Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 9 zadań
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-07-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-10
 • Numer ogłoszenia560189-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 560189-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 9 zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 36784953800027, ul. Hetmańska  38 , 85-039  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (52) 525-08-55, , e-mail zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Agencja wykonawcza
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://kowr.eb2b.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://kowr.eb2b.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 9 zadań
Numer referencyjny: BYD.WOP.260.9.2020.MB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 3
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 9 zadań.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Każde zadanie stanowi osobną część, której wykonanie będzie stanowiło ofertę częściową. 4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wycenę obejmującą od 1 do 3 zadań. Złożenie oferty na więcej niż 3 zadania - części zamówienia skutkować będzie jej odrzuceniem (art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).5. Zamawiający zastrzega, że przy podpisywaniu umów nie będzie przekazywał rzeczoznawcom wypisów, map ewidencyjnych oraz zaświadczenia z planu lub studium. 6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdego operatu aktualne wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz protokoły z badania aktualnego przeznaczenia nieruchomości w planie lub studium. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców

II.5) Główny kod CPV: 71319000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) dysponują do realizacji zamówienia minimum 1 osobą posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości - zgodnie z art. 156.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Z uwagi na fakt, iż doświadczenie rzeczoznawcy, którego Wykonawca wskaże do realizacji zadania jest jednym z kryteriów oceny ofert Zamawiający wymaga wskazania w ofercie imienia i nazwiska rzeczoznawcy, skierowanego do wykonania przedmiotu zamówienia
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencjiZamawiający zastrzega, że:1. w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest złożyć również odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dotyczący tego podmiotu,2. w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z nich odrębnie składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,3. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te nie powinny być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się takich dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów załączając do oferty w szczególności zobowiązanie tych podmiotów.2. Z dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 musi wynikać:• zakres udostępnianych zasobów,• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,• czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazania dotyczą.3. Zamawiający oceniać będzie czy udostępnione przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, w zakresie określonym w SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko w sytuacji jeśli podmioty te będą realizowały przedmiotową usługę
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakość-doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnych zmian w umowie w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia, tylko i wyłącznie w przypadku:• siły wyższej (np. pożar, powódź, zalanie, epidemia), w przypadku gdy przedmiotowa sytuacja wystąpi po zawarciu umowy.• z powodu działań osób trzecich, uniemożliwiających terminowe wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. przedłużające się procedury administracyjne.Przesunięcie terminu realizacji zamówienia następuje o czas adekwatny do zaistniałej sytuacji. Fakt ten musi być odnotowany lub udokumentowany (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) i potwierdzony przez Zamawiającego. Zmiany treści umowy mogą nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek WYKONAWCY, który uzyska pozytywną opinię ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzającą jego zasadność. Wniosek powinien być złożony niezwłocznie po zaistnieniu warunków uniemożliwiających terminową realizację prac. Zamawiający zastrzega jednak, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia usługi będzie równy okresowi przerwy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności3. W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, opisanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w przywołanym artykule
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:1. Działka nr 128 o łącznej powierzchni 3,0500 ha, obręb Mleczkowo, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat Inowrocław. Charakterystyka nieruchomości – działka rolna niezabudowana, dla powyższej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka znajduje się w jednostce rolniczo- ekologicznej o symbolu D - obszary o charakterze rolniczo-leśnym z dużym udziałem gruntów organicznych.2. Działka nr 26/19 o łącznej powierzchni 0,1763 ha, obręb Arturowo, gmina Kruszwica, powiat Inowrocław. Charakterystyka nieruchomości – działka rolna niezabudowana, dla powyższej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w strefie wiejskiej B-rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno – usługowych. Są to obszary wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami.3. Działki nr 64/5 o łącznej powierzchni 0,2337 ha, obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo, powiat Inowrocław. Charakterystyka nieruchomości – działka rolna niezabudowana, dla powyższej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się w strefa rolniczo- osadniczej, oznaczona symbolem R-O, na terenie gruntów rolnych chronionych klas I-III, częściowo w strefie ,,W” ochrony konserwatorskiej.Wykonanie – 3 operaty szacunkowe w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakoŚć - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:1. Działka nr 107/7 o łącznej powierzchni 0,0332 ha, obręb Obudno, gmina Gąsawa, powiat żniński. Charakterystyka nieruchomości – działka rolna niezabudowana, dla powyższej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej.2. Działka nr 103/2 i 103/4 o łącznej powierzchni 1,0800 ha, obręb Annowo- Wiktorowo, gmina Gąsawa, powiat żniński. Charakterystyka nieruchomości – rolna niezabudowana zalesiona kilkudziesięcioletnim lasem, dla powyższej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki położone są częściowo w terenach rolnych oraz terenach lasów. Wycenie podlega las na całym obszarze dz. 103/4.3. Działka nr 80 o łącznej powierzchni 0,3700 ha, obręb Józefowo, gmina Mogilno, powiat mogileński. Charakterystyka nieruchomości – nieruchomość rolna niezabudowana, dla powyższej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka znajdują się w strefie „E-1” strefa ekologiczno – rolnicza i stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej o różnej przydatności. Na działce występuje zakrzaczenie i zadrzewienie, podlega wycenie zadrzewienie.Wykonanie – 3 operaty szacunkowe w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakość - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:1. Działka o nr 1/41 o powierzchni 18,6466 ha, obręb Wałycz, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski. Charakterystyka nieruchomości – nierolna. Przeznaczenie w planie- teren zabudowy produkcyjnej i usługowej (P/U), mpzp - tak 2. Działka o nr 1/44 o powierzchni 68,4772 ha, obręb Wałycz, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski. Charakterystyka nieruchomości – nierolna, częściowo rolna. Przeznaczenie w planie- teren zabudowy produkcyjnej i usługowej (P/U), tereny rolne, mpzp – tak.Wykonanie – 2 operaty szacunkowe w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakosć - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości:1. Działka o nr 1/24 o powierzchni 14,9881 ha, obręb 136 Grudziądz, gmina miasto Grudziądz. Charakterystyka nieruchomości – nierolna. Przeznaczenie w planie- teren zabudowy produkcyjnej i składowej (P/S), mpzp -tak Wykonanie – 1 operat szacunkowy w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakość - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:1. działka nr 31/8 powierzchnia 0,0770 ha, obręb Brzozie, gmina Brzozie, powiat brodnicki. Charakterystyka nieruchomości - działka 31/8 zabudowana budynkiem kotłowni (kotłownia należy do osób prywatnych). Należy wykonać wycenę gruntu w celu sprzedaży. Dla działki obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który określa teren jako: usługi turystyki i wypoczynku, usługi sportu.2. działka nr 140/2 powierzchnia 0,2700 ha, obręb Świecie gmina Brzozie powiat brodnicki. Charakterystyka nieruchomości - działka 140/2 leży w centralnej części wsi Świecie. Dla nieruchomości obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Należy dokonać wyceny gruntu pod budynkami, które stanowią odrębną własność.3. działka nr 87/1 powierzchnia 0,0319 ha, obręb Brodnica 28 Ustronie gmina Brodnica powiat brodnicki. Charakterystyka nieruchomości - działka 87/1 została wydzielona na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 88/4 i 88/5 na której posadowiony jest budynek mieszkalny należący do osób prywatnych. Dla nieruchomości obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Należy dokonać wyceny gruntu pod budynkiem, który stanowi odrębną własność. 4. działka nr 73/6 powierzchnia 0,5100 ha, obręb Tomaszewo gmina Osiek powiat brodnicki. Należy wycenić wartość gruntu, wartość budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych. Działka s studium znajduje się w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wykonanie – 4 operaty szacunkowe w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakość - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:1. działka nr 2/20 powierzchnia 0,2288 ha, obręb Bukowiec, (miejscowość Sobótka) gmina Rogóźno, powiat grudziądzki. Charakterystyka nieruchomości - działka 20/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, wielorodzinnym, wolnostojącym. Zgodnie z obowiązującym studium działka położona jest w terenie rolniczym.2. działka nr 2/2 powierzchnia 0,0514 ha, obręb Bukowiec, (miejscowość Sobótka) gmina Rogóźno, powiat grudziądzki. Charakterystyka nieruchomości - zgodnie z obowiązującym studium działka stanowi teren zabudowy zagrodowej.3. działka nr 41/128 powierzchnia 0,0302 ha, obręb Wybudowanie Łasińskie, gmina Łasin, powiat grudziądzki Charakterystyka nieruchomości - działka 41/128 stanowi ogródek przydomowy. Wykonanie – 3 operaty szacunkowe w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakość - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:1. działka nr 85/1 powierzchnia 0,3001 ha, obręb Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski. Charakterystyka nieruchomości - działka 85/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Zgodnie ze studium znajduje się w obszarze agrocenozy pól i łąk. Należy dokonać wyceny gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. 2. działka nr 85/2 powierzchnia 0,7699 ha, obręb Piaseczno gmina Wielgie powiat lipnowski. Charakterystyka nieruchomości - działka 85/2 stanowi kompleks pól uprawnych. Zgodnie ze studium znajduje się w obszarze agrocenozy pól i łąk. Należy dokonać wyceny gruntu.3. działka nr 132/3 powierzchnia 0,1773 ha, obręb Piaseczno gmina Wielgie powiat lipnowski. Charakterystyka nieruchomości - działka 132/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym. Zgodnie ze studium znajduje się w obszarze wskazanym do zalesień. Należy dokonać wyceny dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie. 4. działka nr 132/4 powierzchnia 0,2119 ha, obręb Piaseczno gmina Wielgie powiat lipnowski. Charakterystyka nieruchomości - działka 132/4 stanowi kompleks pól uprawnych. Zgodnie ze studium znajduje się w obszarze wskazanym do zalesień. Należy dokonać wyceny gruntu.5. działka nr 132/5 powierzchnia 0,2975 ha, obręb Piaseczno gmina Wielgie powiat lipnowski. Charakterystyka nieruchomości - działka 132/5 stanowi kompleks pól uprawnych. Zgodnie ze studium znajduje się w obszarze wskazanym do zalesień. Należy dokonać wyceny gruntu.Wykonanie – 5 operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakość - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości:1. działka nr 31/2 powierzchnia 0,2025 ha, obręb Grochowalsk, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski. Charakterystyka nieruchomości - działka 31/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, czterorodzinnym, wolnostojącym. Zgodnie z obowiązującym studium działka położona jest w terenie rolniczym. Należy oszacować wartość czterech lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie. 2. działka nr 219/4 powierzchnia 0,1149 ha, obręb Beszyn (Siemiony miejscowość) gmina Lubień Kujawski powiat włocławski. Charakterystyka nieruchomości - działka nr 219/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 3 mieszczącym 4 lokale mieszkalne oraz budynek gospodarczy mieszczący 5 boksów gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych ( jeden użytkowany wspólnie). Należy oszacować wartość czterech lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych do tych lokali oraz udziałów w gruncie. 3. działka nr 219/5 powierzchnia 0,1135 ha, obręb Beszyn (Siemiony miejscowość) gmina Lubień Kujawski powiat włocławski. Charakterystyka nieruchomości - działka nr 219/5 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 2 mieszczącym 4 lokale mieszkalne oraz budynek gospodarczy mieszczący 5 boksów gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych ( jeden użytkowany wspólnie). Należy oszacować wartość czterech lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych do tych lokali oraz udziałów w gruncie. 4. działka nr 231/12 powierzchnia 0,1842 ha, obręb Gliznowo (Kamienna miejscowość) gmina Lubień Kujawski powiat włocławski. Charakterystyka nieruchomości - działka nr 231/12 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 2 mieszczącym 4 lokale mieszkalne. Należy oszacować wartość lokalu nr 2 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 974/2872 (ostatni udział w nieruchomości) w działce 231/12. 5. działka nr 231/13 powierzchnia 0,2974 ha, (udział po 1/13 w działkach 231/7 i 231/16) oraz (udział po 1/6 w działce 231/11, obręb Gliznowo (Kamienna miejscowość) gmina Lubień Kujawski powiat włocławski. Charakterystyka nieruchomości - działka nr 231/13 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 3 mieszczącym 18 lokali mieszkalnych. należy oszacować wartość lokalu nr 2 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 736/12382 w działce 231/13, oraz 1/13 udziału w działkach 231/7 i 231/16 na których znajduje się boks gospodarczy. należy oszacować wartość lokalu nr 7 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 581/12382 w działce 231/13, oraz 1/13 udziału w działkach 231/7 i 231/16 na których znajduje się boks gospodarczy. należy oszacować wartość lokalu nr 9 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 754/12382 w działce 231/13, oraz 1/13 udziału w działkach 231/7 i 231/16 na których znajduje się boks gospodarczy. należy oszacować wartość lokalu nr 10 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 748/12382 w działce 231/13, oraz 1/13 udziału w działkach 231/7 i 231/16 na których znajduje się boks gospodarczy. należy oszacować wartość lokalu nr 12 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 581/12382 w działce 231/13, oraz 1/13 udziału w działkach 231/7 i 231/16 na których znajduje się boks gospodarczy. należy oszacować wartość lokalu nr 13 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 748/12382 w działce 231/13, oraz 1/6 udziału w działce 231/11 na których znajduje się boks gospodarczy. należy oszacować wartość lokalu nr 14 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 721/12382 w działce 231/13, oraz 1/6 udziału w działce 231/11 na których znajduje się boks gospodarczy.  należy oszacować wartość lokalu nr 15 wraz z pomieszczeniem piwnicy i boksu gospodarczego oraz udziału wynoszącego 594/12382 w działce 231/13, oraz 1/6 udziału w działce 231/11 na których znajduje się boks gospodarczy.6. działka nr 232/7 powierzchnia 0,3501 ha, obręb Gliznowo (Kamienna miejscowość) gmina Lubień Kujawski powiat włocławski. Charakterystyka nieruchomości - działka nr 232/7 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 4 mieszczącym 8 lokali mieszkalnych. należy oszacować wartość lokalu nr 1 oraz udziału wynoszącego 178/4484 w działce 232/7. należy oszacować wartość lokalu nr 4 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziału wynoszącego 688/4484 w działce 232/7. należy oszacować wartość lokalu nr 8 oraz udziału wynoszącego 178/4484 w działce 232/7.7. działka nr 232/6 powierzchnia 0,3340 ha, oraz ogródki działkowe położone na działce 232/5 obręb Gliznowo (Kamienna miejscowość) gmina Lubień Kujawski powiat włocławski. Charakterystyka nieruchomości - działka nr 232/6 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 5 mieszczącym 8 lokali mieszkalnych. należy oszacować wartość lokalu nr 2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziału wynoszącego 758/5961 w działce 232/6 i 1/8 udziału w działce 232/5. należy oszacować wartość lokalu nr 8 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziału wynoszącego 615/5961 w działce 232/6 i 1/8 udziału w działce 232/5.8. działka nr 231/14 powierzchnia 0,1289 ha, obręb Gliznowo (Kamienna miejscowość) gmina Lubień Kujawski powiat włocławski. Charakterystyka nieruchomości - działka nr 231/14 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 6 mieszczącym 2 lokale mieszkalne. Należy oszacować wartość lokalu nr 2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziału wynoszącego 443/886 w działce 231/14.9. działka nr 232/8 powierzchnia 0,3337 ha, obręb Gliznowo (Kamienna miejscowość) gmina Lubień Kujawski powiat włocławski. Charakterystyka nieruchomości - działka nr 232/8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 7 mieszczącym 6 lokali mieszkalnych. należy oszacować wartość lokalu nr 1 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziału wynoszącego 564/3239 w działce 232/8. należy oszacować wartość lokalu nr 2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziału wynoszącego 535/3239 w działce 232/8.Wykonanie – 9 operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakość - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości:1. Działka nr 28/2 powierzchnia 0,2000 ha, obręb Osłonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.Charakterystyka nieruchomości - działka 28/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, jednorodzinnym, wolnostojącym. Zgodnie z obowiązującym studium działka położona jest w terenie rolniczym.Wykonanie – 1 operat szacunkowy w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny 20,00
jakość - doświadczenie rzeczoznawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu domku letniskowego - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania14-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu domku letniskowego, w programie typu sketchup. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI