Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 9+440 do 6+620 w miejscowości Bratkowice; Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa - budowa chodnika w km 5+516 do 5+626 w miejscowości Dąbrowa; Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 7+885 do 8+045 w miejscowości Trzciana; Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 0+000 do 0+530 i w km 4+250 do 4+400; Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna – budowa chodnika w km 6+230 do 6+450 w miejscowości Trzebownisko.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-05-30
 • Numer ogłoszenia563167-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 563167-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 9+440 do 6+620 w miejscowości Bratkowice; Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa - budowa chodnika w km 5+516 do 5+626 w miejscowości Dąbrowa; Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 7+885 do 8+045 w miejscowości Trzciana; Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 0+000 do 0+530 i w km 4+250 do 4+400; Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna – budowa chodnika w km 6+230 do 6+450 w miejscowości Trzebownisko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 125755700000, ul. ul. Budziwojska  149 , 35-317   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 636 134, e-mail przetargi@zdp.rzeszow.pl, faks 178 636 113.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pokój nr 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 9+440 do 6+620 w miejscowości Bratkowice; Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa - budowa chodnika w km 5+516 do 5+626 w miejscowości Dąbrowa; Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 7+885 do 8+045 w miejscowości Trzciana; Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 0+000 do 0+530 i w km 4+250 do 4+400; Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna – budowa chodnika w km 6+230 do 6+450 w miejscowości Trzebownisko.
Numer referencyjny: ZDP-5-DZP-373-6-2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
bez ograniczeń


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Zakres zamówienia obejmuje m.in: Zadanie Nr 1: - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej – 6 m2; - przełożenie obrzeży – 4 mb; - przełożenie krawężników – 4 mb; - rozebranie przepustów pod zjazdami – 12 mb; - rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 10 m2; - cięcie nawierzchni z betonu asfaltowego – 190 mb; - roboty ziemne – 280 m3; - wykonanie poszerzenia jezdni – 90 m2; - ułożenie kanału fi40cm – 200 mb; - wykonanie studni rewizyjnych – 4 szt.; - wykonanie studni ściekowych – 4 szt.; - wykonanie przykanalików fi20cm – 8 mb; - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 182 mb; - ułożenie obrzeża betonowego – 182 mb; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 270 m2; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 270 m2; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 270 m2; - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach – 1 m3; Zadanie Nr 2: - karczowanie zakrzaczenia – 0,01 ha; - rozebranie przepustów pod zjazdami – 20 mb; - rozebranie ścianek czołowych betonowych – 3 m3; - rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 20 m2; - rozebranie krawężników – 6 mb; - rozebranie ścieku betonowego – 20 mb; - cięcie nawierzchni z betonu asfaltowego – 110 mb; - roboty ziemne – 155 m3; - wykonanie poszerzenia jezdni – 50 m2; - ułożenie kanału fi30cm – 30 mb; - ułożenie kanału fi40cm – 84 mb; - wykonanie studni rewizyjnych – 3 szt.; - wykonanie studni ściekowych – 2 szt.; - wykonanie przykanalików fi20cm – 4 mb - ułożenie drenu fi10cm – 60 mb; - ułożenie ścieków betonowych – 20 mb; - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 110 mb; - ułożenie obrzeża betonowego – 112 mb; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 165 m2; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 165 m2; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 165 m2; - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach – 10 m2; - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach – 1 m3. Zadanie Nr 3: - rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 35 m2; - rozebranie ścianek czołowych betonowych – 3 m3; - rozebranie przepustów pod zjazdami – 24 mb; - cięcie nawierzchni z betonu asfaltowego – 160 mb; - roboty ziemne – 230 m3; - ułożenie kanału fi30cm – 84 mb; - ułożenie kanału fi40cm – 78 mb; - wykonanie studni rewizyjnych – 3 szt.; - wykonanie studni ściekowych – 3 szt.; - wykonanie przykanalików fi20cm – 6 mb; - ułożenie ścieków przykrawężnikowego – 39 m2; - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 160 mb; - ułożenie obrzeża betonowego – 160 mb; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 240 m2; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 240 m2; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 240 m2; - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach – 1 m3; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach – 6 m2; - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach – 10 m2; - umocnienie skarp płytami ażurowymi – 12 m2. Zadanie Nr 4: - cięcie nawierzchni bitumicznej – 230 m; - rozebranie przepustów pod zjazdami – 20 mb; - rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 15 m2; - rozebranie betonowych ścianek czołowych – 1m3; - roboty ziemne – 400 m3; - ułożenie kanału fi40cm – 220 mb; - wykonanie studni ściekowych – 3 szt.; - wykonanie studni rewizyjnych – 6 szt.; - ułożenie przykanalika fi20cm – 10 mb; - wykonanie ścieku przykrawężnikowego – 46 m2; - przestawienie betonowej obudowy wylotu kanału – 1szt.; - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 230 mb; - ułożenie obrzeża betonowego – 230 mb; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 345 m2; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 345 m2; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 345 m2; - wyrównanie nawierzchni na zjazdach tłuczniem kamiennym – 3 m3. Zadanie Nr 5: - rozebranie przepustów pod zjazdami – 26 mb; - rozebranie ścianek czołowych przepustów – 2 m3; - rozebranie nawierzchni utwardzonych na jezdni, chodnikach i zjazdach – 1004m2; - cięcie nawierzchni bitumicznej – 680 mb; - rozebranie obrzeża betonowego – 530 mb; - rozebranie krawężnika betonowego – 530 mb; - regulacja włazów studzienek rewizyjnych – 14 szt.; - regulacja studzienek telekomunikacyjnych – 1 szt.; - roboty ziemne – 400 m3; - wykonanie poszerzenia jezdni – 75 m2; - ułożenie kanału fi40cm – 150 mb; - wykonanie studni ściekowych – 3 szt.; - wykonanie studni rewizyjnych – 3 szt.; - ułożenie przykanalika fi20cm – 6 mb; - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 680 mb; - ułożenie obrzeża betonowego – 680 mb; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 225 m2; - wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 1020 m2; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 1020 m2; - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej – 106 m2; - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 80 m2; - wyrównanie nawierzchni na zjazdach tłuczniem kamiennym – 3 m3. II. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.108) osób wykonujących następujące czynności: Zadanie Nr 1: - rozbieranie elementów drogi, - cięcie nawierzchni z betonów asfaltowych - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych, - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki, - montowanie rowu krytego, studni i studzienek, - układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, - układanie podbudów z kruszyw, betonów, pospółki stabilizowanej cementem - układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej i betonów asfaltowych, Zadanie Nr 2: - karczowanie zarośli i zagajników; - rozbieranie elementów drogi, - cięcie nawierzchni z betonów asfaltowych - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych, - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki, - montowanie rowu krytego, studni i studzienek, - układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, - układanie podbudów z kruszyw, betonów, pospółki stabilizowanej cementem, - układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej i betonów asfaltowych, - wywożenie gruzu, Zadanie Nr 3: - rozbieranie elementów drogi, - cięcie nawierzchni z betonów asfaltowych, - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych, - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki, - montowanie rowu krytego, studni i studzienek, - układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych i płyt prefabrykowanych, - układanie podbudów z kruszyw, betonów, - układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej i betonów asfaltowych. Zadanie Nr 4: - rozbieranie elementów drogi, - cięcie nawierzchni z betonów asfaltowych, - regulowanie wysokości studzienek dla urządzeń podziemnych, - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych, - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki, - montowanie rowu krytego, studni i studzienek, - układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych i płyt prefabrykowanych, - układanie podbudów z kruszyw, betonów, pospółki stabilizowanej cementem, - układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej i betonów asfaltowych, - wywożenie gruzu. Zadanie Nr 5: - rozbieranie elementów drogi, - cięcie nawierzchni z betonów asfaltowych, - regulowanie wysokości studzienek dla urządzeń podziemnych, - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i plantowanie mas ziemnych, - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod rów kryty, krawężniki, obrzeża oraz studnie i studzienki, - przestawianie betonowej obudowy wylotu kanału, - montowanie rowu krytego, studni i studzienek, - układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych i płyt prefabrykowanych, - układanie podbudów z kruszyw, betonów, - układanie nawierzchni z tłucznia, kostki brukowej betonowej, - wywożenie gruzu. 2. Wymóg powyższy Wykonawca potwierdzi przedkładając Zamawiającemu stosowne oświadczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy. III. PODWYKONAWSTWO. 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, firm Podwykonawców. Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom - dla których znane są firmy Podwykonawców. Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może: - wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców; - zrezygnować z podwykonawstwa; - wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa; - wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233222-1
45233241-9
45233242-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania: - zadanie Nr 1-3 do 30 dni od podpisania umowy; - zadanie Nr 4-5 do 60 dni od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie dróg,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 1) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do tych podmiotów, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania określone w ust. 1 3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada aktualne zaświadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Wykonawca informuje Zamawiającego, do którego postępowania zostały złożone dokumenty lub oświadczenia, lub w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego. 4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO na potwierdzenie spełniania warunku określonego w §5 ust. 1 pkt 1; a) oświadczenia zawierające imię i nazwisko osoby skierowanej do kierowania robotami budowlanymi, zakres uprawnień oraz informacje o podstawie dysponowania tą osobą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ WSTĘPNIE, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę aktualne na dzień składania ofert. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy). 3. Kosztorys ofertowy. 4. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 5. Dokument, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – należy dołączyć odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający pobierze dokument samodzielnie. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy: 1) sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w przypadku: a) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, b) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy, 2) zmiany ceny określonej w §11 ust.1 umowy w przypadku: a) urzędowych zmian podatku od towarów i usług (VAT) o wskaźnik zmiany stawki podatku, b) zmiany zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §9 umowy, 3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) zwiększenia zakresu robót o wartość do 15% wartości zamówienia podstawowego - termin będzie wydłużony w proporcji – 1 dzień za każdy 1% zwiększenia zakresu robót w zaokrągleniu do 1 dnia w górę, b) wystąpienia wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres na jaki roboty zostały wstrzymane, c) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków, 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, 5) zmiany na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemożliwości pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach określonych w § 5 i § 6 umowy. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie płytek i montaż osłony na balkonie - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania01-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie płytek podłogowych na balkonie oraz odnowienie i montaż drewnianej osłony balkonowej na barierce (tzw. płotek). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI