Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-08-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg ograniczony
 • ZamawiającyCentrum Psychiatrii w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-12
 • Numer ogłoszenia584473-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584473-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27 , 40-340  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 038 400, e-mail marek.cp27@wp.pl, faks 326 038 553.
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpsychiatrii.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.centrumpsychiatrii.eu zakładka zamówienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Siedziba zamawiającego, budynek administracji, pokój nr 12,40-340 Katowice, ul. Korczaka 22

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - pocztą, kurierem, posłańcem, lub osobiście
Adres:
Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy ( bud. Administracji, pokój nr 12) 40-340 Katowice, ul. Korczaka 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
Numer referencyjny: Numer sprawy : 02/RB – SK/ROPS/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności : zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych oraz z płytek ceramicznych i posadzek cementowych, zerwanie okładzin z masy lastrykowej, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, rozebranie izolacji z supremy, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, wykucie z muru ościeżnic, demontaż elementów wod-kan. co i wentylacji a także demontaż umywalek, zlewozmywaków, baterii umywalkowych i prysznicowych oraz wymianę gniazd wtyczkowych, łączników, przewodów wtynkowych i opraw oświetleniowych. Z uwagi na zawilgocenie murów przyziemia planuje się wykonanie poziomej iniekcji ciśnieniowej a także izolację termiczną i przeciwwilgociową posadzek przyziemia. Przekucie nowego otworu drzwiowego. Uzupełnienie ścian murowanych oraz w suchej zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych wraz z izolacją termiczną z wełny mineralnej. Wykonanie tynków na ścianach, posadzek cementowych oraz ułożenie okładziny z płytek gresowych dodatkowo na ścianach okładziny z SPM z tworzywa sztucznego celem zabezpieczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. W nowych pomieszczeniach sanitarnych wykonanie zabudowy systemowej z płyt HPL wydzielającej prysznice i toalety. Planuje się założenie skrzydeł drzwiowych wraz z robotami malarskimi i wykończeniowymi. Montaż armatury sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Wykonanie w pokojach pacjentów nowych szaf ubraniowych zabudowanych we wnękach. Wywóz i utylizacja gruzu. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w SIWZ ( przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ). Zaleca się, aby Wykonawca przed opracowaniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu robót. Roboty muszą być prowadzone w czynnym zakładzie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentom, personelowi zakładu i pracownikom Wykonawcy, oraz innym osobom przebywającym w rejonie robót. WZÓR WNIOSKU o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami opublikowany zostanie na stronie internetowej zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wysokość zapłaty za wykonane zadanie określona zostanie za faktycznie wykonane roboty, na podstawie kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składnia ofert. W dniu wysłania zaproszenia do zakwalifikowanych wykonawców, na stronie internetowej zostanie opublikowana SIWZ wraz z załącznikami. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45262500-6
45410000-4
45421000-4
45421100-5
45262650-2
45431000-7
45442100-8
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-14
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków, o których mowa wyżej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 400 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże że : a)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu zadań na czynnym obiekcie budowlanym (t.z. budynku mieszkalnym ), o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto, lub 1 robotę na kwotę 400 000,00 zł. brutto. Roboty te w swoim zakresie powinny zawierać co najmniej modernizację ( przebudowę ) pomieszczeń w ww. budynkach , b)dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi : co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 1 roczną praktyką zawodową.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Dotyczy kierownika robót ( osoby kierującej robotami budowlanymi ).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia : 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP , dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 2)Dotyczy wykonawców zaproszonych do składania ofert : Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; przedstawić w załączeniu do Wniosku o dopuszczenie do udziału. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; przedstawić w załączeniu do Wniosku o dopuszczenie do udziału. c)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ; przedstawić w załączeniu do Wniosku o dopuszczenie do udziału. d)Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji ; przedstawić w załączeniu do Wniosku o dopuszczenie do udziału. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji ( informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art.51 ust.2 ustawy PZP
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Jak wyżej.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( ofertą ) wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.III.4 ogłoszenia: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 6 500,00 złotych (słownie : sześć tys. pięćset zł. 00/100). Wadium wnoszą Wykonawcy zaproszeni do składania ofert, przed ostatecznym terminem składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   15
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
A. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu ( 15 ), zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jako wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. B. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. C. Kryteria selekcji ( zastosowanie w przypadku pkt. A : a) sytuacja ekonomiczna lub finansowa ; jeżeli liczba wniosków spełniających minimalne wymagania będzie większa niż 15, Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów : przyzna po 1 pkt. za każde 20 000,00 zł. ponad wymagane minimum kwoty gwarancyjnej. b) zdolność techniczna lub zawodowa ; jeżeli liczba wniosków spełniających minimalne wymagania będzie większa niż 15, Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów : - oceniając zdolność techniczną ; przyzna po 5 pkt. za każdą dodatkową wykazaną i udokumentowaną zgodnie z określonym minimum robotę budowlaną, która swoim zakresem obejmuje przedmiot zamówienia na czynnym obiekcie budowlanym (t. z. budynku mieszkalnym ), - oceniając zdolność zawodową (dot. osoby kierującej robotami budowlanymi ) ; jeżeli liczba wniosków spełniających minimalne wymagania będzie większa niż 15, Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów : osoba posiadająca wskazane uprawnienia i minimalny staż pracy, otrzyma po 1 pkt. za każdy kolejny rok doświadczenia zawodowego - przy czym liczy się tylko każdy zakończony rok, liczony od daty nabycia uprawnień do terminu składania wniosków. Uzyskane punkty podlegają zsumowaniu, z pozostałymi kryteriami selekcji. W przypadku gdy nie można będzie dokonać zakwalifikowania 15 wniosków z uwagi na to, że 2 lub więcej wniosków uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze te, w których liczba i wartość wykonanych robót budowlanych, oraz określonych jako minimum dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia ogólnie będzie większa, w odniesieniu do czynnych obiektów ( t. z. budynków mieszkalnych ) i wszystkich innych budynków przedstawionych w wykazie robót przez wykonawców.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór ( projekt) umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Załącznik nr 2a dotyczy umowy RODO.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Na podstawie art.144 ust.1 pkt.1 oraz pkt.1e ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczące : a) przedłużenia terminu końcowego wykonania robót budowlanych, b) i/lub ograniczenia zakresu robót budowlanych, co związane jest ze zmniejszeniem wynagrodzenia finansowego za ich wykonanie, c) warunki wymienione w ppkt. a,b będą obowiązywać w odniesieniu do przedłużenia terminu, jeżeli organ dotujący przedmiotowe zadanie (ROPS - Województwo Śląskie) wyrazi na nie zgodę. 2) Termin końcowy realizacji zamówienia będzie wówczas uzależniony od decyzji organu dotującego ( ROPS - Województwo Śląskie ). Natomiast wysokość zapłaty za wykonane roboty określona zostanie za faktycznie wykonane roboty, na podstawie kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wartość zamówienia nie może przekroczyć ceny oferty wybranego wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język lub języki
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy o treści : „ Oświadczam, że stosownie do treści art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) określanego powszechnie jako RODO - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ”. Ww. treść ogłoszenia jest składana wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 2.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla Wykonawców, którzy w złożonych dokumentach podają dane osobowe podlegające ochronie prawnej lub w inny sposób zostały lub zostaną pozyskane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (jest to informacja dla wszystkich uczestników postępowania ) : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy; kontakt: administrator@centrumpsychiatrii.eu ; iod@centrumpsychiatrii.eu  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy ogłoszenie o przetargu/SIWZ i prowadzone w trybie przewidzianym ogłoszeniem/SIWZ ;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO w tym zastrzeżenie, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygad do elewacji - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygad do elewacji. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie Gliwic.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI