Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-renowacyjnymi...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-renowacyjnymi na kwaterze polskich żołnierzy z 1920 r. Grodno. Cmentarz Farny (Białoruś).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2020-09-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-15
 • Numer ogłoszenia584257-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584257-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-renowacyjnymi na kwaterze polskich żołnierzy z 1920 r. Grodno. Cmentarz Farny (Białoruś).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, krajowy numer identyfikacyjny 00027406800010, ul. ul. Krakowskie Przedmieście  15/17 , 00-071  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4210100, e-mail aswierczynska@mkidn.gov.pl, faks 22 8288773.
Adres strony internetowej (URL): www.mkidn.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mkidn.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mkidn.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (papierowej)
Adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17; 00-171 Warszawa (Biuro podawcze)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-renowacyjnymi na kwaterze polskich żołnierzy z 1920 r. Grodno. Cmentarz Farny (Białoruś).
Numer referencyjny: 43/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pod nazwą:„Wykonanie prac remontowo-renowacyjnych na kwaterze polskich żołnierzy z 1920 r. Grodno. Cmentarz Farny (Białoruś).”2. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dla zadania pod nazwą: „Wykonanie prac remontowo-renowacyjnych na kwaterze polskich żołnierzy z 1920 r. Grodno. Cmentarz Farny (Białoruś)”, w tym:1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnych z umową na roboty budowlane; 3) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnych z umową, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 4) żądanie od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem; 5) udział w czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych; 6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;7) zapewnienie kontroli wykonywania wskazanych przez Zamawiającego prac konserwatorskich przez rzeczoznawcę w dziedzinie rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne.Usługi, o których mowa powyżej świadczone będą w formie:- wizytacji na placu budowy (zakłada się, że każda wizytacja będzie trwała co najmniej 5 godzin dziennie);- udziału w odbiorach robót wykonanych w miejscach ich wykonywania (każdy pobyt na cmentarzu związany z odbiorami będzie trwał co najmniej 6 godzin),- każdorazowe sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu sprawozdań z dokonanych wizytacji oraz odbiorów.Zakres świadczenia usługi: wymagana co najmniej trzykrotna obecność na miejscu prac (robót budowlanych) inspektora nadzoru oraz co najmniej dwukrotna rzeczoznawcy ds. prac konserwatorskich – maksymalnie (łącznie) do 7 wizytacji lub odbiorów.Wyjazd na wizytę kontrolną/odbiór dwóch osób (inspektora nadzoru/rzeczoznawcy) przy rozliczeniu Zamawiający będzie traktował jako 2 wizyty kontrolne/odbiory.Usługi, o których mowa powyżej będą świadczone według potrzeb Zamawiającego w terminach i zakresie określonym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wizyty kontrolne/odbiory będą przeprowadzane zgodnie z planem wizyt kontrolnych/odbiorów (określającym terminy wizyt kontrolnych/odbiorów, oraz osoby wykonujące czynności w ramach danej wizyty kontrolnej/odbioru), który zostanie uzgodniony w dniu zawarcia umowy z wykonawcą prac (robót budowlanych), nad którymi będzie sprawowany nadzór.3. Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim zawiera dokumentacja techniczna oraz umowa dot. Postępowania nr 37/PN/2020 pn.: „Wykonanie prac remontowo-renowacyjnych na kwaterze polskich żołnierzy z 1920 r. Grodno. Cmentarz Farny (Białoruś).”,znajdująca się na stronie internetowej zamawiającego tj.: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/zamowienia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2020.phpWykonawca, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest zapoznać się z ww. dokumentami.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8
71310000-4
71520000-9
71540000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące licząc od dnia przekazania placu budowy protokołem Wykonawcy robót budowlanych, wyłonionemu w postępowaniu przetargowym nr 37/PN/2020 pn.: „Wykonanie prac remontowo-renowacyjnych na kwaterze polskich żołnierzy z 1920 r. Grodno. Cmentarz Farny (Białoruś).”, przy czym termin obowiązywania umowy może ulec skróceniu. Jeżeli wykonawca robót budowlanych zakończy roboty w krótszym terminie to umowa wygasa z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 8 Wzoru umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, których przedmiotem były roboty budowlane prowadzone na cmentarzu obejmujące budowę lub/i renowację nagrobków lub/i pomników a wartość każdej z tych robót wynosiła co najmniej 300 000 zł brutto.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:-jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad co najmniej dwoma robotami budowlanymi prowadzonymi na cmentarzu, które swoim zakresem obejmowały budowę lub/i renowację nagrobków lub/i pomników a wartość każdej z tych robót wynosiła minimum 300.000 zł brutto.- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję rzeczoznawcy w dziedzinie rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne.Zamawiający nie dopuszcza łączenia opisanych w warunku 2) funkcji w jednej osobie.Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający uzna uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r r. poz. 1186 z późn.zm.) , a także równorzędne uprawnienia, które zostały wydane:a) na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub b) przepisów nie będących prawem krajowym, lecz uprawniających do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej usługi w zawodzie inżyniera budownictwa, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia.Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w innych walutach niż PLN, należy przyjąć średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia.W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz pozostałych przepisach Prawa budowlanego jak również powyżej przywołanych ustaw we wskazanym zakresie oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2006 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp - odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego punktu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem”.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt. I ppkt. c1. (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ).Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.-W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie warunku określonego w Rozdziale 4 pkt I ppkt c2 SIWZ (wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ).Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (propozycję treści takiego oświadczenia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ).Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 2. Formularz ofertowy (Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ)Formularz należy złożyć w formie oryginału.3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza.4. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium – jeżeli dotyczy. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający dokona sprawdzenia, czy wymagana kwota wpłynęła na konto Zamawiającego w wymaganym terminie. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium.III. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.Wykonawca jest uprawniony złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli wykonawca nie jest członkiem żadnej grupy kapitałowej. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z prawdą, po ustaleniu z należytą starannością, że nie zachodzą w jego przypadku powiązania tworzące grupę kapitałową, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ze świadomością, że składanie nieprawdziwych oświadczeń służących uzyskaniu zamówienia publicznego podlega odpowiedzialności karnej. W takim przypadku, wykonawca może nie składać oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie i w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Zamawiający nie będzie również w takiej sytuacji wzywał wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Ww. dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie rzeczoznawcy - posiadanie wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi Załączniki Nr 6 do SIWZ.Proponowane zmiany umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji:1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:1) wydłużenia realizacji umowy o roboty budowlane będącej przedmiotem nadzoru - o czas niezbędny do dokonania odbioru robót budowlanych, w tym o czas niezbędny do usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,2) zawieszenia (przerwania) robót z uwagi na decyzje instytucji lub władz kraju, w którym wykonywane jest zamówienie - o czas zawieszenia,3) protestów społecznych, strajków itp. zdarzeń społecznych uniemożliwiających prowadzenie nadzorowanych robót.2. Strony dopuszczają waloryzację wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, wysokość zmiany wynagrodzenia odpowiadać będzie wysokości zmiany stawki podatku od towarów i usług.5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian Umowa w przypadku:1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa – poprzez dostosowanie treści umowy do postanowień obowiązujących przepisów prawa,2) konieczności wymiany personelu Wykonawcy – w przypadkach i w sposób opisany w umowie,3) z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19.7. Warunki dokonywania zmian:1) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych,4) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.8. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku zaistnienia zmiany terminu realizacji zamówienia.9. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, powodowanym w szczególnościprzypadkami, o których mowa w ust. 1 i ust. 6 możliwa jest zmiana wartości niniejszejumowy. Za każdą dodatkową wizytę kontrolną/odbiór uzgodnioną i zaakceptowanąprzez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w §4 ust. 1 umowy.10. W przypadku nieprzystąpienia wykonawcy robót budowlanych do realizacji umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części.11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.12. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.13. Dopuszcza się zmiany umowy na mocy art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-23, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam glazurników - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania29-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
W związku z wieloma inwestycjami poszukuję do współpracy glazurników. Szczegóły po kontakcie telefonicznym. Różnego typu budownictwo. Można pracę zaczynać od już.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI