Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Skarbowego w Czechowicach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Myszkowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2020-06-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-22
 • Numer ogłoszenia539451-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 539451-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Myszkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 10212340000000, ul. Damrota  25 , 40-022  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2076000, , e-mail kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl, , faks 32 2076010.
Adres strony internetowej (URL): www.slaskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.slaskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Myszkowie
Numer referencyjny: 2401-ILZ_.260.18.20.2020; ZKP-5/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach i Urzędu Skarbowego w Myszkowie. Zakres przedmiotu zamówienia:a) wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, STWiOR oraz opisu przedmiotu zamówienia,b) przeprowadzenie prób, regulacja i uruchomienie,c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,d) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji centralnego ogrzewania.Zakres robót remontowych będzie odbywał się na czynnych obiektach, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym w szczególności prowadzenie prac w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu i nie utrudniać pracy jednostek.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:Część 1 – remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Skarbowego w Czechowicach-DziedzicachSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 4/I do SIWZ – Dokumentacja projektowa US Czechowice-DziedziceZałącznik nr 5/I do SIWZ – STWIOR US Czechowice-Dziedzice Załącznik nr 6/I do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia US Czechowice-DziedziceZałącznik nr 7/I do SIWZ – Przedmiar robót – US Czechowice Dziedzice (przedmiar robót ma charakter pomocniczy)Załącznik nr 10/I do SIWZ – Projekt umowy Część 2 – remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Skarbowego w Myszkowie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 4/II do SIWZ – Dokumentacja projektowa US Myszków Załącznik nr 5/II do SIWZ – STWIOR US Myszków Załącznik nr 6/II do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia US MyszkówZałącznik nr 7/II do SIWZ – Przedmiar robót – US Myszków (przedmiar robót ma charakter pomocniczy)Załącznik nr 10/II do SIWZ – Projekt umowy

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-02

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp: Zamawiający wymaga spełniania wszystkich warunków w zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu podanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga również spełniania warunków wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ww. ustawy. Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego składa oświadczenie na formularzu będącym Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - dla części 1 – 130 000,00 zł, - dla części 2 – 80 000,00 zł.Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości równej sumie kwot z części, na które składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi przedstawić wykaz dotyczący wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż:- dla części 1 – 130 000,00 zł,- dla części 2 – 80 000,00 zł, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na wszystkie części musi przedstawić wykaz obejmujący co najmniej jedno zadanie w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania o wartości równej co najmniej 130 000,00 zł. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu złotego w stosunku do euro tj. 4,2693 na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2453). Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zdolność zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, od których nabycia minęły minimum pełne 3 lata, licząc do dnia otwarcia ofert.Za dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi Zamawiający ma na myśli dysponowanie tą osobą w sposób bezpośredni czyli gdy stosunek prawny łączy Wykonawcę bezpośrednio z daną osobą, w szczególności w przypadku umowy o pracę, samozatrudnienia czy umowy o świadczenie usług podpisanych bezpośrednio z osobą. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Polski zawodu inżyniera budownictwa wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony Załącznik nr 9 do SIWZ stanowiący informację dotyczącą ww. osób na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5. oświadczenia o przynależności bądź też braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku jeżeli nie zostało złożone w terminie, o którym mowa w pkt 10 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:- dla części I – 130 000,00 zł, - dla części II – 80 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi:- dla części 1 – 5 000,00 zł- dla części 2 – 3 000,00 złWadium może być wnoszone w następujących formach:w pieniądzu – przelew na rachunek Zamawiającego Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) Wykonawca winien podać nazwę przetargu zgodnie z zapisami pkt 3.2. SIWZ. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego,- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- w gwarancjach bankowych,- w gwarancjach ubezpieczeniowych,- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.3. Wadium musi obejmować minimum okres związania ofertą.4. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.5. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym pokój nr 2, budynek „A”. W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej w siedzibie Zamawiającego, należy je spakować i opisać, tak jak ofertę (wg wzoru w pkt 16 SIWZ) z dopiskiem WADIUM.W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 w przypadku braku dostępności do budynku Zamawiającego, dokumenty należy pozostawić w wyznaczonym miejscu przy dyżurce ochrony.6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym i art. 144 ustawy Pzp. W przypadku zmiany Umowy w związku z art. 144 ustawy Pzp podstawą do wyliczenia wartości dodatkowych robót budowlanych będą składniki cenotwórcze przyjęte do kosztorysu ofertowego. W przypadku braku cen niektórych materiałów lub sprzętu należy przyjąć ceny wg cennika Sekocenbud na bieżący kwartał. Podstawy nakładów rzeczowych z kosztorysu wykonawczego lub w przypadku ich braku z KNR-ów lub KNNR-ów a w dalszej kolejności wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 4/I do SIWZ – Dokumentacja projektowa US Czechowice-DziedziceZałącznik nr 5/I do SIWZ – STWIOR US Czechowice-Dziedzice Załącznik nr 6/I do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia US Czechowice-DziedziceZałącznik nr 7/I do SIWZ – Przedmiar robót – US Czechowice Dziedzice (przedmiar robót ma charakter pomocniczy)Załącznik nr 10/I do SIWZ – Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
gwarancja i rękojmia 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Skarbowego w Myszkowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyZałącznik nr 4/II do SIWZ – Dokumentacja projektowa US Myszków Załącznik nr 5/II do SIWZ – STWIOR US Myszków Załącznik nr 6/II do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia US MyszkówZałącznik nr 7/II do SIWZ – Przedmiar robót – US Myszków (przedmiar robót ma charakter pomocniczy)Załącznik nr 10/II do SIWZ – Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
gwarancja i rękojmia 0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż wentylacji-rekuperacji - Bytom
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania29-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż wentylacji-rekuperacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI