Wykonanie audytu elektroenergetycznego i aktualizacji opracowania założenia do planu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie audytu elektroenergetycznego i aktualizacji opracowania założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Oława na lata 2012-2027
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOława
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-11-10
 • ZamawiającyGmina Oława
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00418155
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie audytu elektroenergetycznego i aktualizacji opracowania założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Oława na lata 2012-2027

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oława

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. M. J. Piłsudskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@gminaolawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaolawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie audytu elektroenergetycznego i aktualizacji opracowania założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Oława na lata 2012-2027

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-725a3cb2-5952-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/680087

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/680087

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/680087

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Gmina Oława z siedzibą pl. M. J.Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, telefon kontaktowy 71/ 313 30 44 w godzinach pracy: poniedziałek, wtorek: 7.30 - 15.30; środa: 7.30
- 17.00; czwartek: 7.30 - 15.30; piątek: 7.30 - 14.00, email: sekretariat@gminaolawa.pl
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Reginą Kuźniarską, w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@gminaolawa.pl , listownie pod
adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, tel. 71/38 12 240;
3) Dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w celu jego dokumentowania oraz archiwizacji;
4) Odbiorcami danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp, ustawy o dostępie do informacji
publicznej oraz spółka Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000335959, jako udostępniający platformę zakupową pod adresem platformazakupowa.pl, na której Gmina Oława prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.;
5) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
6) Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
7) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) W odniesieniu do danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Osoba, której dane dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że
przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.36.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu elektroenergetycznego i aktualizacji opracowania założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Oława na lata 2012-2027 dla Gminy Oława w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie audytu energetycznego”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) audyt energetyczny dla obiektów budowlanych tj. m.in.: budynków, obiektów technicznych i urządzeń będących własnością Gminy Oława;
2) przeprowadzenie procesu audytu zgodnie z procedurą określoną w normie PN–EN 16247 dla obiektów budowlanych tj. m.in. budynków, obiektów technicznych i urządzeń będących własnością Gminy Oława (załącznik nr 3):
a) wykonanie profilu godzinowo-dobowego w oparciu o przeprowadzone pomiary wielkości elektrycznych, zużycia energii oraz poboru mocy tzw. audyt efektywności elektrycznej
b) przygotowanie materiałów przetargowych dla Zamawiającego, na zakup energii elektrycznej dla Gminy Oława na okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
c) wsparcie merytoryczne Zamawiającego poprzez doradztwo techniczne w zakresie przygotowania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentów przetargowych, w tym SWZ, w trakcie procedury wyboru wykonawcy na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego.

3) aktualizacja opracowania założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu gminy Oława na lata 2012-2027. Założenia znajdują się na stronie internetowej: https://bip.gminaolawa.pl/a,21118,zalozenia-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-terenu-gminy-olawa-.html file:///C:/Users/mwolowicz/Downloads/link_plan_Olawa_gm_wiejska.pdf).
a) Uczestnictwo na komisjach i na sesjach Rady Gminy Oława dla zatwierdzenia założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla terenu gminy Oława.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie:
a) na wykonanie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej lub audytu energoelektrycznego
oraz
b) na wykonanie opracowania założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu jednostki samorządowej lub jedną aktualizację opracowania założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu jednostki samorządowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł
Wadium wnoszone w pieniądzu:
1) wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
PKO Bank Polski S.A. nr: 79 1020 5226 0000 6802 0596 2891.
Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: Wadium – audyt. Sprawa nr RG.271.36.2022.ZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdz. VIII SWZ.
4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X pkt 1 ppkt 3, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia zawarta jest w załączniku do SWZ.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożyć kopię umowy
regulującą współpracę tych wykonawców.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono we Wzorze umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/680087

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu,
którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3.
3.2.Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 3.3.W przypadku wykonawcy lub uczestnika
konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy wykonawcy elementów metalowych ogrodzenia - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania04-12-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bajki we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 133 poszukuje wykonawcy na wykonanie elementów metalowych paneli ogrodzeniowych o wymiarach 2500x2000 cm wraz ze słupkami ogrodzeniowymi w ilości: 27mb, oraz zamontowanie ich na naszym pasieczysku pszczelarskim przy ul. Borowskiej 133s. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI