Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019”, na które...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019”, na które składa się się przebudowa parteru budynku sportowo-dydaktycznego wraz ze zmianą jego sposóbu użytkowania na Gminny Klub Dziecięcy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstrowite
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Ostrowite
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-28
 • Numer ogłoszenia566526-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 566526-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.

Gmina Ostrowite: Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019”, na które składa się się przebudowa parteru budynku sportowo-dydaktycznego wraz ze zmianą jego sposóbu użytkowania na Gminny Klub Dziecięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowite, krajowy numer identyfikacyjny 31101939000000, ul. ul. Lipowa  2 , 62-402  Ostrowite, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 765 121, e-mail ugmostrowite@post.pl, faks 632 765 160.
Adres strony internetowej (URL): www.ostrowite.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ostrowite.samorzady.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz.2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres Urząd Gminy w Ostrowitem, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019”, na które składa się się przebudowa parteru budynku sportowo-dydaktycznego wraz ze zmianą jego sposóbu użytkowania na Gminny Klub Dziecięcy
Numer referencyjny: OO.GK.271.10.2019.PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019”, na które składa się się przebudowa parteru budynku sportowo-dydaktycznego wraz ze zmianą jego sposóbu użytkowania na Gminny Klub Dziecięcy i obejmować będzie następujące prace: • instalacje sanitarne: wentylacja, instalacja C.O., instalacja wodno-kanalizacyjna • roboty budowlane • roboty elektryczne • sieć strukturalna 2.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania parteru budynku sportowo-dydaktycznego na potrzeby klubu dziecięcego z kuchnią cateringową oraz zapleczem. Klub zlokalizowany będzie na parterze budynku, w którym obecnie funkcjonuje sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Na potrzeby klubu wykorzystano istniejące pomieszczenia lokalu bez zasadniczych zmian konstrukcyjnych. Roboty niezbędne do wykonano w pierwszej kolejności będą polegały na rozbiórce ścian zgodnie z załącznikiem graficznym następnie przebudowa w celu uzyskania poszczególnych pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania budynku w zakresie projektowanym i przedstawiają się następująco: w sali dla dzieci: obniżenie okien 10 szt., demontaż nagrzewnic, demontaż sufitu, oświetlenia, instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia, instalacja c.o grzejnikowa, ściana przesuwna dzieląca, zmycie ścian, montaż sufitu podwieszanego dostosowanego do wymogów p.poż, malowanie ścian, wymiana drzwi toalety: skucie istniejących płytek, demontaż armatury, wyposażenia, instalacji cieplej wody, zimnej wody, instalacja wody zmieszanej, zmycie ścian, montaż zasobnika c.w.u., montaż muszli, umywalek, wydzielenie kabin z możliwością kontroli dziecka, montaż brodzika, ułożenie płytek na ścianach i podłodze,, instalacje c.o grzejnikowa, instalacja oświetleniowa, montaż wentylatorów ze zwłoką, wymiana drzwi szatnia: zmycie ścian, malowanie ścian i sufitu kuchnia(pomieszczenie rozdziału posiłków): zerwanie podłogi PCV, demontaż drzwi, wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ułożenie płytek ścian i podłogi, malowanie ścian i sufitów, instalacja elektryczna, montaż zlewu i umywali zgodnie z załącznikiem graficznym Wszystkie inne pomieszczenie przebudowane zakresem robót nie będą odbiegały od innych i zostaną przystosowane do przyporządkowanej im funkcji. Wytyczne branżowe: a) podłogi – w pomieszczeniach żłobka podłogi powinny być gładkie, łatwo zmywalne, niepylące oraz odporne i łatwe do utrzymania czystości b) ściany i sufity – powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni , ściany w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia chłodnicze (kuchenka rozdzielcza) muszą być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci co najmniej 2,0 m mierząc od poziomu podłogi, w pomieszczeniach sanitarnych ściany do wysokości 2,0 m wykonać jako łatwo zmywalne c) drzwi i okna – drzwi powinny mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą, okna powinny być gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodą, mieć konstrukcję zapobiegającą zbieraniu się kurzu i umożliwiającą – w razie potrzeby – założenie ram z siatkami chroniącymi przed dostępem gryzoni i owadów d) sanitarne – w adoptowanym obiekcie należy przewidzieć następujące instalacje wewnętrzne: wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, wentylacji nawiewno – wywiewnej UWAGA: w pomieszczeniu z węzłem sanitarnym dla dzieci do baterii umywalek i brodzika należy doprowadzić wodę poprzez mieszacz centralny o temperaturze 35 ˚C do 40 ˚C Lokalizację poszczególnych punktów poboru wody zimnej i cieplej oraz kratek ściekowych pokazano na rysunkach (załącznik nr 8) Instalację należy prowadzić pod tynkiem ( w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami. Wymaganie nie dotyczy podłączeń do odbiorników. Wszystkie projektowane pomieszczenia posiadają istniejącą wentylację nawiewno – wywiewną z możliwością jej wykorzystania. Nawiew poprzez nawiewniki w górnych ramach okiennych, wywiew kanałami grawitacyjnymi. Na otworach wentylacyjnych należy zainstalować kratki z materiału nierdzewnego, o konstrukcji łatwej do zdejmowania (demontażu) i mycia. Pomieszczenia o różnym poziomie wymagań sanitarnych nie mogą być łączone we wspólny układ wentylacji mechanicznej Elektryczne Oświetlenie – natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach powinno wynosić wg PN-EN12464-1 a) zaplecze kuchenne ze stanowiskami – min. 150lx oświetlenie miejscowe nad stanowiskami pracy oraz urządzeniami grzejnymi – 300 lx, sala zabawa - min. 300 lx. b) Punkty oświetlenia elektrycznego należy wyposażyć w nietłukące osłony chroniące przed odpryskami szkła w razie stłuczenia żarówek lub kloszy c) Instalacje siły – rozmieszczenie poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej wg rysunku urządzeń, współczynnik jednoczesności pracy urządzeń przyjąć na wysokości 0,8 m

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45331210-1
45332200-5
45332300-6
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 150.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300.000,00PLN brutto 2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia : a) Kierownik Budowy: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. b) Kierownik Robót branży sanitarnej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) Kierownik Robót branży elektrycznej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego uprawnienia. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1202 ) oraz Rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby , których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 65 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.5.1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 6.5.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 8 Pzp 6.5.3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 8 P.z.p 6.5.4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych , o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z 2018 r. , poz.1445 ze zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 6.1. W celu wstępnego potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda , aby Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert: 6.1.1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust.1 Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 6.1.2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku istnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , na podstawie art. 25a ust.1, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania , w zakresie , w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach , o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.1.2. powyżej ( załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ). 6.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.2. ( załącznik nr 3 do SIWZ). 6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.4.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w obrębie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg załącznika nr 4 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty, 6.4.1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 5 do SIWZ 6.4.1.3. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1.3. powyżej , Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust.2c Pzp ( inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów , musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.5.2.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 5.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu , dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi, które wskazane zdolności dotyczą. 5.6.. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna , pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada , czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1) i 8) Pzp. 5.7.. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.8. Wykonawca , który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa , podmiotu , o którym mowa w ust. 5.4 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 5.9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 5.9.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 5.10. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. wykonawcy spełniają łącznie. Dotyczy to również polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego. 6.5.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22- wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia , wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.5.6 Wymagane w pkt 6.5.5 oświadczenie musi zostać złożone oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia . 8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do zamówienia, do której musi załączyć wymagane przez SIWZ dokumenty. 8.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej. Winna ona być spięta w sposób uniemożliwiający jej rozdzielenie , sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, drukiem komputerowym lub nieścieralnym atramentem. 8.3. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę ( osoby) upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu trzeciego, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki lub posiadanym pełnomocnictwem. 8.4. W przypadku pełnomocnictwa , musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie .Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania. 8.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ust. 2 Pzp. 8.6. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 8.7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu składania ofert oraz Opakowanie musi zostać opatrzone: - adresem Zamawiającego: Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite - napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019”, na które składa się przebudowa parteru budynku sportowo-dydaktycznego wraz ze zmianą jego sposóbu użytkowania na Gminny Klub Dziecięcy - danymi Wykonawcy: (DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA) nazwą Wykonawcy (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 8.8. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Koperty oznaczone jako ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy , który wprowadził zmianę i zostaną do niej dołączone . 8.9.Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 8.10. Oferta powinna zawierać: 8.10.1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 8.10.2. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ, 8.10.3.Zobowiązanie innego podmiotu albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału oraz podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 Pzp ( jeśli dotyczy) 8.10.4.Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy 8.11. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 8.12. Dokumenty , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016 r.,poz.1126) inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 8.11 , składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8.14.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości . 8.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2018., poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 8.16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem” tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte( zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 8.17. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 8.18. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 8.19. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.20. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN) , Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania 6.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty i oświadczenia których mowa w pkt. 6 .5.1., 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 ) muszą być złożone przez każdego z tych wykonawców. 6.7. Na wezwanie Zamawiający Wykonawca , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.5.1,6.5.2,6.5.3, 6.5.4 6.8.. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : 6.8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 6.8.2. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów , o których mowa w pkt 6.8.1, 6.8.2,powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 6.8.1. 6.8.2 stosuje się odpowiednio. 6.9. Wymagane w pkt 6.4.1. dokumenty i oświadczenia muszą zostać złożone razem przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia . 6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.11. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę. 6.12. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale . 6.13..Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości 5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów , musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.5.2.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 5.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu , dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi, które wskazane zdolności dotyczą. 5.6.. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna , pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada , czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1) i 8) Pzp. 5.7.. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.8. Wykonawca , który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa , podmiotu , o którym mowa w ust. 5.4 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 5.9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 5.9.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 5.10. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. wykonawcy spełniają łącznie. Dotyczy to również polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
14.2.1.Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeśli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w sytuacji: 14.2.1.1.wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 14.2.1.2. wystąpienia długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły , 14.2.1.3. zmiany istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy, 14.2.1.4. wprowadzenia materiałów lub technologii niewskazanej w dokumentacji projektowej a koniecznej do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam murarzy - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania24-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam murarzy. Szczegóły do ustalenia po kontakcie telefonicznym. Inwestycje w Poznaniu i okolicach. Prace można zacząć od zaraz.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI