Wzoru umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegając wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP, posiadają jednocześnie zdolność zawodową (niezbędne doświadczenie) do wykonania niniejszego zamówienia. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3 i 4 niniejszego działu, Zamawiający uzna wskazany w niniejszym ustępie warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania trzech robót budowlanych, spełniających dodatkowo następujące cechy: 1) Każda z trzech robót budowlanych została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie); 2) Każda z trzech robót budowlanych, o których mowa w pkt 1) powyżej została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona; 3) Przynajmniej dwie z trzech robot budowlanych, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej były o wartości nie mniejszej niż równowartość 2 000 000 zł każda z robót (słownie: dwa miliony złotych), z których przynajmniej jedna z robót wykonana była w systemie zaprojektuj i wybuduj (tj. polegała na wykonaniu projektu budowlanego i na jego podstawie wybudowaniu obiektu budowlanego). Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartość robót, Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie danej roboty budowlanej pomniejszoną o należny podatek VAT (tym samym wskazana wyżej wartość 2 000 000 zł jest wartością netto, tj. bez podatku VAT). 4) Każda z trzech robót budowlanych, o których mowa w pkt 1) – 3) powyżej, obejmowała swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowego obiektu wyposażonego w instalację elektryczną i sanitarną oraz zagospodarowanie terenu przyległego do nowo wybudowanego obiektu. 2. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 4 pkt 1) niniejszego działu, trzy roboty budowlane wymagane na podstawie ust. 2 niniejszego działu muszą być robotami wykonanymi przez Wykonawcę, a w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) konieczne jest wykazanie faktu wykonania tych trzech robót przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca - w celu potwierdzenia spełniania wskazanego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu - może polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu lub podmiotów (dalej zwanych odpowiednio PODMIOTEM TRZECIM lub PODMIOTAMI TRZECIMI) niezależnie od łączących Wykonawcę z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że Wykonawca taki udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania będzie dysponował niezbędnymi zasobami PODMIOTU lub PODMIOTÓW TRZECICH, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. W takim przypadku wymagane będzie również spełnienie następujących warunków łącznie: 1) W zakresie w jakim Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w postępowaniu powołuje się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO - roboty budowlane wymagane w ust. 2 niniejszego działu będą robotami wykonanymi przez ten PODMIOT TRZECI, przy czym jeżeli Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunku określonego w ust. 2 niniejszego działu (w odniesieniu do trzech robót budowlanych tam wymaganych) powołuje się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO – to wówczas trzy roboty wymagane w ust. 2 niniejszego działu muszą być robotami, które zostały wykonane przez jeden (ten sam) PODMIOT TRZECI; 2) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się Wykonawca musi być tym podmiotem, który jako podwykonawca Wykonawcy zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do których zdolności te są wymagane. Powyższe będzie rozumiane w ten sposób, że: Ten PODMIOT TRZECI, który (stosownie do wykazania przez Wykonawcę) wykonał wymagane w ust. 2 niniejszego działu roboty budowlane w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 4) niniejszego działu - jako podwykonawca zrealizuje minimum część robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. 3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy PZP. 4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia określony powyżej w niniejszym dziale warunek udziału w postępowaniu. 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami powyższymi, wykazanie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz wykazanie spełnienia określonego stosownie do ust. 2 – 4 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu (jak też badanie i ocena Zamawiającego w tych sprawach) nastąpi zgodnie z właściwymi dla nich przepisami ustawy PZP oraz z uwzględnieniem postanowień działu VII SIWZ (w tym na podstawie wskazanych tam dokumentów).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Od Wykonawcy oferty najwyżej ocenionej w niniejszym postępowaniu wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające, że Wykonawca ten spełnia określony w dziale VI ust. 2 – 4 SIWZ warunek udziału w niniejszym postępowaniu: 1) Wykaz (oświadczenie Wykonawcy) ze wskazaniem trzech robót budowlanych, wymaganych na podstawie działu VI ust. 2 SIWZ, z podaniem w nim w odniesieniu do każdej z tych trzech robót jej rodzaju, wartości, daty wykonania (ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których każda z tych robót została wykonana. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w dziale VI ust. 2 SIWZ, z wyjątkiem informacji, o których mowa w dziale VI ust. 2 pkt 2) SIWZ o należytym wykonaniu robót, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej. Zaleca się, aby wezwany (Wykonawca oferty najwyżej ocenionej) przygotował i złożył ww. wykaz (zwany dalej WYKAZEM) wykorzystując do tego formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 SIWZ; 2) Dowody określające, że wymagane roboty budowlane z WYKAZU spełniają wymóg określony w dziale VI ust. 2 pkt 2) SIWZ. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej; 3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie roboty/robót budowlanych, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których roboty te były wykonywane – Wykonawca może przedstawić również inne dokumenty, przy czym tyko wtedy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia ww. obiektywnej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie ww. pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który, stosownie do uprawnienia wskazanego w dziale VI ust. 4 SIWZ, w dokumentach składanych wraz z ofertą (stosownie do postanowień ust. 2 niniejszego działu) wskazał, iż polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ, obowiązany będzie również przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą dowód/dowody, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego PODMIOTU TRZECIEGO, w szczególności zobowiązanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. Z przedstawionych dowodów powinno w szczególności jednoznacznie wynikać, że dany PODMIOT TRZECI zrealizuje niniejsze zamówienie w zakresie minimum wymaganym dla niego w dziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ jako podwykonawca Wykonawcy. Przedkładane Zamawiającemu - w wykonaniu postanowień powyższych niniejszego ustępu dokumenty powinny uwzględniać, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem ich przedłożenia jest wykazanie (udowodnienie), że Wykonawca ten na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie miał zagwarantowany rzeczywisty (realny) dostęp do posiadanych przez PODMIOT TRZECI zasobów (zdolności) oraz, że zdolności te, poprzez zaangażowanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do realizacji Umowy o zamówienie z niniejszego przetargu w sposób i w zakresie dla niego wymaganym w dziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ, umożliwią Wykonawcy należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 2. Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP (tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP) każdy Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). W myśl art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawcy, którzy złożą odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, a przynależą do tej samej grupy kapitałowej, podlegają wykluczeniu, jeżeli wskazanymi powyżej dokumentami lub informacjami, przedkładanymi Zamawiającemu, w związku z oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, nie wykażą (nie udowodnią) Zamawiającemu, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej (jak też ewentualnie składane dokumenty bądź informacje na okoliczność potwierdzenia, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) podlegają złożeniu na adres (miejsce) doręczeń wskazane w dziale III ust. 5 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) Gwarancjach bankowych; 3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089); 5) W pieniądzu, wpłaconym przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie Nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z zalecanym dopiskiem według następującego wzoru: wadium w przetargu ZP/WBiHZ/169/2019. 3. Pod rygorem odrzucenia oferty wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wadium musi być wniesione na czas nie krótszy niż termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu (termin ten określają postanowienia działu XII ust. 1 SIWZ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważać się będzie za wniesienie z chwilą kiedy kwota wadium znajdzie się (zostanie uznana na) rachunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) niniejszego działu. 5. Treść uprawnień Zamawiającego wynikająca z dokumentu wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 4) niniejszego działu musi wskazywać na niniejsze postępowanie i umożliwiać spieniężenie wadium na pełną kwotę, bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (dopuszcza się również wymaganie zgłoszenia żądania w formie pisemnej) w terminie związania ofertą, przy zajściu przynajmniej jednej z okoliczności wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego działu. Jeżeli dokumenty wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 4) niniejszego działu sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język polski. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania Umowy o zamówienie na warunkach określonych w jego ofercie; 2) Wykonawca nie wniósł, wymaganego na podstawie działu XIV SIWZ, zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Umowy o zamówienie); 3) Zawarcie z Wykonawcą, którego oferta została wybrana Umowy o zamówienie stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy. 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 niniejszego działu, Zamawiający, na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ust. 6 i 7 niniejszego działu, Zamawiający zwróci Wykonawcy wadium wniesione w niniejszym postępowaniu na podstawie i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a., 2 i 4 ustawy PZP. 9. Postanowienia niniejszego działu będą miały zastosowanie również w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, z tym, że termin do wniesienia wadium określi Zamawiający w żądaniu do ponownego wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane i wbudowane materiały 20,00
Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XVI SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> J. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Mając na względzie, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (zdanie pierwsze) Zamawiający określa zakres wskazanego tam oświadczenia – wskazane w sekcji III.3) ogłoszenia oświadczenie podlega złożeniu w zakresie dla niego określonym w SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie panelu ażurowego. Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania09-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie panelu ażurowego z HDF 3mm o wym. 57x78 (cm). Wzór wycięty kończyna marokańska. Posiadam rysunek DWG. Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI