Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej wraz z integracją z pozostałymi systemami

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej wraz z integracją z pozostałymi systemami bezpieczeństwa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOśrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538186-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538186-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy : Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej wraz z integracją z pozostałymi systemami bezpieczeństwa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy , krajowy numer identyfikacyjny 02140952000000, ul. Kopernika   5 , 51-622  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 37 10 409, e-mail lcicha@ospip.pl, faks 71 37 10 402.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ospip.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Nadzór nad warunkami pracy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.ospip.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ospip.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Mikołaja Kopernika 5, 51- 622 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej wraz z integracją z pozostałymi systemami bezpieczeństwa
Numer referencyjny: OS-AAD.213.41.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) wraz z integracją z pozostałymi systemami bezpieczeństwa w budynku biurowo-szkoleniowym, będącym siedzibą Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przy ul. Kopernika 5 oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy, wejście od strony Zielonego Dębu 22, na podstawie projektu wykonawczego, przedmiaru i Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót stanowiących załączniki do SIWZ. 1.2. Przedmiot zamówienia, obejmuje prace i roboty budowlane i jest podzielony na następujące etapy: 1) Etap I – 3 kwartał 2019 r.: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie etapu I obejmują: a) wykonanie niezbędnego okablowania w części budynku należącej do OIP Wrocław, b) dostawę i montaż urządzeń w części budynku należącej do OIP Wrocław. 2) Etap II – 4 kwartał 2019 r.: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie etapu II obejmują: a) wykonanie niezbędnego okablowania w części budynku należącej do Ośrodka Szkolenia PIP, b) dostawę i montaż urządzeń w części budynku należącej do Ośrodka Szkolenia PIP. 3) Etap III – 2 kwartał 2020 r.: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie etapu III obejmują: a) wykonanie połączenia UTA z Państwową Strażą Pożarną, b) dostosowanie rozdzielni elektrycznych do SSP, c) wykonanie pełnej integracji nowoprojektowanego systemu SSP z istniejącymi w OSPIP systemami teletechnicznymi bezpieczeństwa. 4) Etap IV – 3 kwartał 2020 r.: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie etapu IV obejmują: a) pomiary elektryczne, b) demontaż starego SSP, c) uruchomienie SSP (w tym uzyskanie pozytywnego odbioru SSP przez Państwową Straż Pożarną), d) przeprowadzenie szkolenia (minimum 4 godziny) dla wybranych pracowników OSPIP i OIP oraz pracowników ochrony (około 15 osób) z obsługi nowego systemu SSP działającego w budynku w dwóch wyznaczonych terminach w okresie nie dłuższym niż 30 dni od uruchomienia SSP, e) wykonanie pozostałych prac niezbędnych do należytego wykonania umowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i warunkami technicznymi. UWAGA! Prace należy prowadzić w dni powszednie od godz. 6:00 do godz. 17:00, prace uciążliwe dla pracowników Ośrodka od godz. 6:00 do godz. 8:00 lub od godz. 15:00 do godz. 17:00. 1.3. Szczegółowy termin wykonania każdego z etapów zostanie ustalony przez strony po dokładnym ustaleniu zakresu prac przypadających na każdy z etapów i zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawieniowego przez Wykonawcę harmonogramu. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekt wykonawczy, przedmiar oraz STWiOR, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 4a, Załącznik nr 4b oraz Załącznik nr 4c do SIWZ. 2.2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ (Załącznik nr 3). 4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane oraz prace związane z instalacją, montażem urządzeń. Wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym kierowników robót. 5. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Zielińskim, tel. (71) 37 10 391. 6. Wszystkie terminy wskazane w SIWZ należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45310000-3
31625200-5
45312100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 543545,38
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: do dn. 30 listopada 2020 r., w tym: a) wykonanie Etapu I umowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy; b) wykonanie Etapu II umowy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od daty zakończenia I etapu, nie później niż do dn. 29.11.2019 r.; c) wykonanie Etapu III umowy, po odbiorze Etapu II, nie później niż do dn. 30.06.2020 r.; d) wykonanie Etapu IV umowy, po odbiorze etapu III, nie później niż do dn. 30.09.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, i prawidłowo ukończył co najmniej 5 robót budowlanych polegających na przebudowie lub wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na systemie SSP oferowanym przez siebie w złożonej ofercie, o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto każda, w tym jedna z robót wykonana została w obiekcie użyteczności publicznej* *obiekt użyteczności publicznej – zgodnie z definicją działu I paragrafu 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1422) b) dysponuje osobami do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, - co najmniej osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, - co najmniej dwiema osobami, które będą wykonywać roboty instalacyjne elektryczne i posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 t.j.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 t.j.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpowiednio do treści art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Powyższa informacja powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Stosuje się do nich wyżej wymienione terminy wystawienia. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 t.j.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Odpowiednio do treści art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 2.2.1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Powyższe musi potwierdzać, że Wykonawca wykonał należycie co najmniej 5 robót budowlanych polegających na przebudowie lub wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na systemie SSP oferowanym przez siebie w złożonej ofercie, o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto każda, w tym jedna z robót wykonana została w obiekcie użyteczności publicznej* (Załącznik nr 7) *obiekt użyteczności publicznej – zgodnie z definicją działu I paragrafu 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1422) b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe musi potwierdzać, że Wykonawca dysponuje: - co najmniej osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, - co najmniej osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV, - co najmniej dwiema osobami, które będą wykonywać roboty instalacyjne elektryczne i posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (Załącznik nr 8).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto oferta musi zawierać: 1. Wypełniony „Formularz ofertowy” – zgodnie z załączonym wzorem, 2. Wypełniony „Formularz asortymentowo-cenowy” – zgodnie z załączonym wzorem. Zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VIII SIWZ. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje analogiczne do treści art. 86 ust. 5 Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści wzór oświadczenia (Załącznik nr 9) na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Oświadczenie Wykonawca składa w oryginale. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia analogicznie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (14 maja 2019 r., godzina 12:00) w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP Oddział we Wrocławiu , nr rachunku 21 1010 1674 0035 3513 9120 0000 z dopiskiem „wadium – numer sprawy: OS-AAD.213.41.2019”. b) w formach niepieniężnych: 1) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądza, Wykonawca winien dołączyć do oferty kopię dokumentu, zgodnie z opisem w pkt. 3.2 i 3.3 rozdziału V SIWZ, oraz oryginał dokumentu w obwolucie foliowej, nie numerowany i nie parafowany. 4. Wszelkie czynności związane z wadium Zamawiający będzie wykonywał zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 2 ust. 4. Termin końcowy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. d ), może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji działania siły wyższej mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Za siłę wyższą na potrzeby realizacji umowy strony zgodnie uznają zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. § 2 ust. 5. Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, nie przedłoży Zamawiającemu pisemnego wniosku z uzasadnieniem. § 2 ust. 6. Zmiana terminów pośrednich wykonania elementów robót, ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie stanowi zmiany treści umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą miały wpływu na termin końcowy wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. d). § 2 ust. 7. Każda zmiana umowy wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. § 8 ust. 3. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o taką zmianę oraz złożeniu dokumentów potwierdzających, że wskazane we wniosku osoby posiadają kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych od tych osób w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne. § 15 ust. 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany będą dotyczyć następujących zdarzeń: 1) Wykonawca złoży pisemną informację o konieczności wprowadzenia rozwiązania istotnie odbiegającego od dokumentacji projektowej, z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmiany, z tym zastrzeżeniem, że wniosek Wykonawcy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego a zaproponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 2) zmiany wynagrodzenia w kwocie brutto spowodowanej zmianą ustawową stawki podatku od towarów i usług, stosownie do tej zmiany, o której mowa w § 3 ust. 6, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit.a,b,c,d) odpowiednio. § 15 ust. 2. Każda zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. Jeśli Wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest komisja przetargowa Zamawiającego, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający informuje, iż odpowiednio do treści art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których się nie ujawnia, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał (uzasadnił), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie opisanym w art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania15-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków na terenie Wrocławia, kilka zleceń na wielkości od 30 do 100 m2, w tym docieplenie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie skweru przy ulicy Lechitów w Mielnie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wrocław: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 usług transportowych specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego w terminie 12 miesięcy z podziałem na 6 zadań tj: I. WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105: Zadanie 1. transport zespołem transportowym, zwanym „T” a) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-19.00 w placówce Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowej karetki, Zamawiający wcześniej zgłasza zamówienie (ryczałt) ( ilość przejechanych km w ciągu dnia roboczego). b) Przewóz pacjentów na terenie Miasta Wrocławia oraz DCO w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza, bądź ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, od 7:30-7:30 dnia następnego we wszystkie dni robocze, ustawowo wolne i świąteczne (ryczałt) . W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 1 lit a), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30-7:30 dnia następnego dodatkowej karetki T na wezwanie oraz do Obornik śląskich w obie strony (ryczałt). c) W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz RCKiK we Wrocławiu, w dni robocze od 19.00 - do 7:30, a także w dni ustawowo wolne od pracy o każdej porze. (ryczałt) d) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza lub ratownika medycznego przy pracach za i wyładunkowych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 poza miasto Wrocław. (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia). e) Przewóz pacjentów objętych opieką specjalistyczną Regionalnej Przychodni Specjalistycznej na konsultacje z domu do RPS przy ul. Grabiszyńskiej 105 i z powrotem, w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany z kierowcą, sanitariuszem, bądź ratownikiem medycznym. (miasto – ryczałt) (stawka za 1 km przebiegu pojazdu poza teren Wrocławia) Zadanie 2. - transport zespołem paramedycznym zwanym „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. Zadanie 3. – transport zespołem specjalistycznym, zwanym „S” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) z placówki Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105, we wszystkie dni tygodnia, o każdej porze. Ryczałt do Obornik Śląskich w obie strony i Miasto Wrocław. Poza teren Wrocławia stawka za 1km przebiegu pojazdu. II. PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH: Zadanie 4 – transport zespołem T a) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej, przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, wraz z pomocą kierowcy przy pracach za i wyładunkowych, realizowany przez karetkę T wraz z kierowcą i sanitariuszem podstawioną przez Wykonawcę w dni robocze: poniedziałki, środy i piątki w godz. 7:30-14.30 w placówce Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8. b) Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej wraz z pomocą kierowcy i sanitariusza przy pracach za i wyładunkowych realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą i sanitariuszem, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, przy ul. Dunikowskiego 2-8 i krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, w dni robocze od 14:30 do 7:30, a także w dni ustawowo wolne. W wyjątkowych sytuacjach - Przewóz krwi, środków krwiopochodnych i materiałów biologicznych, realizowany na wezwanie przez karetkę T z kierowcą, z placówki Zamawiającego w Obornikach Śląskich, w dni robocze od 14.30 do 7:30 a także w dni ustawowo wolne. c) W szczególnych przypadkach, w celu, zakresie i na warunkach określonych w zadaniu 4 lit b), Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w godzinach 7:30 – 14:30 dodatkowej karetki T na wezwanie. UWAGA: Naliczanie ilości przejechanych km. rozpoczyna się i kończy od miejsca podstawienia transportu w Placówce Zamawiającego w Obornikach Sl. przy ul. X. Dunikowskiego 2-8 . Nie włączamy do ilości przejechanych km. trasy dojazdowej z bazy do Obornik SL. i odwrotnie . Zadanie 5. - transport zespołem podstawowym zwanym dalej zespołem „P” Przewóz pacjentów w pozycji leżącej siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę P, z co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (o kwalifikacji: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) we wszystkie dni tygodnia o każdej porze. Przewóz z placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca. Zadanie 6 – Transport zespołem S Przewóz pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej realizowany na wezwanie przez karetkę S z co najmniej 3 osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny we wszystkie dni tygodnia i o każdej porze. Przewóz do Wrocławia lub Trzebnicy w wyjątkowych sytuacjach w inne miejsca.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zagospodarowanie skweru przy ulicy Lechitów w Mielnie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: „Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie".
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI