Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Przebudowa byłego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Przebudowa byłego kina „Tęcza” na Kasyno Kultury”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKwidzyn
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Kwidzyn
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-31
 • Numer ogłoszenia568600-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 568600-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Miasto Kwidzyn: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Przebudowa byłego kina „Tęcza” na Kasyno Kultury”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kwidzyn, krajowy numer identyfikacyjny 52354800000000, ul. ul. Warszawska  19 , 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 6464700, 6464777, e-mail zp@um.kwidzyn.pl, faks 556 464 703.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kwidzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kwidzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kwidzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, Biuro Obsługi Ludności

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Przebudowa byłego kina „Tęcza” na Kasyno Kultury”
Numer referencyjny: RZP.271.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa byłego kina „Tęcza” na Kasyno Kultury”Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego - jako Inwestora - obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z umów na wykonanie robót budowlanych, zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót oraz ich terminowości.1. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmuje w szczególności:a) ustanowienie (prowadzenie) nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu robót dotyczących przedsięwzięcia, w tym także robót dodatkowych;b) sprawowanie nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością przedsięwzięcia;c) wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji;d) wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno - instalacyjnych, dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru;e) wyegzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych zapewniania ciągłej ochrony budowy oraz mienia - w sposób uzgodniony z Zamawiającym;f) reprezentowanie Zamawiającego - zgodnie z udzielonym upoważnieniem - oraz przygotowanie dokumentów, pism, notatek, wystąpień itd. dot. realizacji Projektu z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim (o ile zostanie ustanowiony);g) kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp., kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawców robót budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;h) informowanie Zamawiającego (w formie pisemnej) o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie okresu realizacji procesu inwestycyjnego lub zwiększenia kosztów;i) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;j) organizowanie min. raz w miesiącu w okresie prowadzenia prac budowlanych (lub częściej, o ile zajdzie taka potrzeba) i przewodniczenie naradom budowy oraz innym naradom technicznym, roboczym i koordynacyjnym dotyczącym postępu robót oraz spraw technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcom robót budowlanych w terminie do 3 dni od dnia narady;k) ocenę i weryfikację wszelkich wniosków (wystąpień), wniosków materiałowych składanych przez Wykonawców robót budowlanych oraz dokonywania na rzecz Zamawiającego rekomendacji odnoszących się do tych wniosków, w szczególności w zakresie rzeczowym i finansowym;l) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontroli rozpoczęcia, zaawansowania i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów w zgodności z harmonogramami rzeczowo - finansowymi oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie;m) bieżącą kontrolę zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej;n) wydawania kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek;o) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną, umową z Wykonawcą lub umową o dofinansowanie;p) dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego;q) ochronę interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi robotami;r) poświadczanie w formie pisemnej usunięcia przez Wykonawcę robót wad lub stwierdzonych usterek;s) rozliczania umowy o roboty budowlane (Projektu) w przypadku jej rozwiązania przed terminem, na jaki została zawarta, w tym wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót;t) rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich wywołanych realizacją projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym i zgodnie z udzielonym upoważnieniem;u) prowadzenie dokumentacji fotograficznej istotnych elementów budowy, szczególnie robót zanikających;v) wnioskowanie do Zamawiającego o: • wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,• zatwierdzenie Harmonogramów robót i płatności przedstawionego przez Wykonawców robót budowlanych,• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę w sytuacjach wykraczających poza zakres realizacji umowy,• wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania robót lub przeprowadzenie innych zmian w umowach na roboty budowlane wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących konieczność jego zmiany,• wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie wykonania robót dodatkowych,w) występowanie w imieniu Zamawiającego do podmiotów trzecich o uzyskanie decyzji administracyjnych, jeżeli będą niezbędne przy realizacji zadania inwestycyjnego;x) organizację odbiorów i umożliwienie uczestnictwa w dokonywanych odbiorach przez przedstawicieli Zamawiającego oraz podmioty zewnętrzne na podstawie wydanych decyzji i postanowień administracyjnych;y) bieżące dokonywanie oceny stopnia zaawansowania wykonanych robót w celu ich odbioru i rozliczenia zapłaty, sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawców robót budowlanych dotyczących ilości i wartości wykonanych robót wraz z przygotowaniem odpowiednich świadectw płatności i przekładania ich Zamawiającemu w celu dokonania płatności;z) świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dot. czynności odbioru robót objętych Umowami na roboty budowlane i umożliwienie korzystania z obiektów stosownie do celu zgodnie z przepisami polskiego prawa wymagać będzie w szczególności:• przygotowania dla potrzeb Zamawiającego materiałów (dokumentów) koniecznych do dokonania odbioru końcowego,• skompletowania dokumentacji powykonawczej,• skompletowania dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania itp),• koordynowania odbiorów specjalistycznych - Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych wymaganych przepisami prawa lub przez dostawców mediów,• wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu,• reprezentowania Zamawiającego przy wykonaniu przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla strony nazywanej Inwestorem obowiązków związanych z zakończeniem procesu budowlanego (postanowienie nie będzie dotyczyć obowiązków we wskazanym zakresie już wykonanych przez Zamawiającego albo przewidzianych wolą Zamawiającego do wykonania przez niego osobiście),aa) sporządzenie raportu końcowego.2. Obowiązki ogólne Inżyniera Kontraktu:a) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do stałej obecności na terenie budowy przez okres realizacji zadania inwestycyjnego;b) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zatrudnienia na własny koszt personelu niezbędnego do zapewnienia świadczenia usługi, w tym w szczególności do zatrudnienia inspektorów nadzoru branży budowalno-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej,c) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania na czas wykonywania zamówienia - odpowiednio wyposażonego zaplecza logistycznego dla Zespołu Inżyniera Kontraktu,3. W ramach świadczenia usług Inżyniera Kontraktu wymagane jest w całym okresie trwania niniejszej umowy:a) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości realizacji robót budowlanych wynikających z zawartych Umów z Wykonawcami robót budowlanych;b) przeciwdziałanie lub minimalizacja ryzyk związanych z odpowiedzialnością prawną (w tym sankcjami o charakterze finansowym) z tytułu naruszenia przy realizacji zadania inwestycyjnego obowiązującego prawa;c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów związanych z realizacją Kontraktu na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego w szczególności poprzez opiniowanie zamierzonych działań Zamawiającego.4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:a) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania tych robót (poprzez przygotowanie i przedłożenie protokołu konieczności ich udzielenia wraz z uzasadnieniem);b) przedstawienia Zamawiającemu zweryfikowanej kalkulacji kosztów Wykonawców robot budowlanych na wykonanie robót dodatkowych (zakres i wartość robót każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego);c) uczestnictwa w negocjacjach z Wykonawcami robót dodatkowych.5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Projektu.6. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w ramach Projektu w okresie obowiązywania umowy Inżynier Kontraktu świadczy usługi dla tych robót dodatkowych jak dla Projektu.7. Na każdym etapie realizacji Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Projektem.8. W okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, Inżynier kontraktu zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne.Wartość robót budowlanych zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy to 9 565 710,00 zł brutto.Szczegółowy zakres robót opisano w projektach budowlanych dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego.Integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi:a) Dokumentacja projektowa b) STWiORB

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71318000-0
71520000-0
71521000-6
71541000-2
71630000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 maja 2022 r.2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie świadczył , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również świadczy obowiązki Inżyniera Kontraktu / Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem budowlanym albo nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na wykonaniu robót budowlanych o wartości minimum 6 000 000 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione, jeśli którykolwiek z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia zasobów dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia przez 2 lub więcej podmiotów. Warunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia samodzielnie winien spełniać Wykonawca lub podmiot udostępniający w tym zakresie swoje zasoby Wykonawcy.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje:a) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót budowlanych, posiadającą:uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego; co najmniej 5-letnie łączne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót i/ lub inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na remoncie obiektu budowlanego kubaturowego o wartości minimum 6 000 000 zł brutto.b) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;c )minimum jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.Kopie uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie przed dniem podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Rozdz. V, ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ, przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (oryginał);Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit b) SIWZ- przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (oryginał);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 5.000,00 PLN.2. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr: 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040 – w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem „WADIUM”2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 110 z póżn. zm.).3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, Inżynier Kontraktu powinien złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, chyba że dotrzymanie tego wymogu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn.3. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron;b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;c) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Projekt lub Umowy będą finansowane;d) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi albo wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zmian czasu realizacji Projektu;e) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zawarcia umów z Wykonawcami robót budowlanych na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego; w następstwie skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi odpowiednio ulega skróceniu maksymalny czas realizacji Usługi;f) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi w następstwie zmian wprowadzonych w Projekcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych;g) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Projektu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych przed ukończeniem robót budowlanych i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny:a) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto, natomiast kwota netto pozostanie bez zmian,b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - na wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów (tj. w szczególności kopie zanonimizowanych umów o pracę pracowników biorących udział w wykonaniu zamówienia) potwierdzających, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów potwierdzających, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu.5. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Inżynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiającego. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.6. Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Inżynier Kontraktu wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany nowy podmiot, spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.7. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U z 2018, poz. 419 z póżn. zm.). Dołączone do oferty informacje, że nie mogą być one udostępnione należy złożyć wraz z dokumentem (pismem) wykazującym, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Zaleca się, aby informacja wraz z wykazem i były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam wykonawców SSZ dla projektu dom w Malinówkach G2A - Pelplin
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam wykonawców SSZ dla projektu dom w Malinówkach G2A. W załącznikach skany projektu. Prosiłbym o wstępną wycenę robocizny do dachówki. Interesuje mnie wycena z szalunkami, stemplami itd. Budowa na agregacie. Lokalizacja budowy - Pelplin. Zmiany w projekcie - nie ma poddasza nad garażem, zostaje dach płaski z murkiem wokół, bez konstrukcji dachowej. Materiał silka, dach - deskowanie, dachówka ceramiczna. Rozpoczęcie budowy - w zasadzie od zaraz. Pozdrawiam,
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI