Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKędzierzyn-Koźle
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528205-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528205-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu: Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu, Umowa o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0001/18-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: NIE DOTYCZY
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamawiający przeprowadza postępowanie na rzecz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Uchwałą Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 9/33/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku Zamawiający został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu: Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy. Podstawa prawna: art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.). Jednostka organizacyjna, która będzie realizowała umowę w sprawie zamówienia publicznego zwana dalej Jednostką organizacyjną: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, krajowy numer identyfikacyjny 36620956400000, ul. Konstantego Damrota  30 , 47-220  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 472 38 80, , e-mail sekretariat@cuwkk.pl, , faks 77 4723886 w. 14.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.cuwkk.pl
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne NIE DOTYCZY
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
NIE DOTYCZY
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.cuwkk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.cuwkk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
NIE DOTYCZY

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
NIE DOTYCZY

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE DOTYCZY
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim
Adres:
Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
NIE DOTYCZY
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE
Numer referencyjny: CUW.26.35.2019.MK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
NIE DOTYCZY
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
NIE DOTYCZY


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie w obiekcie internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 21 następujących prac budowlanych: Zakres robót obejmuje: -roboty rozbiórkowe i zamurowania, -roboty ziemne, -roboty murowe i izolacyjne, -montaż stolarki otworowej, -docieplenie szybu windy, -dostawę i montaż dźwigu osobowego, -przebudowę instalacji elektrycznej, -przebudowę wewnętrznych linii zasilających, -przebudowę wyłącznika p.poż., -montaż tablic rozdzielczych, -budowę niskoprądowych instalacji elektrycznych: systemu oddymiania i przewietrzania, monitoringu i alarmu, systemu hotelowego drzwi, teletechniki, -przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnych: kanalizacji, wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, instalacji p.poż., centralnego ogrzewania oraz wentylacji, -wykonanie prac związanych z demontażem, rusztowaniami, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz wykonaniem pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Z uwagi na wykonywanie prac tożsamych rodzajowo w wielu pomieszczeniach oraz częściach budynku Zamawiający nie może podzielić zamówienia na części, gdyż wiązałoby się to z utrudnieniem prowadzenia prac. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: 1. Dokumentację projektową pn.: Projekt Zagospodarowania Terenu / Projekt Budowlany; temat: Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przy ul. Piramowicza 21 z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, sporządzoną przez: AR STUDIO PROJEKT, mgr inż. arch. Arkadiusz Hasny, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 4/3; nr projektu CH/169, 2. Przedmiary robót (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny), 3. STWiO, opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, b. Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy, c. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, d. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, e. Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych, f. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. g. Zwrot kosztów pobranych od Jednostki organizacyjnej mediów (woda, energia elektryczna, gaz), h. Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45214220-8
45214710-0
42416100-6
45313100-5
45262700-8
45400000-1
45450000-6
45440000-3
45430000-0
45420000-7
45300000-0
45340000-2
45330000-9
45320000-6
45310000-3
45262000-1
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE DOTYCZY
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej (1) roboty budowlanej związanej z przebudową obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł. z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), doświadczenie jak wyżej musi posiadać, co najmniej jeden z konsorcjantów. 2. Dysponowanie: a. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i staż pracy na stanowisku kierownika budowy co najmniej 2 lata oraz aktualne zaświadczenie z PIIB, b. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i staż pracy na stanowisku kierownika robót co najmniej 2 lata oraz aktualne zaświadczenie z PIIB, c. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania i staż pracy na stanowisku kierownika robót co najmniej 2 lata oraz aktualne zaświadczenie z PIIB. Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót przy spełnieniu powyższych wymagań. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: -posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, -posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, -spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. Zamawiający zgodnie z art. 24aa, będzie wstępnie oceniał powyższe warunki na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ma potwierdzać, że w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub ofert. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 3. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub ofert. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 4. Oświadczenie - wg druku Nr 7, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 ust. 5, pkt. 8 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak wyżej. 5. Oświadczenie - wg druku Nr 3, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp (grupa kapitałowa). W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak wyżej. Dokument ten składany jest wciągu 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert (pkt. 10.13 SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz zadań własnych (sporządzony wg wzoru druk Nr 5-R) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem przez zamawiających, na wykazie lub odrębnymi dokumentami, z których treści ma wynikać, że zadania te zostały wykonane należycie. Załączone do wykazu dokumenty muszą obowiązkowo potwierdzać, co najmniej takie dane zawarte w wykazie jak: nazwa zadania, zamawiający, okres realizacji. Dokumentami potwierdzającymi wymagania Zamawiającego są referencje lub inne dokumenty (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 27 lipca 2016 roku Dz. U z 2016 poz. 1126). 2. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca lub będzie mógł dysponować i które zostaną skierowane do realizacji zamówienia. Wykaz powinien zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (druk Nr 6).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne wymagane dokumenty składane razem z ofertą na dzień składania ofert: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. 2. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 1 i określone w pkt 10.7 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków postępowania. 4. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2 i określone w pkt 10.7 SIWZ. 5. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2A i określone w pkt 10.7 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego lub zamierza powierzyć część robót podwykonawcy. 6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia lub udostępnienia osób Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 6A i określone w pkt 6.5 niniejszej SIWZ. Oświadczenie należy złożyć
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
NIE DOTYCZY

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
NIE DOTYCZY

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NIE DOTYCZY
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto całego zadania [PLN] 60,00
Przedłużony okres gwarancji [miesiące] 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
NIE DOTYCZY

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
NIE DOTYCZY
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
NIE DOTYCZY
Wstępny harmonogram postępowania:
NIE DOTYCZY
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
NIE DOTYCZY
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie terminu jej realizacji jak i wartości w przypadkach jak niżej: a. Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Jednostkę organizacyjną, potwierdzone pisemnie, b. Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia pomimo należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Jednostkę organizacyjną konieczności zmiany terminu umownego, c. Niedopełnienie przez Jednostkę organizacyjną jej obowiązków wynikających z podpisanej umowy, a skutkujących niemożnością ciągłej kontynuacji robót w tym, przedłużające się ponad 30 dni kalendarzowe nie przewidziane procedury uzgodnień, które nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania wykonawcy, d. Zmiana wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Kwota wynagrodzenia brutto określona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem umowy, e. Zmiana wartości umowy może nastąpić również w przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu do umowy zamówień dodatkowych, których Jednostka organizacyjna, działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć przed uruchomieniem postępowania (np. roboty odkryte w trakcie demontażu, rozbiórki itp.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
NIE DOTYCZY
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 2. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy – II POSTĘPOWANIE realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” – znak sprawy: CUW.26.35.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postępowania jest: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: 77 472 38 80; e-mail: sekretariat@cuwkk.pl administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umowy jest: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel.: 77 40 61 650; e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl c) w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu powołano inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl, d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę modernizację placu zabaw - Strzelce Opolskie
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania02-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę modernizację placu zabaw żłobka i klubu dziecięcego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI