REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY CHEMIKÓW 6 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY CHEMIKÓW 6 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ REMONTU PARTERU BUDYNKU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Dwór Mazowiecki
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Nowodworski
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526639-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526639-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Powiat Nowodworski: REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY CHEMIKÓW 6 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ REMONTU PARTERU BUDYNKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny 13270034000000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  , 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 765 32 90, e-mail starosta.wnd@powiatypolskie.pl, faks 22 765 32 91.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.nowodworski.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne)
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.nowodworski.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.nowodworski.pl (zakładka: Zamówienia Publiczne)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca
Adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, sekretariat pokój 106

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY CHEMIKÓW 6 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ REMONTU PARTERU BUDYNKU
Numer referencyjny: ZP.272.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim w części dotyczącej remontu parteru budynku”. Niniejsza inwestycja ma na celu wykonanie remontu parteru budynku poprzez wykonanie remontu głównego holu budynku, korytarzy oraz pomieszczenia gospodarczego wraz z łazienkami. Roboty wchodzące w zakres remontu parteru: - wymiana drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku wraz z poszerzeniem otworów na drzwi (obecna szerokość: 80 cm, docelowa: 90 cm), - rozbiórka ścian (zgodnie z załączonym projektem – rzut parteru), - rozebranie posadzek, - odbicie starych tynków wewnętrznych, - budowa nowych ścianek wewnętrznych (zgodnie z załączonym projektem – rzut parteru), - wymiana parapetów, - mycie preparatem grzybobójczym, tynkowanie, malowanie ścian, - licowanie ścian płytkami, - wyrównanie posadzek warstwami niwelująco-wyrównującymi, - układanie podłóg płytkami, - montaż nowych drzwi wewnętrznych, w tym montaż drzwi przeciwpożarowych (EI 30 oraz EI 60), - montaż szafek hydrantowych na przygotowanych instalacjach p.poż. (lokalizacja zgodnie z projektem), - demontaż sanitariatów oraz starych rurociągów, - przebijanie otworów, wykucie bruzd pod kanalizację oraz instalacje oraz zamurowanie ich, - montaż rurociągów kanalizacyjnych, instalacyjnych wraz z nowymi sanitariatami, - prace związane wymianą elektryki (zakres dotyczący wymiany instalacji gniazd wtykowych – wymiana dotyczy holu, korytarzy oraz pomieszczenia gospodarczego wraz z łazienkami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 1-4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45111200-0
45311200-2
45232000-2
45300000-0
45111100-9
45111300-1
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. Maksymalna wartość nominalna ewentualnych robót prowadzonych w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”), ustalona została przez Zamawiającego na kwotę 105 031,31 zł brutto. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia wchodziło będzie powtórzenie wszystkich kategorii robót przewidzianych w przedmiarze dla zamówienia podstawowego, na obiekcie budowlanym, na którym prowadzona jest niniejsza inwestycja. Zamawiający zakłada, iż zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dla danej pozycji przedmiarowej, wyniesie maksymalnie 50% ilości wskazanych w przedmiarze dla zamówienia podstawowego, za wyjątkiem następujących pozycji: - poz. 1 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 6 sztuk, - poz. 3 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 3 komplety, - poz. 10 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 92,320 m3, - poz. 11 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 7 sztuk, - poz. 25 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 212,754 m2, - poz. 26 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 212,754 m2, - poz. 42 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 2 komplety, - poz. 43 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 3 komplety, - poz. 57 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 3 sztuki, - poz. 58 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 3 sztuki, - poz. 59 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 3 sztuki, - poz. 61 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 komplet, - poz. 63 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 komplet, - poz. 64 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 komplet, - poz. 66 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 sztuka, - poz. 93 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 10 sztuk, - poz. 94 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 sztuka, - poz. 96 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 sztuka, - poz. 97 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 3 sztuki, - poz. 101 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 próba, - poz. 112 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 komplet, - poz. 113 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 4 komplety, - poz. 119 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 komplet, - poz. 123 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 komplet, - poz. 124 – zakładana przez Zamawiającego ilość robót dla zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1 komplet. Zamawiający zastrzega jednak, iż ostateczny zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie i może ulec zmianie w stosunku do ilości zakładanych w danej pozycji przedmiarowej. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na dalsze prowadzenie robót, gdy dalsze ich wykonywanie na obiekcie objętym zamówieniem, okaże się zasadne z uwagi na jego stan techniczny lub decyzje Zamawiającego w zakresie jego przyszłego wykorzystania i użytkowania. Zamówienie udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą określi wymagany termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji robót na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający, nie stawia w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający, nie stawia w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż: 1) wiedza i doświadczenie: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną (robotę wykonaną w ramach jednej umowy/jednego zlecenia) polegającą na remoncie/przebudowie/budowie obiektu kubaturowego, której elementem było wykonanie prac budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych. W/w terminy „remont”, „przebudowa”, „budowa” należy definiować zgodnie z zapisami art. 3 pkt 6, 7a oraz 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w zakresie w/w kategorii robót spełnia co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w zakresie w/w kategorii robót spełniają samodzielnie – lub – jest on spełniany przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. Zamawiający dopuszcza, by w sytuacji składania przez Wykonawcę oferty wspólnej (konsorcjum) lub w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania w/w warunku, Wykonawcy wspólnie lub Wykonawca wspólnie z podmiotem trzecim (przy zachowaniu w/w zasad), wykazali spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego, jedynie w sytuacji, gdy podmiot, który wykazał spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w zakresie w/w kategorii robót, będzie faktycznie wykonywał tę część zamówienia, co do której wykazał posiadane zdolności. Odnośnie doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą posługiwać się nim w celu wykazania spełniania postawionego przez Zamawiającego warunku wyłącznie w sytuacji, gdy mieli bezpośredni udział w realizacji wykonywanego przez konsorcjum zamówienia w zakresie powiązanym bezpośrednio z kategorią robót wskazaną przez Zamawiającego w ramach powyższego warunku udziału w postępowaniu lub pełnili rolę zarządczą dla całej umowy, w ramach której wykonywana była ta kategoria robót. 2) dysponuje: - co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, - co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót branżowych elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w co najmniej ograniczonym zakresie. - co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót branżowych sanitarnych) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu poprzez dysponowanie przez Wykonawcę osobą lub osobami posiadającymi jednocześnie uprawnienia budowlane w więcej niż jednej z w/w specjalności. W takiej sytuacji, osoba posiadająca uprawnienia w więcej niż jednej z w/w specjalności, będzie mogła zostać wykazana przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dla wszystkich specjalności, dla których posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. Kierownik budowy i kierownicy robót branżowych powinni posiadać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz. 1278 z późn.zm.). Wykonawca może wykazać również osoby posiadające uprawnienia odpowiadające ww. uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także osoby, posiadające uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2272 z późn.zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1725 z późn.zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnionymi wyżej, jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi wskazanymi przez Zamawiającego, oraz: - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych – lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają łącznie (wspólnie). W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie i powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają łącznie (wspólnie) z podmiotem, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) dokumenty potwierdzające prawo osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku, gdy aktualna reprezentacja Wykonawcy określona jest w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, w szczególności w rejestrach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne – Wykonawca może wskazać w druku formularza ofertowego na dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi) oraz stosowne pełnomocnictwa (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisują osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym), 2) jeśli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – odpowiedni dokument (lub dokumenty), o których mowa w ust. 6 pkt 1 części V SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 4 800,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 310). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, numer rachunku: 53 8009 1046 0019 8904 2002 0009 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu przetargowym ZP.272.4.2019”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, który wskazano w ust. 3, pod warunkiem, że uznanie środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert, który wyznaczono na 02.04.2019r., godz. 11:30. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki), w pok. 117A (I piętro) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 02.04.2019r., godz. 11:30. 6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz – kopia dokumentu wadialnego została załączona do oferty. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 9. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 14. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanego: a) warunkami geologicznymi lub archeologicznymi, a w szczególności z wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów, skutkujących w szczególności niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych lub koniecznością prowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, co będzie miało wpływ na termin jej realizacji, b) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi związanymi z istnieniem niezinwentaryzowanych (w tym podziemnych) sieci instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) w szczególności skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, co będzie miało wpływ na termin jej realizacji, c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności związanymi z koniecznością wstrzymania przez Zamawiającego prowadzonych przez Wykonawcę robót z przyczyn, których w dniu zawarcia umowy nie można było przewidzieć, d) wadami i brakami dokumentacji technicznej koniecznymi do usunięcia, uzupełnienia lub wyjaśnienia, co będzie miało wpływ na termin realizacji zamówienia, e) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną oraz STWiOR, f) dokonywaniem zmian umowy na mocy § 13 ust. 2 pkt 3 – 5 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeśli będzie to miało wpływ na termin jej realizacji, g) inną, niemożliwą do przewidzenia okolicznością prawną, ekonomiczną, administracyjną, kadrową lub techniczną, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości wykonania umowy w przewidzianym nią terminie, - wszelkie zmiany terminu realizacji umowy muszą uwzględniać czas trwania przyczyny powodującej konieczność dokonania jego zmiany, termin wykonania zamówienia może zatem ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany. 2) powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiego zamiaru, wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż w ofercie, rezygnacji z podwykonawstwa lub zmiany podwykonawcy – po pisemnym powiadomieniu o tym Zamawiającego - z tym, że zmiana lub rezygnacja z udziału w realizacji zamówienia zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców, jeżeli Wykonawca – w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – powoływał się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem wykazania Zamawiającemu przez Wykonawcę, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 3) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, lub - gdy będzie to konieczne z uwagi na niemożliwość wykonania przedmiotu umowy przy przewidzianych umową założeniach technologicznych lub materiałowych a także w sytuacji, gdy wykonanie części elementów przedmiotu umowy w sposób odmienny od przyjętego w dokumentacji technicznej okaże się zasadne z uwagi na dalszą eksploatację obiektu objętego zamówieniem oraz jego parametry techniczne i użytkowe. Zmiany takie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej. Obliczenie wartości zmian nastąpi w oparciu o następujące założenia: a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty, która miała być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną przedstawioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, następnie należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej” oraz ustalić różnicę między ceną roboty „pierwotnej” a ceną roboty „zamiennej”, b) ceny jednostkowe do wyliczenia ceny „pierwotnej” należy ustalić w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 13 do umowy, c) ceny jednostkowe do wyliczenia ceny roboty „zamiennej’ należy ustalić w oparciu o odpowiednie dane przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (ceny czynników produkcji) oraz – w zakresie nakładów rzeczowych – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku ich braku – Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny i sprzętu; ceny te są ustalane na dzień sporządzenia protokołu konieczności, w którym wskazane zostaną roboty zamienne, d) ilości robót „pierwotnych” należy ustalić w oparciu o dane wskazane w dokumentacji technicznej przedstawionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, e) ilości robót „zamiennych” należy ustalić w oparciu o przedmiary wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego; - wycen, o których mowa w lit. a – c dokonuje Wykonawca, - łączna wartość zmian brutto z tytułu wykonania robót zamiennych (ich bilans) nie może przekroczyć 15% wartości brutto umowy wskazanej w § 10 ust. 1 umowy. 4) rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych prac okaże się zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy musi zostać potwierdzona przez Strony umowy w formie pisemnej. Obliczenie wartości niewykonanej części przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odpowiednich zapisów dotyczących wyceny roboty „pierwotnej” wskazanych w pkt 3 lit. a – b i d. Wycenę robót zaniechanych sporządza Wykonawca. Wycena ta podlega akceptacji Zamawiającego. Łączna wartość brutto robót zaniechanych nie może przekroczyć 15 % wartości brutto umowy wskazanej w § 10 ust. 1 umowy. 5) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do zakończenia procesu budowlanego objętego niniejszą umową, a które to roboty nie były objęte zamówieniem podstawowym. Konieczność wykonania robót dodatkowych musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Obliczenie wartości dodatkowych robót budowlanych nastąpi odpowiednio na podstawie zastosowania zapisów wskazanych pkt 3 lit. c i e. Łączna wartość brutto dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy wskazanej w § 10 ust. 1 umowy. 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu: a) wykonania robót zamiennych, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3, b) jego zmniejszenia – w przypadku, gdy roboty objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości, lecz w części, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 4, c) wykonania robót dodatkowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5, d) zmian dokonywanych na mocy art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, e) zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy to wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, przy czym zmianie nie ulegnie wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy. 7) zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 umowy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego innej osoby, która spełni wymagania Zamawiającego odnośnie posiadanych uprawnień określonych w SIWZ postępowania przetargowego stanowiącego podstawę zawarcia niniejszej umowy; każdorazowo taka zmiana musi być uzasadniana przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji zmiany przez Wykonawcę, jednak wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia proponowanej osoby będą odpowiadały wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w SIWZ postępowania przetargowego, stanowiącego podstawę zawarcia niniejszej umowy; wraz z proponowaną zmianą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie dokumentów potwierdzających uprawniania posiadane przez tą osobę a także dokumenty potwierdzające jej przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 2. Zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dokonywane są po spełnieniu wymogów wskazanych w przedmiotowej ustawie i na zasadach w niej określonych. 3. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję montera fotowoltaiki - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania08-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję montera fotowoltaiki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kielnie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI