Wykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZakrzewo
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wiejska Zakrzewo
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-06
 • Numer ogłoszenia570502-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 570502-N-2020 z dnia 2020-08-06 r.

Gmina Wiejska Zakrzewo: Wykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiejska Zakrzewo, krajowy numer identyfikacyjny 99454900000000, ul. ul. Leśna  1 , 87-707  Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 720 941, e-mail ugzakrzewoalex@pro.onet.pl, faks 542 720 346.
Adres strony internetowej (URL): www.zakrzewo.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zakrzewo.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, pokój nr 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej.
Numer referencyjny: RO.271.2.4.2020.JB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
trzy części zamówienia


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej. 2) Zakres robót obejmuje: a) wykonanie ujęcia wody w Sędzinie - otwór studzienny wraz z obudową do głębokości ok. 50 m metodą wiercenia udarowego na sucho. Zarurowanie z rur eksploatacyjnych stalowych Ø24ʺ i kolumny filtrowej PVC DN300, posadowionej w otworze o końcowej średnicy wiercenia Ø20ʺ. W otworze studziennym zamontować należy pompę głębinową dostosowaną do wydajności eksploatacyjnej otworu i o mocy 18,5 KW o wydajności nie przekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia Q=57 m3/h. Głębokość zawieszenia pompy wynosić będzie ok. 20 m, zawieszona będzie na przewodzie tłocznym z rur ocynkowanych Ø100 mm. Do elementów armatury przedłużającej przewód tłoczny będą należeć: kolano, wodomierz, kurek probierczy, zawór zwrotny i zasuwa oraz dalszy odcinek przewodu tłocznego Ø100 z wyprowadzeniem na zewnątrz obudowy, do hydroforni. Podłączenie zasilania elektrycznego z budynku hydroforni. b) wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sędzinie - system sterowania i automatyki obejmujący: - montaż przetwornika ciśnienia, - montaż sondy hydrostatycznej poziomów wody w zbiorniku retencyjnym, - montaż sond pływakowych w zbiorniku retencyjnym, - montaż sterownika rozdzielnicy elektrycznej, - montaż przetwornicy obrotów silników pomp – falownika, - montaż panelu dotykowego w rozdzielnicy elektrycznej, c) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej – kompaktowa oczyszczalnia ścieków wykonana z polietylenu, w skład której wchodzą: - osadnik wstępny o pojemności 3 m3, - komora natleniania, - osadnik wtórny; - urządzenia do napowietrzania i recyrkulacji osadu. d) zapewnienie obsługi geodezyjnej. 3) Miejsce wykonywania robót: a) miejscowość Sędzin, działki nr 76/27, 76/13 i 76/31, obręb ewidencyjny Sędzin, b) miejscowość Ujma Duża, działka nr 44, obręb ewidencyjny Ujma Duża. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys nakładczy z przedmiarem robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ oraz projekt budowlany w części zgodny z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Podane w powyższych załącznikach nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów oraz urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, który charakteryzuje się taką samą dostępnością do sieci serwisowej. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonej w powyższych załącznikach. Produkt równoważny powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Przez pojęcia cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (np. takie parametry i jednostki jak: długość, szerokość, wysokość, kubatura, itd.) oraz wybrane cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia, itd.). 5) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowę o pracę. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to czynności szczegółowe określone w projekcie technicznym, przedmiarze robót z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz osoby pełniące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) i w dziedzinie geologii w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064). 6) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45255110-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45310000-3
45232421-9
45232410-9
45232423-3
45255600-5
45232400-6
45231300-8
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:- złoży oświadczenie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:- złoży oświadczenie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę związaną z wykonaniem otworu studziennego o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto, lub dwie roboty związane z wykonaniem otworu studziennego o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu każda – dotyczy części I zamówienia, - dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) w specjalności hydrogeologicznej dotyczy części I zamówienia (kierownik budowy - wymagana jedna osoba z uprawnieniami); wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),w specjalności elektrycznej dotyczy części II zamówienia (kierownik budowy - wymagana jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi); w specjalności sanitarnej dotyczy części III zamówienia (kierownik budowy - wymagana jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z opisem warunku w pkt 5 ppkt 2 lit. b tiret pierwsze SIWZ, tj. uwzględniającego co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto, lub dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu każda - dotyczy części I zamówienia - na druku, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z opisem warunku w pkt 5 ppkt 2 lit. b tiret drugie SIWZ, tj. zawierającego informacje, że dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) w specjalności hydrogeologicznej dotyczy części I zamówienia (kierownik budowy - wymagana jedna osoba z uprawnieniami); wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),w specjalności elektrycznej dotyczy części II zamówienia (kierownik budowy - wymagana jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi); w specjalności sanitarnej dotyczy części III zamówienia (kierownik budowy - wymagana jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą opisaną w § 16 umowy uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 2) zwaloryzowania wartości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu urzędowych zmian obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) siły wyższej opisanej w § 16 umowy, b) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 4) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji; 5) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczącej środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: budowa ujęcia wody w Sędzinie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: wykonanie ujęcia wody w Sędzinie - otwór studzienny wraz z obudową do głębokości ok. 50 m metodą wiercenia udarowego na sucho. Zarurowanie z rur eksploatacyjnych stalowych Ø24ʺ i kolumny filtrowej PVC DN300, posadowionej w otworze o końcowej średnicy wiercenia Ø20ʺ. W otworze studziennym zamontować należy pompę głębinową dostosowaną do wydajności eksploatacyjnej otworu i o mocy 18,5 KW o wydajności nie przekraczającej zasobów eksploatacyjnych ujęcia Q=57 m3/h. Głębokość zawieszenia pompy wynosić będzie ok. 20 m, zawieszona będzie na przewodzie tłocznym z rur ocynkowanych Ø100 mm. Do elementów armatury przedłużającej przewód tłoczny będą należeć: kolano, wodomierz, kurek probierczy, zawór zwrotny i zasuwa oraz dalszy odcinek przewodu tłocznego Ø100 z wyprowadzeniem na zewnątrz obudowy, do hydroforni. Podłączenie zasilania elektrycznego z budynku hydroforni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45255110-3, 45111200-0, 45231300-8, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sędzinie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sędzinie - system sterowania i automatyki obejmujący: - montaż przetwornika ciśnienia, - montaż sondy hydrostatycznej poziomów wody w zbiorniku retencyjnym, - montaż sond pływakowych w zbiorniku retencyjnym, - montaż sterownika rozdzielnicy elektrycznej, - montaż przetwornicy obrotów silników pomp – falownika, - montaż panelu dotykowego w rozdzielnicy elektrycznej,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej – kompaktowa oczyszczalnia ścieków wykonana z polietylenu, w skład której wchodzą: - osadnik wstępny o pojemności 3 m3, - komora natleniania, - osadnik wtórny; - urządzenia do napowietrzania i recyrkulacji osadu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232421-9, 45111200-0, 45232410-9, 45232423-3, 45255600-5, 45232400-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofert brutto 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie posadzki na ogrzewanie podłogowe, Łabiszyn
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania25-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, jestem własnie po skończeniu ogrzewania podłogowego i chciałbym teraz wylać beton, moje pytanie: jaka cena, dom okolo 120mk całość, górę i dół, grubość betonu około 5cm i na kiedy wolny termin. W Nowym Dąbiu koło Łabiszyna. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI