„Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie - II”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGłowno
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-11-21
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00479226
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie - II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470947209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karasicka 51

1.5.2.) Miejscowość: Głowno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps@dps.glowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.glowno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie - II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07278768-7ce5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053631/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07278768-7ce5-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
3.1. w sprawach merytorycznych – Pani Joanna Patowska, e-mail: kierownik@dps.glowno.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kierownik@dps.glowno.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
21.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ul. Karasicka 51, 95-015 Głowno.
21.2. Inspektorem ochrony danych jest: Pan Mariusz Stasiak vel Stasek, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do Inspektora: tel. kontaktowy: 782 661 551; e-mail: biuro@msvs.com.pl
21.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
21.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także dostawca oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej.
21.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
21.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Praw zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu;
21.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
21.8. posiada Pani/Pan:
21.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
21.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
21.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
21.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 21.9. nie przysługuje Pani/Panu:
21.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
21.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
21.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
21.10. W przypadku, gdy Wykonawca w celu złożenia oferty przekaże Zamawiającemu dane osobowe członków swojego personelu zobowiązany jest do przedstawienia im w/w informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.AG.26.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Priorytetowego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i w szczególności obejmuje:
3.1.1. budowę wiaty dydaktycznej
3.1.2. wykonanie utwardzenia terenu
3.1.3. zakup i montaż lamp solarnych
3.1.4. zakup i montaż urządzeń fitness
3.1.5. zakup i montaż urządzeń ścieżki edukacyjnej
3.1.6. zakup i montaż małej architektury
3.1.7. nasadzenia z drzew i krzewów
3.1.8. wykonanie murawy dydaktycznej i trawników oraz inne prace niezbędne do wykonania zadania.
3.2. Zakres prac zadania ujęty jest w dokumentacji zadania stanowiącej – Załącznik Nr 8 do SWZ, w tym:
3.2.1. I etap prac do wykonania nie później niż do dnia 28.12.2023 roku: budowa lub modernizacja ścieżek/ alejek (wyłącznie z materiałów wodoprzepuszczalnych), oświetlenie, miejsce rekreacji - plac zabaw, siłownia, tężnia solankowa,
3.2.2. II etap prac do wykonania w 2024 r. – z zastrzeżeniem Zamawiającego opisanym w pkt. 5 SWZ: zakup drzew liściastych, zakup krzewów, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, założenie trawnika, wyposażenie bazy edukacyjnej, utworzenie miejsca do prowadzenia zajęć, mała architektura, inne: ściółkowanie terenu między krzewami korą sosnową - skrócenie terminu realizacji całego zadania stanowi kryterium oceny ofert.
3.3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.3.1. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją, terminowo oraz należycie. Oferta musi uwzględniać koszty związane z organizacją terenu pod zagospodarowanie, zapewnieniem kierowania pracami przez wyznaczoną osobę, uwzględniać zakup, dostawę i zabudowę wszystkich niezbędnych materiałów, wykonanie sprawdzeń i badań, wykonanie wszystkich sprawdzeń i prób oraz zgromadzenie wymaganych przepisami prawa dokumentów. Obowiązkiem Wykonawcy będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur, w celu odbioru przedmiotu zamówienia,
3.3.2. Oferta powinna być konstruowana w oparciu o materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
3.3.3. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.
3.4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
45211320-8: Roboty budowlane w zakresie altan
3.5. Ogólne wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
3.5.1. Prace muszą zostać wykonane z zachowaniem wymagań i zgodnie z obowiązującymi prawem, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu prac budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy dołożeniu należytej staranności w ich wykonaniu, dobrą jakością i zachowaniem właściwej organizacji pracy.
3.5.2. Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca przedstawia niezwłocznie Zamawiającemu, na jego żądanie. Dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej z dniem zgłoszenia ostatecznego odbioru prac.
3.5.3. Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz zastosowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonywane prace przed normalnymi skutkami warunków atmosferycznych. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy wolnych od obciążeń prawami osób trzecich, nowych i wolnych od wad.
3.5.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3.5.5. Wykonawca winien zorganizować sobie zaplecze prac w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
3.5.6. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia wykonawcy prac i terenu budowy/prac.
3.5.7. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu prac, w szczególności przed dostępem osób trzecich. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać teren prac w należytym porządku i czystości. Odpady Wykonawca będzie gromadził w jednym miejscu i wywoził na bieżąco, a po zakończeniu prac jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).
3.5.8. Sposób realizacji prac musi być zgodny z technologią ich wykonania.
3.5.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników terenu, na którym będą prowadzone prace. Wszelkie roboty będą prowadzone na działającym obiekcie, należy zapewnić normalne funkcjonowanie Instytucji.
3.5.10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzonymi robotami oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków osób przebywających na terenie budowy, w tym osób trzecich.
3.5.11. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób przebywających na terenie wykonywania prac, powstałe w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie na żądanie Zamawiającego przejmie odpowiedzialność i prowadzenie sprawy. O przejęciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwłocznie powiadomi osobę trzecią.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA
5.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie - maksymalnie 270 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia maksymalnie o 30 dni. Skrócenie terminu wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny oferty. Skrócenie terminu wykonania zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego.
5.2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
5.3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu rękojmi na przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny ofert: 1% stanowi 1 punkt):
16.1.1. Cena – 60,00% (60 pkt),
16.1.2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia – 40,00 % (40 pkt)
16.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu opisane w SWZ.
6.2.1. Zamawiający w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6.2.2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
6.2.3. Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6.2.4. Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej precyzuje następujące wymagania: Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeśli:
6.2.4.1. w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu z elementami małej architektury i / lub siłowni zewnętrznej o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
Uwagi:
- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość prac, o których mowa powyżej.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji prac budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu prac, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany
1

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1. SWZ, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej:
7.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
7.1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.1.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty:
7.1.2.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
7.2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
7.2.1.1. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
7.2.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty:
7.2.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.5. Ofertę stanowi:
11.5.1. wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
11.6. Do oferty należy załączyć:
11.6.1. oświadczenia wymagane postanowieniami SWZ tj.:
11.6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
11.6.1.2. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
11.6.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile zostały podpisane przez pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony,
11.6.3. zobowiązanie podmiotu udostepniającego Wykonawcy zasoby - do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej – o ile dotyczy.
11.6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 9 do SWZ.
0

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.6.1. żaden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt. 6.
6.6.2. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość prac.
6.6.3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji prac wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
6.6.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają robot budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).
7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
7.4.1. Są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie zamówienia publicznego.
7.4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składając wraz z ofertą oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.1.1. i pkt. 7.2.1.1. SWZ.
7.4.3. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
7.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
7.4.6. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
7.4.7. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy przy uwzględnieniu ich zakresu i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie:
1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy lub zmiany materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować zmianą terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które były nieznane na etapie przygotowania opisu przedmiotu zadania, skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływającymi na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiany muszą skutkować wykonaniem przedmiotu umowy o jakości nie gorszej, niż określona w niniejszej umowie,
2) zmian w odniesieniu do przedmiaru robót, spowodowanych w szczególności przez:
a) pojawienie się na rynku rozwiązań, technologii, materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń lub oprogramowań ,
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji lub zwiększenie standardu inwestycji,
3) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do ujętych w przedmiarach robót, pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) inwestycji (jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 305 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (o ile zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu) lub zamówień dodatkowych,
4) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), możliwa jest zmiana terminu realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie. Zmiana terminu jest również możliwa w przypadku wprowadzenia zmian na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji robót lub dostaw urządzeń/sprzętu i/lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie w przypadku:
1) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
2) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,
3) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
4) ujawnienia warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuką budowlaną, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,
5) wstrzymania robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na wydłużenie okresu wykonania przedmiotu umowy,
7) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, o której mowa w §16 niniejszej umowy;
Pozostałe zapisy dotyczące zmian umowy zawarte w dokumentach zamówienia - wzór umoyw.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1.2. Informacje dodatkowe: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
1) Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie, o którym mowa w ust. powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy się Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576*:
a) będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
b) będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt a);
c) będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt a) lub b), w tym Podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
3) Wykluczenie Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów Prawa.
4) Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, na podstawie:
a) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
b) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.
*- o ile dotyczy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opróżnienie szamba - Siemkowice
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania04-12-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę opróżnienie szamba. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI