Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczytno
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-06-16
 • ZamawiającyGmina Miejska Szczytno
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068553
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 624 72 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 89 624 72 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.pawelczyk@um.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.szczytno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8febf054-b4b0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000498/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformyzakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno.2.
Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej
oferty wraz załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty
przedupływem terminu składania ofert. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. 3.
Ofertamusi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc,
.docx,.rtf, .odt (ze szczególnym wskazaniem na .pdf) i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4. Zamawiający określając dopuszczalne
formaty danych w jakich może zostać przedłożona oferta wraz z załącznikami korzysta z katalogu
formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
wsprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymianyinformacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 5. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi wrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów luboświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020r, poz. 2415).6.Szczegółowy opis sporządzania, podpisywania i przesyłania przez Wykonawcę:
oferty, oświadczeń,pełnomocnictw, podmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów
dotyczącychpostępowania, został zawarty w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, tel: (89) 624 72 02, e-mail: burmistrz@um.szczytno.pl.
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@um.szczytno.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6”.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także Open Nexus Sp. z o. o. świadcząca usługi dostępu Gminie Miejskiej Szczytno do platformy zakupowej.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczone od roku następującego, po roku w którym sprawę zakończono.
8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GM-P.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących obiektów budynku Hali Wagnera o kubaturze 1544,35 m3 w Szczytnie przy ul. Jerzego Lanca 1 celem adaptacji na potrzeby żłobka, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6”.
PARAMETRY OBIEKTU
Ilość kondygnacji – 1 (część budynku parterowa)
Kubatura budynku – 1544,35 m3
Powierzchnia zabudowy – 346,65 m²
Powierzchnia użytkowa – 301,80 m²
Wysokość – 4,93 m
Zakres prac do wykonania:
1) rozebranie istniejących ścian działowych,
2) rozebranie podłóg w salach,
3) wykonanie nowych otworów drzwiowych i okna,
4) wykonanie nowych ścianek działowych,
5 ) wykonanie nowych poziomów wod.-kan,
6) wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z rozbudową rozdzielaczy c.o.,
7) uzupełnienie podkładów betonowych posadzek,
8) wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowej tablicy elektrycznej,
9) wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem,
10) wyposażenie zaplecza dla sal dla dzieci,
11) montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego,
12) montaż wentylatorów,
13) montaż osłon grzejnikowych na salach dla dzieci,
14) montaż wyposażenia łazienki dla dzieci,
15) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
16) wykonanie nowych chodników do budynku i uporządkowanie terenu wokół budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze

31320000-5 - Kable energetyczne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31681000-3 - Akcesoria elektryczne

34953300-5 - Chodniki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami oceny ofert są: cena i
okres gwarancji. A. CENA – waga (znaczenie) 60% ,B. OKRES GWARANCJI – waga (znaczenie) 40 %. Sposób oceny ofert został zawarty w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności zawodowej lun technicznej.
Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że
a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej (1) jedno zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie/budowie/remoncie budynku użyteczności publicznej, obejmującego w swym zakresie wykonanie robót wewnętrznych ogólnobudowlanych, elektrycznych oraz instalacyjnych sanitarnych o kubaturze nie mniejszej niż 700 m³.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot udostępniający, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.
b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
jedną osobę na stanowisko kierownika robót branży drogowej – posiadającą:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot udostępniający, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo świadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 800,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset złotych i 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w załączniku nr 9 do SWZ w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_szczytno w sposób określony w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-15

2021-05-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych - Naglady
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przetarg na dostawę leków
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Szczytno: Dostawa amunicji
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stanin
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI