Wykonywanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-11-14
 • ZamawiającyUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00412569
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borowska 213

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-556

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpolanski@usk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eefe11c9-4ed2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00090213/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usk-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://usk-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy na: https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.242.887.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.:
• są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.:
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.:
• są UBEZPIECZENI OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.:
• w zakresie zdolności technicznej wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót analogicznych do objętych postępowaniem, tzn. usuwaniu awarii, remoncie, budowie, przebudowie czy rozbudowie szpitala lub innego obiektu użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
• w zakresie zdolności zawodowej wykażą, że przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa (dla kierowników robót) oraz że posiadają kwalifikacje zawodowe lub kadrę kierowniczą będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932) oraz dysponują:
a) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami objętymi niniejszym postępowaniem bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie minimum 5 - letnie (licząc od daty wpisu na listę członków danej izby) w kierowaniu przynajmniej jedną robotą budowlaną o łącznej wartości robót co najmniej 300 000,00 PLN brutto,
b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami objętymi niniejszym postępowaniem bez ograniczeń w specjalności sanitarnej oraz doświadczenie minimum 5 - letnie (licząc od daty wpisu na listę członków danej izby) w kierowaniu przynajmniej jedną taką robotą o łącznej wartości robót co najmniej 300 000,00 PLN brutto,
c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami objętymi niniejszym postępowaniem bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej oraz doświadczenie minimum 5 - letnie (licząc od daty wpisu na listę członków danej izby) w kierowaniu przynajmniej jedną taką robotą o łącznej wartości robót co najmniej 300 000,00 PLN brutto.
d) funkcje kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w pkt. a) – c) może pełnić jedna osoba, o ile jej uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności i zakres czynności przewidzianych dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 500,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wniesione w:
• pieniądzu;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010, z dopiskiem na przelewie:
„Wadium w postępowaniu nr DZP.242.887.2022 na wykonywanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”.
4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
9) Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
2. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
• upływu terminu związania ofertą;
• zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
• unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
• który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
• którego oferta została odrzucona;
• po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
• po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3) Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP.
4) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
5) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2÷9 niniejszego paragrafu Umowy.
2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu
lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy.
4. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:
1) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
6. W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,
2) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
3) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
7. W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
8. W przypadku zmiany kierownika budowy, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej Umowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego specjalisty.
9. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.
10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usk-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WADIUM cd.
3. Zatrzymanie wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
WIZJA LOKALNA jest obligatoryjna dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Termin WIZJI LOKALNEJ: 04.11.2022 r., godzina: 10:00, miejsce: ul. Borowska 213, PUNKT INFORMACYJNY w hallu głównym.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę elewacji metodą lekko-mokrą na styropianie - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę elewacji metodą lekko-mokrą na styropianie, ilość ok. 1000 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI