SPORZĄDZENIE STATEGICZNYCH MAP HAŁASU DLA DRÓG KRAJOWYCH O RUCHU POWYŻEJ 3 000 000...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
SPORZĄDZENIE STATEGICZNYCH MAP HAŁASU DLA DRÓG KRAJOWYCH O RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-10-14
 • ZamawiającyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-06
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SPORZĄDZENIE STATEGICZNYCH MAP HAŁASU DLA DRÓG KRAJOWYCH O RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5842456536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Subisława 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-354

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPORZĄDZENIE STATEGICZNYCH MAP HAŁASU DLA DRÓG KRAJOWYCH O RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10224ea3-266c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00218777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011178/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 IV edycja map akustycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja
korzystania z Platformy:
-w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła,
zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
-w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”,
„Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się
do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego;
-po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail)
informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega
weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic
Signature),
-dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced
Electronic Signature).
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
-w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na
telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,
-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
-wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,
-dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma
rozszerzenie .xml).
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;
-komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV
4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
-włączona obsługa JavaScript;
-zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami
prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy
czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar
pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
-pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako
zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
-oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data
przesłania”.
Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”.
Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W
celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a
następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
W przypadku zmiany lub wycofania Oferty, o których mowa w pkt. 16.10. IDW, Wykonawca za
pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę
(załącznik/załączniki).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych,
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem
przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie
zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5
lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia
roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te
dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze
(nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do
danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w
przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z
żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.GD.D-3.2413.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla dróg krajowych o
ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie pomorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 171 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena – 60 %, Termin
wykonania - Etap I – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania – Etap I

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w
wysokości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy
przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
warunków Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu
spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- co najmniej trzy analizy akustyczne, dla inwestycji liniowych (tj. dróg i/lub linii kolejowych i/lub
linii tramwajowych) o łącznej długości minimum 200 km
lub
- mapy akustyczne, w ramach których łączna długość analizowanych inwestycji liniowych (tj.
dróg i/lub linii kolejowych i/lub linii tramwajowych) wynosiła minimum 200 km.
Jeżeli zakres wskazanych i udokumentowanych przez Wykonawcę usług był szerszy niż
wymagany dla niniejszego zamówienia, Wykonawca winien wskazać zakres i wartość usług
odpowiadających zakresowi wymaganemu przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu
spełnienia warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w
wykonaniu zadania.
3) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im
powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Zadania:
1.1. wymagana liczba osób:1
1.2. minimalne kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie:
1.2.1. wykształcenie wyższe
1.2.2. udział w wykonywaniu obliczeń akustycznych lub kierowanie zespołem wykonującym
obliczenia akustyczne - dla potrzeb opracowania:
• co najmniej trzech analiz akustycznych dla inwestycji liniowych (tj. dróg i/lub linii kolejowych
i/lub linii tramwajowych) o łącznej długości minimum 200 km
lub
• map akustycznych, w ramach których łączna długość analizowanych inwestycji liniowych (tj.
dróg i/lub linii kolejowych i/lub linii tramwajowych) wynosiła minimum 200 km.
2. Osoby proponowane do pełnienia funkcji Akustyka:
2.1. wymagana liczba osób: 1,
2.2. wymagane kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie:
2.2.1. wykształcenie wyższe w zakresie akustyki lub fizyki lub wibroakustyki lub wykształcenie
wyższe w dowolnym zakresie wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie akustyki
lub wibroakustyki.
2.2.2. staż pracy w zawodzie akustyka: minimum 3 lata
2.2.3. udział w wykonywaniu obliczeń akustycznych - dla potrzeb opracowania:
• co najmniej trzech analiz akustycznych dla inwestycji liniowych (tj. dróg i/lub linii kolejowych
i/lub linii tramwajowych) o łącznej długości minimum 200 km
lub
• map akustycznych, w ramach których łączna długość analizowanych inwestycji liniowych (tj.
dróg i/lub linii kolejowych i/lub linii tramwajowych) wynosiła minimum 200 km.
3. Osoby proponowane do pełnienia funkcji Technika GIS:
3.1. wymagana liczba osób: 2,
3.2. wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie dla każdej z osób:
3.2.1. staż pracy w zakresie technik GIS1): minimum 3 lata
Nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji. Ze względu
na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawca składa:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego,
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca składa:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

5 000,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w
Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do
Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu
do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę
dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie
do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa
w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z
uwzględnieniem postanowień pkt. 18.3. IDW;
5) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3. IDW, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu wraz
z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
7) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.9. i 13.3. IDW.
2. Termin wykonania zamówienia:
a) Etap I - 150 dni od daty podpisania umowy (lub w terminie krótszym w zależności od
deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie zgodnie z kryterium oceny ofert);
b) Etap II - do 21 dni od terminu realizacji Etapu I (zgodnie z § 3 ust. 2 IPU- Tom II SIWZ).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Fugowanie cegły w salonie - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Mam w salonie polozona cegielke i chcialbym ja zafugowac. Okolo 10 m2 Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI