Remont lokali mieszkalnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont lokali mieszkalnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-13
 • Numer ogłoszenia523734-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523734-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA: Remont lokali mieszkalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, krajowy numer identyfikacyjny 01734208400000, ul. Chełmska  8A , 00-725  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4331926, 4331927, e-mail zzm@zzm.mswia.gov.pl, zamowienia@zzm.mswia.gov.pl, faks 22 8516795.
Adres strony internetowej (URL): https://www.zzm.mswia.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.zzm.mswia.gov.pl/zamowienia-przepisy/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.zzm.mswia.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lokali mieszkalnych
Numer referencyjny: 4/PN/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - z podziałem na 6 części, polegające na remoncie lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych: 1) w Warszawie przy ul. Zaruby 10 m. 14, 2) w Lininie koło Góry Kalwarii blok 33 m. 7, 3) w Lininie koło Góry Kalwarii blok 33 m. 9, 4) w Lininie koło Góry Kalwarii blok 33 m. 12, 5) w Lininie koło Góry Kalwarii blok 32 m. 20, 6) w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 2/4 m. 90. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach: I część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 8 + rzut lokalu załącznik nr 9, II część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 10 + rzut lokalu załącznik nr 11, III część zamówienia – przedmiar robót - załącznik nr 12 + rzut lokalu załącznik nr 13, IV część zamówienia – przedmiar robót - załącznik nr 14 + rzut lokalu załącznik nr 15, V część zamówienia – przedmiar robót - załącznik nr 16 + rzut lokalu załącznik nr 17, VI część zamówienia – przedmiar robót - załącznik nr 18 + rzut lokalu załącznik nr 19 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 20 (stanowiąca załącznik nr 1 do umowy). 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w ramach umowy o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarach robót – odpowiednio dla każdej części zamówienia. 4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 wzoru umowy. 6. W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie osobiście, wymogów określonych w ust. 3 nie stosuje się, chyba że na potrzeby wykonania zamówienia zatrudnia inne osoby.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: I część zamówienia - 8 tygodni od daty podpisania umowy, II, III, IV część zamówienia – 12 tygodni od daty podpisania umowy, V, VI część zamówienia – 10 tygodni od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:  w odniesieniu do I części zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia– na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 tys. pln;  w odniesieniu do II i VI części zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia– na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 tys. pln;  w odniesieniu do III i IV części zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia– na sumę gwarancyjną nie niższą niż 70 tys. pln;  w odniesieniu do V części zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia– na sumę gwarancyjną nie niższą niż 30 tys. pln;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj.:  w odniesieniu do I części zamówienia: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 20 tys. pln brutto;  w odniesieniu do II i VI części zamówienia: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 50 tys. pln brutto;  w odniesieniu do III i IV części zamówienia: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 70 tys. pln brutto;  w odniesieniu do V części zamówienia: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 30 tys. pln brutto; oraz dysponują: w odniesieniu do każdej części zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważnego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części VI SIWZ ust. 1 pkt 2 lit. b: a) wykazu robót budowlanych (sporządzonego zgodnie z formularzem załącznika nr 5 odpowiednio A/B/C/D/E/F do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykazu osób (sporządzonego zgodnie z formularzem załącznika nr 6 odpowiednio A/B/C/D/E/F do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Ponadto podane w wykazach informacje mają dowodzić wprost i w sposób konkretny spełnianie postawionych przez Zamawiającego warunków, a nie powielać treść warunku. c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż wskazaną odpowiednio dla każdej części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium: 1) wadium dla I części zamówienia wynosi – 400 pln /słownie: czterysta złotych 00/100/, 2) wadium dla II i VI części zamówienia wynosi – po 1 tys. pln /słownie: jeden tysiąc złotych 00/100/ dla każdej części, 3) wadium dla III i IV części zamówienia wynosi – po 1,5 tys. pln /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100/ dla każdej części, 4) wadium dla V części zamówienia wynosi – 800 pln /słownie: osiemset złotych 00/100/.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o część lub całość wyłączonych robót, zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym. 2. Strony dopuszczają inny, niż określony w umowie termin zakończenia robót, w następujących przypadkach: 1) przerw w dostawie nośników energii przez okres dłuższy niż 8 godzin. Fakt ten musi zostać potwierdzony w protokole sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Zamawiającego, 2) ewentualnego zlecenia robót uzupełniających w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 3) wystąpienia opóźnień wynikających z siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 4) wystąpienia robót dodatkowych, których konieczność wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 5) nieudostępnienia do realizacji robót poszczególnych części obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia, przez ich bezpośrednich użytkowników, 6) napotkania w realizacji zamówienia przeszkód, których pomimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć. 3. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy: 1) w przypadku wejścia w życie nowych ogólnie obowiązujących przepisów prawnych wpływających na postanowienia niniejszej umowy, 2) zmiany osób, o których mowa w § 6 i 7, 3) zmiany osób świadczących usługę na podstawie umowy o pracę, przy czym przez cały okres realizacji umowy ilość tych osób nie może być mniejsza niż wskazana w ofercie. 4. Zmiana formy zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wymaga aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A tel.: 22 433 19 01, fax: 22 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ZZM MSWiA: - e-mail iod@zzm.mswia.gov.pl - poczta tradycyjna na adres: ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 4. Dane osobowe będą udostępniane na podstawie ww. ustawy oraz podmiotom upoważnionym na podstawie innych przepisów prawa. 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej przez okres archiwizacji zawartej umowy na realizację zamówienia publicznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych – część I - ul. Zaruby 10 m. 14 w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Warszawie przy ul. Zaruby 10 m. 14 . Szczegółowy zakres robót zawarty został w załącznikach: przedmiar robót – załącznik nr 8 + rzut lokalu załącznik nr 9 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 20 (stanowiąca załącznik nr 1 do umowy). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w ramach umowy o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarach robót – odpowiednio dla każdej części zamówienia. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 wzoru umowy. W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie osobiście, wymogów określonych w ust. 3 nie stosuje się, chyba że na potrzeby wykonania zamówienia zatrudnia inne osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych – część II - Linin koło Góry Kalwarii blok 33 m. 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Lininie koło Góry Kalwarii blok 33 m. 7. Szczegółowy zakres robót zawarty został w załącznikach: przedmiar robót – załącznik nr 10 + rzut lokalu załącznik nr 11 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 20 (stanowiąca załącznik nr 1 do umowy). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w ramach umowy o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarach robót – odpowiednio dla każdej części zamówienia. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 wzoru umowy. W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie osobiście, wymogów określonych w ust. 3 nie stosuje się, chyba że na potrzeby wykonania zamówienia zatrudnia inne osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych - część III - Linin koło Góry Kalwarii blok 33 m. 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Lininie koło Góry Kalwarii blok 33 m. 9. Szczegółowy zakres robót zawarty został w załącznikach: przedmiar robót – załącznik nr 12 + rzut lokalu załącznik nr 13 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 20 (stanowiąca załącznik nr 1 do umowy). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w ramach umowy o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarach robót – odpowiednio dla każdej części zamówienia. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 wzoru umowy. W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie osobiście, wymogów określonych w ust. 3 nie stosuje się, chyba że na potrzeby wykonania zamówienia zatrudnia inne osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Zatrudnianie osoby 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych – część IV - Linin koło Góry Kalwarii blok 33 m. 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Lininie koło Góry Kalwarii blok 33 m. 12. Szczegółowy zakres robót zawarty został w załącznikach: przedmiar robót – załącznik nr 14 + rzut lokalu załącznik nr 15 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 20 (stanowiąca załącznik nr 1 do umowy). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w ramach umowy o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarach robót – odpowiednio dla każdej części zamówienia. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 wzoru umowy. W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie osobiście, wymogów określonych w ust. 3 nie stosuje się, chyba że na potrzeby wykonania zamówienia zatrudnia inne osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych – część V - Linin koło Góry Kalwarii blok 32 m. 20
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Lininie koło Góry Kalwarii blok 32 m. 20. Szczegółowy zakres robót zawarty został w załącznikach: przedmiar robót – załącznik nr 16 + rzut lokalu załącznik nr 17 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 20 (stanowiąca załącznik nr 1 do umowy). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w ramach umowy o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarach robót – odpowiednio dla każdej części zamówienia. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 wzoru umowy. W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie osobiście, wymogów określonych w ust. 3 nie stosuje się, chyba że na potrzeby wykonania zamówienia zatrudnia inne osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Remont lokali mieszkalnych – część VI - ul. Dominikańska 2/4 m. 90 w Górze Kalwarii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Górze Kalwarii blok przy ul. Dominikańskiej 2/4 m. 90. Szczegółowy zakres robót zawarty został w załącznikach: przedmiar robót – załącznik nr 18 + rzut lokalu załącznik nr 19 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 20 (stanowiąca załącznik nr 1 do umowy). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w ramach umowy o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarach robót – odpowiednio dla każdej części zamówienia. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 wzoru umowy. W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie osobiście, wymogów określonych w ust. 3 nie stosuje się, chyba że na potrzeby wykonania zamówienia zatrudnia inne osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę projekt, rozbudowę i przebudowę zakładu - Ożarów Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania13-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę projekt, rozbudowę i przebudowę zakładu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI