Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie przedstawionej koncepcji
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-10-29
 • ZamawiającyGDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA SP. Z O.O.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-21
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00241409
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie przedstawionej koncepcji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220270440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobótki 9

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-247

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gisgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gisgdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka gminna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie przedstawionej koncepcji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb327195-326c-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00241409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003292/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków mieszkalnych na podstawie przedstawionej koncepcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki Gdańskiej Infrastruktury Społecznej: /gisGdansk/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (5/A/2021).
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Maciej Gwiazda, tel. 517 98 98 09, e- mail: przetargi@gisgdansk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 4 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisane w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/A/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych zespołu budynków wielorodzinnych oraz budynku usługowego wykonanych w technologii mieszanej tj. w technologii szkieletowej drewnianej modułowej lub panelowej w części nadziemnej oraz żelbetowej w części podziemnej przy ul. Ogińskiego .w Gdańsku na działce nr 143/2 i 69/5 obręb nr 0704, 204S umożliwiające etapową realizację robót budowlanych, opierając się na założeniach wynikających z załączonej do SWZ koncepcji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do załączonej koncepcji stanowiącej załącznik nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu- projektanta w specjalności architektonicznej

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.4.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów wykonanych w technologii mieszanej tj. w technologii szkieletowej drewnianej modułowej i żelbetowej w części podziemnej lub panelowej w części nadziemnej i żelbetowej w części podziemnej, o wartości każdej usługi co najmniej 300 000 zł brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: wykonawcy muszą spełnić ten warunek samodzielnie
1.4.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że przy wykonywaniu prac zaangażuje osoby posiadające uprawnienia do projektowania w specjalnościach:
a) architektonicznej,- należy wykazać doświadczenie projektanta, które podlega ocenie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
b) konstrukcyjno-budowlanej
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1322) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga: budynki o kubaturze powyżej 1000m3
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: wykonawcy wspólnie mogą spełnić ten warunek

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 „Pzp” o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 275),, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
na podstawie 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1.1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykazu wykonanych usług - dokumentacji projektowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,. Wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - Załącznik nr 3
2.1.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru wykazu osób, stanowiącego – Załącznik nr 5
2.1.3. Wykaz wykonanych przez projektanta w branży architektonicznej projektów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.4. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.4.1. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.1 musi zostać spełniony co najmniej przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.4.2. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 może być spełniony wspólnie przez wykonawców.
2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- wg załączonego wzoru- załącznik nr 2B.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień umownych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem zakresu zmian określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Następujące postanowienia umowy ulec zmianie:
a) przesunięciu może ulec termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych, o których mowa w §1 ust.1 pkt.1 umowy,
b) przesunięciu może ulec termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji nadzorów autorskich, o których mowa w §1 ust.1 pkt. 2 umowy,
c) stawka podatku od towarów i usług.
4. Zmiany umowy mogą zostać wprowadzone przy zaistnieniu następujących okoliczności:
a) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
b) Wstrzymanie realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów, w szczególności gestorów sieci, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, o ile Wykonawca wykaże, iż kompletne i zgodne z wymogami stosowne wnioski wszczynające postępowanie przed organem administracji lub innym podmiotem złożył w najkrótszym możliwym terminie;
d) koniecznej modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy zmiany te nie były znane w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu
e) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz
f) w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmiany dokumentacji projektowej w celu dostosowania jej do możliwości producenta/wytwórcy modułów szkieletowych.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust.4 termin wykonania umowy w zakresie prac projektowych może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
6. Termin wykonania umowy na nadzory autorskie może ulec przesunięciu w przypadku zmiany terminów realizacji robót budowlanych objętych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamówienia.
7. Zmiana stawki podatku VAT może nastąpić w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy czym zmiana taka nie skutkuje zmianą wartości netto wynagrodzenia a prowadzi do przeliczenia nowej wartości brutto wynagrodzenia.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę dokumentacji projektowej w przypadku konieczności dostosowania projektów do wymagań przyjętej technologii wykonania budynków. W takim przypadku konieczne będzie zachowanie przyjętych powierzchni mieszkalnych i ilości mieszkań w budynku. Dopuszcza się też odstępstwo od koncepcji. Zmiany te muszą być zgłoszone przez Zamawiającego i zmiana musi być później zaakceptowana przez niego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-27

NAJNOWSZE ZLECENIE
Fugowanie cegły w salonie - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Mam w salonie polozona cegielke i chcialbym ja zafugowac. Okolo 10 m2 Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI