Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Likwidacja osuwiska wraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Likwidacja osuwiska wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-08-19
 • ZamawiającyGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00292760
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„Likwidacja osuwiska wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 20

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„Likwidacja osuwiska wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31275c9e-13cd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073859/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania ,, Likwidacja osuwiska wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przypadku posiadania konta na
Platformie - zgłoszenie do postęp. wymaga zalogowania Wyk. do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail
oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; gdy Wyk. nie posiada konta na Platformie–należy w
zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do
udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego; - po wypełnieniu Form. Rejestr. Wyk. otrzymuje e-mail informujący,
że może dokonać pierwszego logowania. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać
do 24h (8h roboczych). Kwalifikowany podpis elektroniczny: dla dok. w „pdf” zaleca się podpis PAdES, dla dok. w formacie innym niż
„pdf” zaleca się podpis XAdES. Podpis osobisty:- w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dok. w pdf) na
telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dok. nie może przekraczać 5 MB,- dla dok. w „pdf” zaleca się podpis wew.
(otoczony),- dok. w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zew. lub otaczającym. Podpis zaufany: wielkość plików
nie może przekraczać 10 MB,- dla dok. w „pdf” zaleca się podpis PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie.pdf),dok. w formacie
innym niż „pdf” zaleca się podpisywać XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).W przypadku korzystania z wariantu składania
podpisów zew. konieczne jest załączenie na Platformę odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego
podpis. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:- stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;- komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć
RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux,
z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana
dowolna wersja przeglądarki internetowej –sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera;- włączona obsługa
JavaScript;- zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w
formacie „pdf”).Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.:
.doc, .docx, .txt,.xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie
plików w formacie.pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem
zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Kodowanie i czas odbioru danych: pliki Oferty załączone przez
Wyk. na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zam. po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą
do dok. elektr. datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dok. w „Data przesłania”. Dokumentacja postęp.
dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki organizatora”. Pobranie dok. następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i
wciśnięciu „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz
wszystkie załączniki organizatora”. Pozostałe informacje w pkt 14.10 - 14.12 IDW.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email:
kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu
archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień
publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia
roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców,
którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami.
Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/RZ.D-3.2411.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia osuwiska wraz z przebudową i wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 73 na odc. od km 152+250 do km 152+330 w miejscowości Bukowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71331000-7 - Wiertnicze usługi inżynieryjne

45262211-3 - Wbijanie pali

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ
warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych
kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu Gwarancji Jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji Umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
„Nie dotyczy”
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy”
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
„Nie dotyczy”
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1 zadania lub 2 zadań obejmującego/-cych budowę, przebudowę lub remont drogi i/lub ulicy o łącznej wartości budowy, przebudowy lub remontu drogi co najmniej:
2 800 000,00 PLN netto.
Zgodnie z art. 117 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt 8.2.4)a) IDW nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.
„Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).”
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy:
• wymagana liczba osób 1,
Doświadczenie zawodowe:
1 zadanie lub 2 zadania obejmujące budowę, przebudowę lub remont drogi i/lub ulicy, o wartości zada-nia/ń co najmniej 2 800 000,00 PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej, drogowej.
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy na realizację zadania wykazanego w ramach warunku, o którym mowa w pkt 8.2.4)b) IDW

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium 82 000,00 PLN (słownie – osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego 1) w pkt. 8.2.4) IDW wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) w pkt. 8.2.4) IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
oświadczają, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Realiz. zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg. ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień
publicznych, ustawie Prawo budowlane. Wykonawca będzie zobow. do wykonania robót budowl. lub usług zgodnie z
prawem polskim, w szczeg. z przepis. techn. budowl., przepis. dot. samodz. funkcji techn. w budownictwie oraz przepis. dot.
wyrobów, materiałów stosow. w budownictwie.
2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
3.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Pozost. wymag. dot.
podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SWZ.
4.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznacz. terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
5.Wraz z Ofertą Wykonawca zobow. jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcz. lub
innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępn. baz danych a
Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożl. dostęp do tych dokumentów w odnies. do Wykonawcy, Wykonawcy
wspólnie ubieg. się o zamówienie, jak również w odnies. do podmiotów udost. zasoby; w przypadku wskazania przez
Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określ. adresami internetowymi ogólnodostępn. i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodz. przez
Zamawiającego dokumentów;
2)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdz. umocowanie do reprezent. Wykonawcy lub podmiotu udost. zasoby chyba,
że umocowanie do reprezent. wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 16.6. ppkt 1) IDW; 3)pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdz. umocowanie do reprezent. wszystkich Wykonawców wspólnie ubieg. się o udz. zamówienia (np.
umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezent. Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezent. w postępowaniu i zawarcia umowy; 4)oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej
formie niż pieniądz, z uwzględn. postanowień pkt. 18.3. IDW;5)zobowiązania wymagane postanow. pkt 11.3. IDW, w
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udost. zasoby w celu potwierdz. spełniania warunków
udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt 16.6. ppkt 1) IDW; 6)oświadczenie Wykonawców wspólnie ubieg. się o udz.
zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp; 7)oświadczenie wymagane postanow. pkt 10.2., 11.8. i 13.3.
IDW.
6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 21 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Skrócenie terminu realizacji umowy”.
7.PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę mechanizmu przy oknie jednej kwaterze w oknie - Dębica
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę mechanizmu przy oknie jednej kwaterze w oknie. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI