Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: Ograniczenie emisji spalin...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554; Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657; Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-31
 • Numer ogłoszenia568293-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 568293-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554; Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657; Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekty stanowią zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT oraz Poddziałanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa  80 , 85-010  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (URL): www.zdw-bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz - SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554; Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657; Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273.
Numer referencyjny: ZDW.N4.361.31.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Zamówienie dla Części nr 1 dotyczy nadzoru branżowego nad robotami: branży drogowej, mostowej, sanitarnej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.3. Zamówienie dla Części nr 2 dotyczy nadzoru branżowego nad robotami: branży drogowej, mostowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolejowej oraz sterowania ruchem kolejowym.4. Zamówienie dla Części nr 3 dotyczy nadzoru branżowego nad robotami: branży drogowej, mostowej, sanitarnej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.5. Szczegółowy zakres i warunki wykonania usług określone są w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.1. lub 7.2. lub 7.3. do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32285,24
Waluta:
EURO
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14
12
12

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych) do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.2. Zakładane podstawowe terminy realizacji robót budowlanych:a) Część nr 1 – 14 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych + 2 miesiące czynności odbiorowe;b) Część nr 2 – 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych + 2 miesiące czynności odbiorowe;c) Część nr 3 – 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych + 2 miesiące czynności odbiorowe;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3.2. W zakresie zdolności zawodowej:1.3.2.1 Doświadczenie zawodoweDoświadczenie wykonawcy w wykonywaniu nadzorów branżowych tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał przynajmniej 1 zadanie obejmujące pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika budowy nad robotami budowlanymi, których wartość wynosi co najmniej: a) DLA CZĘŚCI NR 1 - 5 000 000,00 zł brutto;b) DLA CZĘŚCI NR 2 - 4 000 000,00 zł brutto;c) DLA CZĘŚCI NR 1 - 4 500 000,00 zł brutto;1.3.2.2 Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: UWAGA: Zamawiający zastrzega, że Inspektor nadzoru branży drogowej może pełnić funkcję wyłącznie na jednej części, w przypadku składania oferty na większą ilość części. 1.3.2.2.1 Inspektor Nadzoru dot. części nr 1 branży: a) drogowej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót drogowych co najmniej 3 500 00,00 zł brutto;b) mostowej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót mostowych co najmniej 1 000 000,00 zł brutto;c) sanitarnej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej 500 000,00 zł brutto;d) elektrycznej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót elektrycznych co najmniej 80 000,00 zł brutto;e) telekomunikacyjnej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót telekomunikacyjnych co najmniej 6 000,00 zł brutto.1.3.2.2.2 Inspektor Nadzoru dot. części nr 2 branży:a) drogowej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót drogowych co najmniej 2 500 000,00 zł brutto;b) mostowej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót mostowych co najmniej 500 000,00 zł brutto;c) sanitarnej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej 250 000,00 zł brutto;d) elektrycznej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót elektrycznych co najmniej 30 000,00 zł brutto;e) telekomunikacyjnej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót telekomunikacyjnych co najmniej 6 000,00 zł brutto.f) kolejowej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót mostowych co najmniej 500 000,00 zł brutto.1.3.2.2.3 Inspektor Nadzoru dot. części nr 3 branży:a) drogowej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót drogowych co najmniej 3 000 00,00 zł brutto;b) mostowej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót mostowych co najmniej 500 000,00 zł brutto;c) sanitarnej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej 700 000,00 zł brutto;d) elektrycznej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót elektrycznych co najmniej 150 000,00 zł brutto;e) telekomunikacyjnej - minimum 1 osoba posiadająca:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa• doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót telekomunikacyjnych co najmniej 25 000,00 zł brutto.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę. W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu w realizację zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ust. i 5 ustawy Pzp.3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1. SIWZ3.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.3.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.3.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz ust. 5 (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Wykonawcy z udziału w postępowaniu:L.p. Artykuł ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. Paragraf Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. Dokument – opis7.2.1. art. 24 ust. 5 pkt. 1 § 5 pkt 4 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;7.2.2. art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 § 5 pkt 1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;7.2.3 art. 24 ust. 1 pkt. 15 § 5 pkt 5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności7.2.4 art. 24 ust. 1 pkt. 22 § 5 pkt 6 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:1) pkt. 7.2.2. / Rozdział V pkt 3a- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 2) pkt. 7.2.1./ Rozdział V pkt 3b- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 pkt. 1) i pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9. stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:L.p. Warunek udziału w postępowaniu Dokument wymagany na potwierdzenie warunku7.1.1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wg opisu Rozdziału IV ppkt 1.1 SIWZ Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.7.1.2 W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wg opisu Rozdziału IV ppkt 1.2 SIWZ Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.7.1.3. Zdolność zawodowa;W zakresie zdolności zawodowej: Doświadczenie zawodowe – wg opisu Rozdziału IV ppkt 1.3.2.1 SIWZ Wykaz wymaganych w Rozdziale IV ppkt 1.3.2.1 SIWZ usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.7.1.4. Zdolność zawodowa;W zakresie zdolności zawodowej: Kwalifikacje zawodowe – wg opisu pkt IV ppkt 1.3.2.2 SIWZ Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 7.1.5. Zdolność techniczna;W zakresie zdolności technicznej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty wymienione w punktach: 7.1.3, 7.1.4. mogą być złożone łącznie przez składających wspólną ofertę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10. Ofertę stanowi wypełniony: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.1., 1.2. i 1.3. do SIWZ odpowiednio dla właściwej części;2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale V punkt 1-23. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 696 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty;7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO) – załącznik nr 6 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej 20,00
Dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Istotnych postanowieniach umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
II. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ• w sprawach przedmiotu zamówienia:Piotr Jaworski – Naczelnik Wydziału Inwestycji;Joanna Różyczka – Wydział Inwestycji;• w sprawach procedury przetargowej:Anna Kominiak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych e-mail: za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza WYŚLIJ WIADOMOŚĆAlicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych e-mail: za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza WYŚLIJ WIADOMOŚĆIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z póź. zm.) lub,b) osobiście lub,c) za pośrednictwem posłańca lub, d) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - https://platformazakupowa.pl/pn/ zdw_bydgoszcz i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne i nie wymaga logowania/rejestracji.2. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl ,3. Zawiadomienia, zapytania do SIWZ oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. Wszelkie zapytania do SIWZ, zawiadomienia, przekazywanie informacji winno zostać poprzedzone pismem przewodnim i wysłane wg powyższego jako załącznik opatrzony podpisem np. w formacie pdf. 4. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. W sytuacjach awaryjnych można skorzystać z adresu e-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl,5. Dla wygody dodatkowo Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl jest wcześniejsze poinformowanie przez Zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź.6. Za datę przekazania zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.7. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.8. Ofertę oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 1 składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca).9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, składane są: w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia: sporządzonych w formie papierowej, podpisanym własnoręcznym podpisem.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca. 13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich wnoszenia – nie dotyczy dokumentów wymaganych w drodze uzupełnienia.14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.15. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.16. Wyjaśnienie treści SIWZ:a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień na piśmie za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składaniawniosku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.c. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszczd. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.e. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszczf. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do Biuletynu Zamówień Publicznych.g. Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o terminie przedłużenia terminu składania ofert, informacje o odwołaniach dotyczących SIWZ i ogłoszenia zamieszczone zostaną na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszczIV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA1. przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawa Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej „SIWZ”;2. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące USŁUG.3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 214 000 euro.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.V. PODWYKONAWCY1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Wykonawca jest zobowiązany wskazać firmę/ firmy dot. podwykonawstwa jedynie w przypadku, gdy na etapie składania ofert są mu one znane) i podania firm (nazw) podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązany jest wypełnić pkt. 8.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Zamawiający NIE ŻĄDA od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, przedstawienia dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów (tj. dokumentów i oświadczeń wg § 5 pkt 1- 9 rozporządzenia ws. dokumentów, dotyczących podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a.)6. Zgodnie z art. 36ba, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.ROZDZIAŁ IXKRYTERIA I ZASADY OCENY OFERTI. TRYB OCENY OFERTZamawiający poprawi w ofercie:a) oczywiste omyłki pisarskie,b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w lit. c), będzie podlegała odrzuceniu. II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:Nr: Nazwa kryterium: Waga: Maksymalna liczba przyznanych punktów w danym kryterium:1 Cena (Pc) 60% 602 Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej (Pd) 20% 203 Dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej (Pdy) 20 % 20III. ZASADY OCENY OFERT WG USTALONYCH KRYTERIÓW1. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:Nr kryterium Wzór:1 Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pktKryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 2 Pd = Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej (max. 20 pkt)Kryterium Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ilości i wartości zadań - z doświadczeniem inspektora nadzoru robót branży drogowej w kierowaniu/nadzorowaniu robotami branży drogowej na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robót/kierownika robót drogowych branży drogowej – o wartość co najmniej:dla części nr 1 – 3 500 000,00 zł brutto robót drogowych,dla części nr 2 – 2 500 000,00 zł brutto robót drogowych,dla części nr 3 – 3 000 000,00 zł brutto robót drogowych,przy czym zadanie musi być odebrane ostatecznie przez Zamawiającego.- na 1 zadaniu, otrzymują liczbę punktów – 0 pkt- na 2 zadaniach, otrzymują liczbę punktów – 5 pkt,- na 3 zadaniach, otrzymują liczbę punktów – 10 pkt,- na 4 zadaniach, otrzymują liczbę punktów – 15 pkt,- na 5 zadaniach i więcej, otrzymują liczbę punktów – 20 pkt,Jeśli w formularzu oferty nie zostanie wskazana ilość inwestycji zostanie, lub z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp. UWAGA:• Formularz ofertowy w pkt. 2 „Doświadczenie Inspektora nadzoru robót branży drogowej” nie będzie podlegał uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp.• Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentów lub w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dotyczących Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i prowadzić to będzie do zmiany Inspektora nadzoru robót drogowej wskazanego w Formularzu ofertowym w pkt. 2 „Doświadczenie Inspektora nadzoru robót branży drogowej”, to w tym kryterium Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.3 Pdy = Dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej (max. 20 pkt)Zamawiający będzie ustalał ilość punktów przyznaną ofercie w kryterium Dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej zgodnie z poniższym: a) obecność 2 dni w tygodniu - 0 pkt, b) obecność 3 dni w tygodniu – 20 pkt. Ocena ofert w kryterium „Dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej” zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym pkt 3, złożonym przez Wykonawcę. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym (pkt 3) informacje dotyczące obecności w pełnych dniach. Przez dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej rozumie się dostępność inspektora na wezwanie Zamawiającego pod podanymi Zamawiającemu czynnymi numerami telefonów komórkowych: 1) w dni powszednie - stawiennictwo w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia po telefonicznym zawiadomieniu i uzgodnieniu lub uzyskanie konsultacji telefonicznej - w zależności od potrzeb, 2) w soboty i niedziele - w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych prac stawiennictwo w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia po telefonicznym zawiadomieniu i uzgodnieniu lub uzyskanie konsultacji telefonicznej - w zależności od potrzeb.2. Przyjmuje się, w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, 1% wagi kryterium = 1 pkt.3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pd + Pdy spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.ROZDZIAŁ XZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiąca 5 % zaoferowanej ceny w: a) pieniądzu w formie wpłaty przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,c) gwarancji bankowej,d) gwarancji ubezpieczeniowej,e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299 z późn. zm.).2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie i wysokościach jak niżej: a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.3. Gwarancja powinna zawierać zobowiązanie do zapłaty kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.4. Oryginał gwarancji musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.5. Zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą warunków o których mowa w pkt. 3 jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie dla Części nr 1 dotyczy nadzoru branżowego nad robotami: branży drogowej, mostowej, sanitarnej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.Szczegółowy zakres i warunki wykonania usług określone są w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.1. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13383,25
Waluta:
EURO
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 14
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej 20,00
Cena 60,00
Dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych) do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.2. Zakładane podstawowe terminy realizacji robót budowlanych:a) Część nr 1 – 14 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych + 2 miesiące czynności odbiorowe;


Część nr: 2 Nazwa: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Zamówienie dla Części nr 2 dotyczy nadzoru branżowego nad robotami: branży drogowej, mostowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolejowej oraz sterowania ruchem kolejowym.2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania usług określone są w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.2. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9581,32
Waluta:
EURO
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej 20,00
Dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych) do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.2. Zakładane podstawowe terminy realizacji robót budowlanych:b) Część nr 2 – 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych + 2 miesiące czynności odbiorowe;


Część nr: 3 Nazwa: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie dla Części nr 3 dotyczy nadzoru branżowego nad robotami: branży drogowej, mostowej, sanitarnej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.Szczegółowy zakres i warunki wykonania usług określone są w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.3. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9320,68
Waluta:
EURO
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej 20,00
Dyspozycyjność inspektora nadzoru branży drogowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych) do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.2. Zakładane podstawowe terminy realizacji robót budowlanych:c) Część nr 3 – 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych + 2 miesiące czynności odbiorowe;






NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje brygad do elewacji wentylowanej - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania03-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę brygadom prace elewacyjne. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie całego woj. Kujawsko-pomorskiego Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI