Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻary
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-09-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Żary o statusie miejskim
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-07
 • Numer ogłoszenia581672-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 581672-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.

Gmina Żary o statusie miejskim: Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 w Żarach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żary o statusie miejskim, krajowy numer identyfikacyjny 97077054000000, ul. pl. Rynek  1-5 , 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (068) 470 83 13, e-mail ewa.nowak@um.zary.pl, faks (068) 470 83 90.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Żarach, pl. Rynek 1-5, 68 - 200 Żary, pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: WZP.271.1.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1” w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz audytem energetycznym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, opracowanymi przez „Negavat Janusz Szymczyk S.C., os. Bermudy 32, 66-403 Gorzów Wielkopolski. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanego przez Wykonawcę dokumentu formalno - prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją. 2) Zakres rzeczowy według Programu Funkcjonalno – Użytkowego i audytu energetycznego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71321200-6
71000000-8
71322000-1
71321000-4
71323100-9
44621220-7
45331000-6
45330000-9
45310000-3
45311000-0
45453000-7
45400000-1
44160000-9
45321000-3
45260000-7
45111200-0
45300000-0
45311200-2
09330000-1
09331200-0
09332000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z formularzem oferty, oprócz oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, wykonawca składa następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 700, 730, 848 i 1590), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymwykonawcą, który złożył ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku Nr 2, Rozdział II SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składaniaofert w formach i na zasadach określonych w SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ryczałtowa oferty brutto 60,00
termin gwarancji jakości 30,00
czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano-montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji podany w dniach roboczych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp, atakże w szczególności: 1) Zmiana terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy w przypadku: a) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczynleżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania oferta do dnia zawarcia umowy, b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecichuniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych zprzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacjiumowy. Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności nanależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji. 2. Zmiana terminu wykonania Części 1 przedmiotu umowy w przypadku: a) o których mowa w pkt 1. ust. 1) b) zwłoki w uzyskaniu przezWykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę. c) O okolicznościach, o których mowapowyżej (lit. a) i b)) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. d) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmiany założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu umowy, f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmniejszenia zakresu przedmiotuumowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 3. Zmiana terminu wykonania Części 2 przedmiotu umowy w przypadku: a) w przypadku opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (części 1) przedmiotu umowy, b) o których mowa w pkt 1. ust. 1) c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający: w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy - w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczności miały miejsce, d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót, e) wstrzymaniabudowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionychprzez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp. – w takim przypadku możliwe jestwydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim w/w okoliczności miały miejsce. f) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności w przypadkach: - klęski żywiołowej, - uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - niewypałów i niewybuchów, - badań archeologicznych, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, Zakończenie działania w/w czynników i ich ustąpienie/zakończenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. g) wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, h) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. i) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnychod Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, j) wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. k) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy. l) konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania naprawy/ remontu/ przebudowy tejinfrastruktury, m) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stwierdzonych kolizji projektowanych obiektów z infrastrukturą istniejąca wynikających z odmiennego od wynikającego z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania infrastruktury istniejącej i projektowanej, o czas niezbędny do usunięcia kolizji i wznowienia prac, Przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 2) i 3) dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w §5 ust. 1 umowy. b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w §5 ust. 2 umowy. c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §5 ust.3 umowy d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek częściprzedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmianystanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, e) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjitechnicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości i funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy. 5. Zmiana wynagrodzeniabrutto w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w §5 ust.1 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z §10 ust.6 umowy, b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego (robotyzaniechane), o których mowa w §5 ust.2 umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z §10 ust.7 umowy, c) konieczności realizacji robót dodatkowych, o których mowa w §5 ust.3 umowy, o kwoty wyliczonezgodnie z §10 ust.8 umowy. d) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT. e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowejustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokościstawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, g) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany, o których mowa w lit. d)-g) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wust.1,2,3,4,5 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmiandotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z §10 ust.6/ ust.7/ ust.8 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż siatki ogrodzeniowej - Tomaszowo
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania21-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż siatki ogrodzeniowej. Są już słupki i druty naciągowe, chodzi o samo zamontowanie do nich siatki. Ogrodzenie ma kształt litery U. Wysokość siatki 2,30 m. Łączna długość trzech boków to jakieś 600 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI