Zadanie zgodnie z projektem pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie zgodnie z projektem pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRabka-Zdrój
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-09-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyŚląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-09-09
 • Numer ogłoszenia594681-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 594681-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.: Zadanie zgodnie z projektem pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej” o numerze RPMP.06.03.02-12-0153/18 z dnia 06.05.2019 r., dokumenty programowe RPO WM 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29795100000000, ul. Dietla  5 , 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 677 469, , e-mail zp@scru.pl, , faks 182 677 469.
Adres strony internetowej (URL): www.scru.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://scru.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://scru.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., ul. Dietla 5, 34-700 Rabka Zdrój, sekretariat Prezesa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie zgodnie z projektem pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej”
Numer referencyjny: DT-3-PN/14-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie wg modernistycznego założenia parkowego wokół budynku ŚCRU, w taki sposób, aby podkreślić jego surrealistyczną formę parku oraz wzbogacić przestrzeń parkową o nowe urządzenia ważne z punktu widzenia dwóch najważniejszych grup kuracjuszy tj. dzieci (strefy rekreacji) oraz dorosłych (nowe urządzenia do inhalacji solankowych, aromaterapii, helioterapii, kinezyterapii), a także nowe elementy promujące przyrodę i architekturę małopolskich uzdrowisk (kuracje wpisujące się w mapy potrzeb zdrowotnych Województwa Małopolskiego). 2. Niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej” o numerze RPMP.06.03.02-12-0153/18 z dnia 06.05.2019 r., dokumenty programowe RPO WM 2014-2020, dokumenty dotyczące kwalifikowalności kosztów oraz inne wytyczne związane z wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. niżej wymienionych załącznikach do specyfikacji: A Dokumentacji projektowej. B Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. C Przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace niezbędne dla uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie - wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą - i prawidłowego funkcjonowania wszystkich wykonanych obiektów, urządzeń i instalacji. Przedmiary robót służyć będą wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych.Jeżeli w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, bądź wyposażenia lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 – 30b Ustawy, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, bądź wyposażenia lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: - spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych, - przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie, Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych materiałów oraz kosztorys porównawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, - uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora. Wykonawca, który powołuje się w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, bądź wyposażenie i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym można zgłaszać zamawiającemu w trybie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadach określonych w ustawie.

II.5) Główny kod CPV: 45231000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233161-5
45111200-0
45233220-7
45233200-1
45111291-4
45212100-7
45340000-2
45421160-3
45316100-6
09331200-0
45111220-6
77211400-6
77211500-7
77211600-8
77310000-6
45233161-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 1 200 000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: – wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w tym 1 roboty obejmującej swoim zakresem minimum roboty ogólnobudowlane o wartości minimum 800 tys. zł brutto oraz 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem minimum roboty elektryczne o wartości minimum 200 tys. zł brutto, Dopuszcza się wykonanie jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem roboty ogólnobudowlane oraz roboty elektryczne o wartości minimum 1 mln zł brutto. Określenie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia oznacza: roboty budowlane o zbliżonym zakresie robót branżowych, powierzchni w ha oraz stopniu skomplikowania projektu. -– dysponowanie niżej wymienionymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego tj.: - dysponowanie co najmniej osobą: Kierownik budowy z ramienia wykonawcy, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bądź konstrukcyjno-budowlanej oraz musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; - dysponowanie osobą posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. - posiadanie w zespole wykonawczym co najmniej jednego architekta krajobrazu lub ogrodnika lub leśnika z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie wykonania terenów zieleni. Wymagane doświadczenie powinno być adekwatne do zakresu prac wykonawczych wymaganych w zamówieniu. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wskazania mion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób na wezwanie od wykonawcy najwyżej ocenionego - wykaz osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
– informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez zamawiającego, zgodnie z ppkt. 2.2.2 pkt10, - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. osoby, zgodnie z ppkt 2.2.3. tiret drugi pkt10.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę należy sporządzić wg informacji podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do ofert należy dołączyć: 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, dołączając do niej załączniki stanowiące charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: 1.1. Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji). 2. Oświadczenia służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia i potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii- należy dołączyć jeśli dotyczy. Dodatkowo w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający wyszczególnia katalog zmian, które stanowią § 13 istotnych postanowień umowy: § 13 ZMIANY W STOSUNKU DO ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zmiana niniejszych istotnych postanowień umowy może nastąpić, za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: a) Zmiana terminu realizacji umowy na skutek: i. działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenia zewnętrzne, których nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy w terminie; ii. niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; iii. wystąpienia innych okoliczności, które strony wspólnie uznają za powodujące konieczność zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczególnych etapów, w szczególności z powodów technologicznych, przyczyn zewnętrznych, które nie mają charakteru siły wyższej przy czym każdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia uznaje się termin pierwotnie ustalony jest obowiązujący; iv. istotnych okoliczności, które sprawią, iż Zamawiający i Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych podpiszą aneks zmieniający termin zakończenia projektu z IZ RPO WM; v. ze względu na niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. b) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy – zmiany technologiczne tj. roboty zamienne/zmniejszenie zakresu robót, w szczególności: i. Zamawiającemu przysługuje w toku trwania umowy prawo wprowadzenia robót i materiałów zamiennych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej na zasadach dwustronnie uzgodnionych. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych w przypadku, gdy ich wykonanie jest zgodne ze stanem wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zachodzi jedna z niżej wymienionych okoliczności: i. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana jest zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, ii. zastosowanie przewidzianych w dokumentacji przetargowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, iii. występują odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej: sieci, instalacje, urządzenia, niezinwentaryzowane obiekty np. fundament, ściany skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, iv. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych wynika ze zmian obowiązującego prawa. c) Zmiana zakresu przedmiotu umowy - w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia zakresu prac (umowne prawo odstąpienia). Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zamiarze zmniejszenia zakresu prac, a następnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych pisemnie odstępuje od ich zlecenia Wykonawcy. W przypadku wykonania odstąpienia wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o tę część jaka odpowiada wartości umownej z której odstąpiono. Z tytułu tego odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia kar umownych ani dochodzenia jakiegokolwiek innego odszkodowania. d) Zmiany polegające na dopuszczeniu udziału podwykonawców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty wskazano samodzielną realizację zamówienia. e) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na cenę wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, f) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na cenę wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. g) Zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, h) Zawieszenia robót przez zamawiającego nie z winy wykonawcy – w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe wykonanie robót; i) Zmiany osób wymienionych w ofercie przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych sytuacji - nowe osoby muszą spełniać wymagania i posiadać kwalifikacje określone w specyfikacji dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zmiana osób wymaga pisemnej zgody zamawiającego. j) Wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – umowa zostanie zmieniona w sposób dostosowujący jej brzmienie do obowiązujących w danym momencie przepisów prawa bez możliwości zmiany powodującej podwyższenie ceny ofertowej. 2. Wprowadzenie jakichkolwiek robót zamiennych nie powoduje podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.Klauzula informac. z art. 13 RODO - zawarta jest w pkt 26 SIWZ. Dodatkowo w niniejszym pkt zostały zawarte informacje dotyczące zmian w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zostały wprowadzone art. 8 ust. 5 oraz 8a ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam fachowca od rynien. Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania01-10-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam fachowca od rynien. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI