„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej””
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoFrombork
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Frombork
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-23
 • Numer ogłoszenia565668-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 565668-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Gmina Frombork: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej””
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objęte Priorytetem 4. Zwiększenie spójności terytorialnej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Frombork, krajowy numer identyfikacyjny 170747974, ul. Młynarska   5a , 14-530  Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 244 06 70, e-mail fundusze@frombork.pl, faks 55 244 06 61.
Adres strony internetowej (URL): www.frombork.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://frombork.samorzady.pl/kat/id/29

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://frombork.samorzady.pl/kat/id/29

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, pokój nr 1 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej””
Numer referencyjny: PF.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”” jest wykonanie robót w zakresie niezbędnym do dokonania odbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka gmina Frombork oraz doprowadzenie do stanu przed zniszczeniem budynku w wyniku pożaru. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące roboty: 1. Roboty branży budowlanej: a) Dach i strop b) Roboty rozbiórkowe c) Elewacja d) Roboty budowlane e) Stolarka f) Zagospodarowanie terenu g) Roboty porządkowe 2. Roboty branży sanitarnej 3. Roboty branży elektrycznej: a) Elektryczny b) Instalacja uziomowa c) Pomiary. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, tj. robót budowlanych do wykonania został określony w dokumentacji projektowej inwestycji opracowanej przez jednostkę projektową: „PLAN“ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz, ul. Hetmańska 35 A, 15-727 Białystok. 3. Zamawiający informuje, że: a) zamówienie realizowane będzie na podstawie Decyzji administracyjnej Starosty Braniewskiego Nr 153/2019 z dnia 17.10.2019r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego. b) zamówienie dotyczy projektu pn. „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00143-6523.2-SW1410057-19/20, zawartej dnia 23.01.2020 roku, c) dokumentacja projektowa inwestycji stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pakiet ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SIWZ gdzie: - ZAŁĄCZNIK Nr 10.1 - Projekt budowlany: Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Baranówka nr gr. 109/50 gmina Frombork obręb Ronin (Jednostka projektowa: „PLAN“ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz, ul. Hetmańska 35 A, 15-727 Białystok; Autor: Architektura: mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz; Konstrukcja: mgr inż. Rafał Wasilczyk; Instalacje sanitarne: mgr inż. Jacek Zagórecki; Instalcje elektryczne: mgr inż. Adam Kulenko; Data opracowania: 23.05.2019 r.) - ZAŁĄCZNIK Nr 10.2 - Projekt wykonawczy: Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Baranówka nr gr. 109/50 gmina Frombork obręb Ronin (Jednostka projektowa: „PLAN“ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz, ul. Hetmańska 35 A, 15-727 Białystok; Autor: Architektura: mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz; Konstrukcja: mgr inż. Rafał Wasilczyk; Data opracowania: 23.05.2019 r.) - ZAŁĄCZNIK NR 10.3 - Przedmiary robót: Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej, w tym: - ZAŁĄCZNIK NR 10.3.1 – Przedmiar robót – branża budowlana, - ZAŁĄCZNIK NR 10.3.2 – Przedmiar robót – branża elektryczna, - ZAŁĄCZNIK NR 10.3.3 – Przedmiar robót – branża sanitarna (Jednostka projektowa: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz, ul. Scaleniowa 17/12, 15-780 Białystok; Autor: mgr inż. Marcin Stefanowicz; Data opracowania: 02.04.2020 r.) UWAGA: Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia. - ZAŁĄCZNIK NR 10.4 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB): Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej. (Jednostka projektowa: „PLAN“ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz, ul. Hetmańska 35 A, 15-727 Białystok; Autor: Architektura: mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz; Konstrukcja: mgr inż. Rafał Wasilczyk; Data opracowania: 23.05.2019 r.) - ZAŁĄCZNIK NR 10.4 - Decyzja administracyjna Starosty Braniewskiego Nr 153/2019 z dnia 17.10.2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. UWAGA: - W myśl zapisów art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisanym. - Przy czym w myśl zapisów art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, to jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 1) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego. 4) W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wymiarze reasekuracji co najmniej w wymiarze 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). 5) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy KOSZTORYS OFERTOWY na wartości określone w FORMULARZU CENOWYM. 5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 6. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 10. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane Podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych Podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111300-1
45431100-8
45410000-4
45431000-7
45442110-1
45421100-5
45261910-6
45330000-9
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub odbudowie budynków stanowiących element przestrzeni publicznej*, o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł z VAT każda. (*) Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 14.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). Przy czym dla potrzeb postępowania: - za przestrzeń publiczną uznawać się będzie: drogi i ulice (w tym place zabaw i rekreacji), parki i ogrody czy też różne inne stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną oraz pomieszczenia otwarte bądź zamknięte (w sensie przestrzennym lub w sensie czasowym dostępności) budynki użyteczności publicznej, tj. np. pasaże centrów handlowych, hole kinowe, dworcowe, hale targowe, muzealne lub inne miejsca udostępniane publicznie przez właściciela lub zarządcę w określonym czasie np. prywatne parkingi czy ogrodzone parki lub ogrody - uznawać się będzie, że forma własności (prywatna czy państwowa / samorządowa) nie ma związku w kontekście przyjętej definicji. Za pojedynczą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę budowlaną realizowaną na rzecz jednego inwestora w ramach jednej umowy. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs. 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży, tj.: a) kierownikiem budowy, który musi posiadać: - minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) kierownikiem robót sanitarnych, który musi posiadać: - minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych, - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, c) kierownikiem robót elektrycznych, który musi posiadać: - minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych, - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; UWAGA: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. UWAGA 1: 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI ppkt 1 poz. 1) SIWZ, składane jest, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 2. Dokumenty lub pozostałe oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt 3. i 5. SIWZ, w przypadku: a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. UWAGA 2: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI. ppkt 5. poz. 1)–3) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1. lit. b) UWAGI 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1. lit. a) UWAGI 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI 2 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V. lit. D. ppkt 2. SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V. lit. D. ppkt 2. SIWZ. c) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 1) SIWZ. b) Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 1) SIWZ. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – WYKAZ ROBÓT. d) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 1) SIWZ. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) SIWZ. b) W wykazie osób należy podać informację o posiadanych uprawnieniach (rodzaj uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia) oraz: - dla kierownika budowy liczbę lat doświadczenia jako kierownik budowy, - dla kierownika robót sanitarnych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych, - dla kierownika robót elektrycznych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych, - Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – WYKAZ OSÓB. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) Dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 59 8313 0009 0060 0170 2000 0040. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Frombork, 14-530 Frombork, ul. Młynarska 5a. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena (brutto) 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiany terminu umownego zakończenia wykonania zamówienia z powodu: - zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp., - konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, - zmiany przepisów, uzgodnień lub decyzji administracyjnych, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia, - konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. organu budowlanego, nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, straży pożarnej itp. - z powodu nadzwyczajnych zdarzeń społecznych, gospodarczych lub innych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które zasadnie limitować będą efektywność realizacji zamówienia,- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrofalnym lub nawałnicowym) - nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ warunków atmosferycznych normalnie występujących na tym terenie, który przy składaniu ofert musi być brany pod uwagę, 2) zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, - w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i stosownych protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczane będą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, przedłożonego przed podpisaniem umowy, i ostatecznej ceny robót zamiennych uzgodnionej z Zamawiającym w wyniku negocjacji. b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów), c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów, d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych: - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie, 3) rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, 4) zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania: - strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, - druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy. Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie elewacji domu mieszkalnego - Pasłęk
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę wykonanie elewacji domu mieszkalnego styropian -siatka klej- grunt. 240m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI