Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych pn. "Budowa zadaszonych kortów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych pn. "Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką tenisową przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-11-14
 • ZamawiającyWrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00412206
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych pn. "Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką
tenisową przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020656009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubińska 53

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-623

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 717388200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spartan@spartan.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartan.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych pn. "Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką
tenisową przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f844c3a-55bd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.spartan.wroc.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
znajduje się w dokumentacji przetargowej - Specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/22/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa zadaszonych kortów
tenisowych wraz ze ścianką tenisową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką
części istniejących obiektów budowlanych na terenie dz. nr 4/3 AM-9 obręb Borek przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu”.
Zakres prac obejmuje:
1. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa (w tym projektu technicznego), która – przed przystąpieniem do wykonania robót
budowlanych – wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności
Projekt techniczny musi być zgodny z Projektem architektoniczno-budowlanym oraz Projektem zagospodarowania terenu i
być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
2. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wykonanie:
- 5 kortów tenisowych o nawierzchni betonowej,
- ścianki do ćwiczeń gry w tenisa wraz z polem gry – ścianka tenisowa,
- utwardzenie terenu o nawierzchni szutrowej,
- opaski żwirowej wokół krytych kortów tenisowych,
- ogrodzenia panelowego istniejącego punktu gazowego redukcyjno-pomiarowego o przepustowości 40m3/h.
3. ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH
Projektowany obiekt budowlany przeznaczony będzie na usługi sportu.
Zaprojektowano pięciosegmentowe zadaszenie namiotowe o konstrukcji łukowej drewnianej stanowiącej przekrycie dla
pięciu kortów tenisowych.
Obiekt nie będzie pełnić funkcji widowiskowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje wykonywanie tych
zamówień na terenie obiektu przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50% ceny oferty brutto,
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a) należyte wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 3 (trzech) robót budowlanych polegających na budowie 3 (trzech) kortów tenisowych o nawierzchni twardej w ramach każdego zadania
i
- 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na wykonaniu hali łukowej w celu przykrycia kortów tenisowych,
ba) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:
- posiada uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
oraz
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami oraz
- jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
bb) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej oraz będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
bc) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych wykonawczych oraz będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
bd) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą do wykonywania nadzoru dendrologicznego spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), która będzie stale obecna w czasie prowadzenia robót
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych.
Wszystkie powyższe osoby, wymienione w ba) – bd), muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pełnionych przez siebie funkcjach.
Jeżeli jedna lub dwie osoby spełniają wszystkie powyższe wymagania w zakresie uprawnień budowlanych i nadzoru dendrologicznego, to warunek zostanie spełniony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
(wzór – Załącznik nr 9 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Dokumenty powinny potwierdzać warunek określony w niniejszej SWZ, tj., że Wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50% ceny oferty brutto;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 3 (trzech) robót budowlanych polegających na budowie 3 (trzech) kortów tenisowych o nawierzchni twardej w ramach każdego zadania
i
- 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na wykonaniu hali łukowej w celu przykrycia kortów tenisowych,
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.
3.) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania poniższego warunku:
Wykaz powinien potwierdzać warunek:
a) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: - posiada uprawnienia
kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz - posiada uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami oraz
- jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
b) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej oraz będącej
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), c) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych wykonawczych oraz będącej członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), d) dysponowanie co najmniej 1 (jedną) osobą do wykonywania nadzoru dendrologicznego
spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 840), która będzie stale obecna w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych.
Wszystkie powyższe osoby, wymienione w a) – d), muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pełnionych przez siebie
funkcjach. Jeżeli jedna lub dwie osoby spełniają wszystkie powyższe wymagania w zakresie uprawnień budowlanych i nadzoru
dendrologicznego, to warunek zostanie spełniony. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ. 4.)
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy –oświadczenie należy sporządzić według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 65 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP Nr rachunku: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP/22/2022 na budowę zadaszonych kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej 13”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W sytuacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy PZP.
2. Pozostałe przewidywane zmiany w umowie oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w paragrafie 18 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy firmy elewacyjnej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania04-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukujemy firmy elewacyjnej, poniżej szczegółowe dane: Elewacja stanowi tynk si-si biały, pojawiają się dekory z betonu (odpowiednik w systemie Atlas beton B01 i B03). Strefa parteru to elewacja w imitacji betonu z pionowym boniowanie, nieregularnym. Na całej elewacji mamy system boniowania listwy wtapiane 2 cm. -elewacja lekko mokra styropian 17 cm, eps 70 - 1508,62m2 -elewacja tynk dekor beton, eps 60, 17 cm - 646,55m2 -parapety z blachy 0,7 mm ral 9006 biały - 136,67mb -progi balkonowe z blachy ryflowanej z ociepleniem - 165,6mb -elewacja przejazd nad rampą, ocieplenie dołem eps 70, gr.20 cm - 68,61m2 -ściany rampy żelbetowe bez wykończenia impregnacja, odczyszczenie -cokół budynku żywica do 30 cm, aqua, gr. 15 cm - 33,38m2 -cokół na balkonach + tarasie ostatniego piętra - 125,8m2 -boniowanie - 1202,85mb Front dostępny od zaraz, zakończenie nie później nic do końca czerwca. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI