Roboty budowlane - remonty

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane - remonty
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-09-07
 • ZamawiającyKatowickie Centrum Onkologii
 • Data publikacji ogłoszenia2021-08-18
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
roboty budowlane - remonty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276201240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 26

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

roboty budowlane - remonty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cf20ffe-001b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005062/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 roboty remontowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowe do korzystania z platformy Zamawiającego:
1) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 8 /Windows 10;
2) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
3) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
4) podłączenie do Internetu: min. 56 Kb na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę
6. Ogólne zasady korzystania z platformy Zamawiającego:
1) Proces zakładania konta Wykonawcy i logowania się do Platformy przedstawiony został w opracowaniu – INSTRUKCJA WYKONAWCY dostępnej na platformie Zamawiającego. Założenie konta jak i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Konto Wykonawcy musi zostać potwierdzone przez Platformę. Wiadomość potwierdzająca aktywację konta zostanie przesłana na adres e-mail użyty podczas rejestracji w ciągu 24 godzin (wyłączając weekendy) od przesłania wniosku do akceptacji, dlatego Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Istnieje również możliwość potwierdzenia danych na wniosku rejestracyjnym za pomocą podpisu kwalifikowanego. Po przesłaniu wniosku do weryfikacji pojawi się okno z komunikatem oraz pomarańczowym przyciskiem „Podpisz wniosek” za pomocą którego można uruchomić aplikację Szafir i potwierdzić dane na wniosku podpisem kwalifikowanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K.C.O./TP/27/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

roboty budowlane – remonty niewymagające pozwolenia na budowę, projektów budowlanych prowadzone w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii, zlokalizowanych przy ul. Raciborskiej 26, 27, 28 i przy ul. Józefowskiej 119.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
wielkość zamówienia – 30% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zawarty w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty podana w miesiącach licząc od daty podpisania „ Protokołu odbioru wykonania robót”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – warunki zostały określone w SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunki zostały określone w SWZ;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunki zostały określone w SWZ;
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp, a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SWZ Zawartość Oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący - Załącznik Nr 1 do SIWZ,
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową stanowiącą - Załącznik Nr 2 do SWZ,
3. Aktualne na dzień składania ofert:
• Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ.
• Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik Nr 4 do SWZ.
4. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ.
5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże nie mniej niż 5 dokumentów potwierdzających wykonanie robót budowlanych w placówkach szpitalnych ( każdy dokument potwierdzający wykonanie robót na kwotę nie mniej niż 200 000,00 zł) - wg Załącznika Nr 9 do SWZ.
6. Wypełnioną TABELĘ stanowiącą Załącznik Nr 10 do SWZ.
7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot zamówienia oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych sumą gwarancyjną nie niższą
niż 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa ezamawiający pod adresem https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez zainteresowanych Wykonawców. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 25.08.2021 r. o godz. 10:00. Wykonawcy powinni się zebrać przy wejściu do Budynku Dyrekcji przy ul. Raciborskiej 26 w Katowicach. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: mgr inż. Wojciech Szczepaniuk, ( tel. kontaktowy 32 42 00 348, Andrzej Erenc ( tel. kont. 32 42 00 218.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę malowanie dachu z blachy falistej - Czechowice-Dziedzice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę malowanie dachu z blachy falistej. Powierzchnia ok. 70m/kw. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI