Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa drogi

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Targ
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-30
 • ZamawiającyGmina Miasto Nowy Targ
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-13
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00157749
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-311808e3-d1e4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016844/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Nowym Targu -

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Komunikacja z
wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4.Wykonawca jako
podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych
przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.Zamawiający,
zgodnie z art. 67 ustawy Pzp oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452 - dalej:
„Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”),określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GBRam, procesor Intel IV 2GHZ lub
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program AdobeAcrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiemhttps://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r.w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).10. Ofertę, oświadczenia,
o których mowa wart.125ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dot. wymogu użycia podpisu elektronicznego, określono w Rozdziale XII i XIX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale XXXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale XXXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi
gminnej nr 362664K ul. Parkowa”.
2. Roboty dotyczą w szczególności: rozbudowy ulicy Parkowej w Nowym Targu (droga klasy D) na długości ok. 354 m
orientacyjnie na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Krótką do ul. Krakowskiej (droga krajowa DK 47 -„Zakopianka”) z
przebudową na mini rondo skrzyżowania z ul. Krótką (droga gminna) oraz przebudową skrzyżowania z drogą krajową, ul.
Krakowską.
3. Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie:
1/ robót rozbiórkowych, w tym: frezowania nawierzchni asfaltowych, rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej, rozebrania
krawężników i obrzeży, rozbiórki ogrodzeń i altany śmietnikowej, rozebrania barier stalowych,
2/ robót ziemnych,
3/ kanalizacji deszczowej z elementami odwodnienia drogi,
4/ przebudowy sieci wodociągowej,
5/ przebudowy sieci teletechnicznej,
6/ przebudowy sieci elektroenergetycznej,
7/ przebudowy sieci gazowej,
8/ oświetlenia ulicznego,
9/ kanału technologicznego,
10/ obustronnych chodników,
11/ miejsc postojowych i przebudowy zjazdów,
12/ pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej,
13/ elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
14/ rekultywacji terenu i wykonanie zieleńców,
15/ skrzyżowania typu mini rondo z ul. Krótką,
16/ skrzyżowania z ul. Krakowską z budową dodatkowego pasa ruchu (do zjazdu z drogi krajowej na ul. Parkową).
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez firmę: „Specjalistyczne
Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT”, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
5. Inwestycja współfinansowana w Funduszu Dróg Samorządowych.
6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ rozliczenie robót budowlanych kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie do postępowania, w
formie rozliczenia kosztorysem powykonawczym,
2/ za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wynagrodzenie nie
przysługuje,
3/ wynagrodzenie częściowe wykonawcy będzie płatne poprzez faktury częściowe wystawione na podstawie protokołów
odbioru częściowego,
4/ zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów, albo też sporządzania ich w określonej
formie w związku z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego,
5/ roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz z
zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,
6/ wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu. Musi
zapewnić przejazd pojazdom służb specjalnych i bezpieczną niezbędną komunikację w tym szczególnie do zakładu
energetycznego i urzędu skarbowego,
7/ wykonawca na własny koszt wykona projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zarówno w
zakresie drogi krajowej i gminnej z ich zatwierdzeniem przez organy zarządzające ruchem tj. GDDKiA i PZD w Nowym
Targu, (zapewniający utrzymanie ciągłości ruchu pieszych i komunikacji samochodowej ze szczególnym uwzględnieniem
dostępu do zakładu energetycznego i urzędu skarbowego). Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z prowadzeniem
tej organizacji. Wykonawca poinformuje przez środki masowego przekazu o terminie jej wprowadzenia i utrudnieniach w
ruchu wynikających z wykonywania przedmiotowych robót budowlanych,
8/ wykonawca na własny koszt uzyska aktualizację projektów docelowej organizacji ruchu w zakresie drogi krajowej i
gminnej z ich zatwierdzeniem przez organy zarządzające ruchem tj. GDDKiA i PZD w Nowym Targu. Zgodnie z tym
projektem organizację tą wykona (łącznie ze zgłoszeniem zamiaru jej wprowadzenia i jej odbiorem),9/ wykonawca opracuje wymagane dokumenty, uzyska w GDDKiA warunki prowadzenia robót i zajęcia pasa drogi krajowej,
dokona protokolarnego przejęcia i przekazania tego pasa i poniesie wszelkie koszty w tym zakresie,
10/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie
wymienionych w projekcie ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji zamówienia,
11/ wykonawca poniesie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowych robót budowlanych, w tym
również: koszty badań i sprawdzeń, zaopatrzenia w konieczne media, opłaty za nadzory i inne na rzecz gestorów sieci, itd. i
muszą one być uwzględnione w oferowanej przez wykonawcę cenie,
12/ wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z
nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
13/ wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu,
14/ wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków,
15/ wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ruchu poniesie wykonawca,
16/ wszelkie niezbędne materiały posiadające certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności potwierdzające stosowanie w
budownictwie zabezpiecza wykonawca na własny koszt,
17/ wykonawca zabezpiecza miejsce i ponosi koszty wywozu ziemi, gruzu, elementów z rozbiórki itd., łącznie z ich
składowaniem, zagospodarowaniem czy też utylizacją,
18/ zamawiający może zakwalifikować materiały pochodzące z rozbiórki do wykorzystania na własne potrzeby, w takim
wypadku wykonawca ponosi koszty transportu tych materiałów (z załadunkiem i wyładunkiem) na miejsce wskazane przez
zamawiającego na odległość do 5 kilometrów od placu budowy,
19/ wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przebudowy kolidującej infrastruktury z zachowaniem warunków
technicznych oraz ustaleń zawartych w porozumieniach zamawiającego w tej sprawie z gestorami sieci. Wykonawca przed
przystąpieniem do robót ustali z poszczególnymi zarządcami sieci ich aktualny przebieg. Działając w imieniu zamawiającego
poniesie koszty na sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej i jej uzgodnienie umożliwiające wykonanie i odbiór
robót związanych z usunięciem kolizji. Wykonawca ponosi również wszelkie koszty na rzecz gestorów sieci (nadzór,
dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne itd.) wynikające z realizacji przedmiotu umowy,
20/ na chodnikach należy zastosować kostkę brukową fazowaną. Dodatkowo do uwzględnienia cenowego na chodnikach
pasek z kostki czerwonej (ażurowy co druga kostka) wzdłuż krawężnika,
21/ na studniach rewizyjnych kanalizacyjnych deszczowej należy zastosować włazy żeliwne
z napisem „Miasto - Nowy Targ” (należy uwzględnić przy wycenie),
22/ wykonawca zapewni pełna obsługę geodezyjną inwestycji aż do uzyskania geodezyjnego operatu powykonawczego z
klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i
wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach dwg. i pdf.
23/ po zakończeniu robót budowlanych wykonawca działając w imieniu zamawiającego złoży stosowny wniosek z
kompletem wymaganych dokumentów i uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji lub dokona
skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy uprawniającego zamawiającego do użytkowania inwestycji.
24/ wykonawca udzieli minimum 5 letniego okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i na roboty budowlane i
wbudowane materiały,
25/ w specyfikacji warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji
warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe,
patenty, pochodzenie lub normy, specyfikacje, systemy należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z
wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.
Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach
zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do
wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów
równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i
materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji
technicznej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach
równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające
dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne
lub lepsze. Wszystkie materiały, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez
zamawiającego w formie pisemnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, remont, modernizacja dróg wraz z przebudową infrastruktury) o łącznej wartości nie mniejszej niż
3 000 000,00 zł oraz wykaże, że jedna najważniejsza z tych robót budowlanych została wykonana należycie,

b) warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
─ na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
─ z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
2/ zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
3/odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4/ oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej /wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SWZ/,
5/ oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. /wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SWZ /,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty /wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SWZ/,

2/ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 6 do SWZ/,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank Pekao S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A
konto nr 08124015741111000007897577.
4. Kserokopię wpłaty zaleca się dołączyć do oferty.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo. 4/pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania ido niego zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.5 oferta wspólna, składana przez dwóch
lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; -
dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności o których mowa w Rozdziale XXVI ust. 2 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp, w art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy Pzp.

2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Zamawiający przewiduje również wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy,
b) od zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1/ 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2/ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tradycyjnych fundamentów na ławach - Alwernia
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania07-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tradycyjnych fundamentów na ławach dla domu jednorodzinnego. Powierzchnia parteru około 190 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI