Remont węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie – Borowej Wsi (BUDŻET...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie – Borowej Wsi (BUDŻET OBYWATELSKI) – w formule zaprojektuj i wybuduj
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMikołów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-27
 • ZamawiającyGmina Mikołów
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00156437
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie – Borowej Wsi (BUDŻET OBYWATELSKI)
– w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351805347

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Karola Miarki 9

1.11.4.) Miejscowość: Mikołów

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-190

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cuw.mikolow.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://cuw.mikolow.eu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie – Borowej Wsi (BUDŻET OBYWATELSKI)
– w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0bab85b-d1e5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021756/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował
się z wykonawcami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow. Zamawiający zaleca aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za
datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom
informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0, d) włączona obsługa
JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa
według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz przedmiotowe środki dowodowe składa się pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca
składa bezpośrednio na dokumencie (pliku), który następnie przesyła do systemu. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W
celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI
występują: .rar .gif .bmp. .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty
wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w
SWZ w Rozdziale X i XI.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem danych osobowych jest: Gmina Mikołów Urząd Miasta
Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów, 2. z Inspektorem Ochrony Danych, można kontaktować się - pisemnie na adres siedziby
Zamawiającego, - poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail:grzegorz.szymanski@mikolow.eu, 3. Dane osobowe, o których
mowa w pkt 1 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 1
będą: - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, - Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, -
osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych, -podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez
Administratora. 5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania względem
osób, których te dane dotyczą decyzji w sposób
zautomatyzowany ani ich profilowania, stosowanie do art. 22 RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z
ustawą Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia. 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem art. 19 ust.3 ustawy Pzp prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Nie przysługuje Pani/Panu: -w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o
których mowa w art. 20 RODO, - na podst. art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Jednocześnie przypominam o ciążącym na Pani/Panu
obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu i których danych nie pozyskał bezpośrednio od tych osób lecz z innych źródeł, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń tego obowiązku, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/2/2022/UM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie – Borowej Wsi (BUDŻET OBYWATELSKI) – w formule zaprojektuj i wybuduj.
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektu remontu węzła sanitarnego oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie – Borowej Wsi.
1.2 Zakres prac obejmuje: wykonanie projektu wykonawczego (wielobranżowego) remontu węzła sanitarnego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień wynikających z prawa budowlanego, a także zgłoszenie robót
w organie administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonanie prac związanych z dostawą, montażem
i wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych objętych dokumentacją techniczną.
Dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora przed przystąpieniem do realizacji zadania. Ilość kompletów dla Inwestora - 4 kpl. dokumentacji. Całość opracowań należy wykonać również w formie elektronicznej na płycie CD w formie edytowalnej DWG, doc i nieedytowalnej PDF.
Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
• wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej dla potrzeb wykonania projektu,
• wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego)
• wykonanie projektu aranżacji wnętrz dotyczącego łazienek, ze szczegółowym rozrysowaniem mebli, białego montażu oraz kolorystyki – rysunki wykonawcze.
• opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych,
• wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,
• oddanie gotowych pomieszczeń do użytkowania najpóźniej do 12 tygodni od dnia podpisania umowy,
• wykonanie projektu powykonawczego (wielobranżowego).
W ramach zadania należy również dostosować pomieszczenia sanitarne na parterze i I piętrze do potrzeb osób
z niepełnosprawnością zgodnie z MDS. 2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
5. Miejsce wykonania robót budowlanych: Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie – Borowej Wsi, ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%
Okres gwarancji– 40,00 pkt. = 40%

1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
cena najniższa z ważnych ofert/ cena badanej oferty x 60
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.

1.2 Ocena kryterium „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. – 60 miesięcy gwarancji i więcej
20 pkt. – 48 miesięcy gwarancji
0 pkt. – 36 miesięcy gwarancji
Podając okres gwarancji należy wpisać konkretnie 36, 48, 60 miesięcy, w przypadku wpisania innego okresu gwarancji np. 39 miesięcy punktacja zostanie przyznana jak dla gwarancji 36 miesiące.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Okres gwarancji” wynosi 40, nawet jeśli Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji niż maksymalnie punktowany.

W przypadku gdy okres gwarancji nie zostanie wskazany lub wskazany okres będzie krótszy niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt związana z kryteriami pozacenowymi wg zasad przedstawionych powyżej.
Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy PZP).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- jedną robotę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu zaplecza sanitarnego w obiektach użytku publicznego o wartości minimum 100 000,00 zł brutto,
b) dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej,
c) dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej,
d) dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (wskazanych w Rozdziale VI. pkt 2 lit. a) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1. ustawy PZP.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o
których mowa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawy”).-W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego
Wykonawcy, nie zaprasza go do negocjacji, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej.
-Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają
się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają
karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000
000 zł.
-Okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej
wejścia w życie”.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i montaż basenu - Szczyrk
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i montaż basenu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI