Przedsięwzięcie 10.1: Zad. nr 1: Wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedsięwzięcie 10.1: Zad. nr 1: Wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego, Zad. nr 2: Wykonanie przejścia w ciągu ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Objazdowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻywiec
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-11-06
 • ZamawiającyMiasto Żywiec
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-20
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00455163
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przedsięwzięcie 10.1: Zad. nr 1: Wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego, Zad. nr 2: Wykonanie przejścia w ciągu ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Objazdowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Żywiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334754200

1.5.8.) Numer faksu: 334754202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zywiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zywiec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedsięwzięcie 10.1: Zad. nr 1: Wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego, Zad. nr 2: Wykonanie przejścia w ciągu ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Objazdowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b62faad2-6f2e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00455163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017266/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Smart Żywiec – (r)ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ul. Dworcowej i Alei Piłsudskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja będzie finansowana w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b62faad2-6f2e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), za pośrednictwem platformy: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem
z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym
u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO .
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
11. Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IOŚ-DR.271.00011.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego tj.:
- usunięcie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym przejściu dla pieszych i wprowadzenie nowego oznakowania poziomego w postaci znaku poprzecznego P-10 na czerwonym tle i nowych znaków pionowych D-6 umieszczonych na żółto-zielonych tablicach T-0,
- wprowadzenie na całej długości przejścia dla pieszych po obu stronach punktowych elementów odblaskowych o odbłyśniku wielokierunkowym 360° barwy białej,
- wprowadzenie wzdłuż krawężnika na miejscu oczekiwania pieszych na szerokości przejścia dla pieszych faktury bezpieczeństwa z betonowych płytek chodnikowych ze stożkami ściętymi koloru żółtego o wymiarach 40×40×8cm,
 wprowadzenie przed przejściem dla pieszych na obu kierunkach oznakowania termozgrzewalnego w postaci piktogramów znaku A-17 „dzieci”,
- wprowadzenie na obu kierunkach przed skrzyżowaniem al. Marsz. Józefa Piłsudskiego z ul. Poniatowskiego znaków pionowych informacyjnych D-1 „droga z pierwszeństwem” i znaków pionowych ostrzegawczych A-17 „dzieci”,
- dostawa i montaż kompletu oświetlenia przedmiotowego przejścia wraz z sygnalizacją ostrzegawczą (w skład prac wchodzi wykonanie wlz oraz połączenie latarni po obu stronach jezdni al. Piłsudskiego linią napowietrzną nn i odtworzenie nawierzchni chodnika i ścieżki na trasie wlz).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami oceny, przypisując im odpowiednie wagi procentowe.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Dworcowej na wysokości ul. Objazdowej tj.:
- usunięcie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym przejściu dla pieszych i wprowadzenie nowego oznakowania poziomego w postaci znaku poprzecznego P-10 na czerwonym tle i nowych znaków pionowych D-6 umieszczonych na żółto-zielonych tablicach T-0,
- wprowadzenie na całej długości przejścia dla pieszych po obu stronach punktowych elementów odblaskowych o odbłyśniku wielokierunkowym 360° barwy białej,
- wprowadzenie wzdłuż krawężnika na miejscu oczekiwania pieszych na szerokości przejścia dla pieszych faktury bezpieczeństwa z betonowych płytek chodnikowych ze stożkami ściętymi koloru żółtego o wymiarach 40×40×8cm,
- uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego o brakujący znak ostrzegawczy A-16 „przejście dla pieszych” przed skrzyżowaniem ul. Dworcowej z ul. Objazdową w kierunku śródmieścia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami oceny, przypisując im odpowiednie wagi procentowe.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla zadania:
1. nr 1: Wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego w Żywcu: w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100),
2. nr 2: Wykonanie przejścia w ciągu ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Objazdowej w Żywcu: w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

• zdolności technicznej lub zawodowej:

W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1. posiadał wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie wprowadzenia stałej organizacji ruchu o wartości minimum 12.000,00 zł oraz co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych o wartości minimum 30.000,00 zł – w zakresie zadania nr 1,
b) co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie wprowadzenia stałej organizacji ruchu o wartości minimum 10.000,00 zł – w zakresie zadania nr 2.

Uwaga: W przypadku, gdy wartości robót będą wyrażone w innych walutach niż PLN muszą zostać one przeliczone przez Wykonawcę wg kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

2. dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe dla zadania:
1) nr 1: Wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego w Żywcu:
a) uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniającymi do pełnienia funkcji kierownika budowy - wymagana 1 osoba,
b) uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniającymi do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych - wymagana 1 osoba.
2) nr 2: Wykonanie przejścia w ciągu ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Objazdowej w Żywcu:
a) uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniającymi do pełnienia funkcji kierownika budowy - wymagana 1 osoba.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem dysponowania przez tę osobę uprawnieniami określonymi dla wszystkich łączonych funkcji.

Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, zapewni odpowiedni personel, którego zatrudnienie wynika z potrzeb kompleksowej realizacji i kontroli niniejszego zamówienia - zgodnie z przepisami prawa.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ),
b. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
e. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 12 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
W przypadku, gdy suma gwarancyjna posiadanego ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Uwaga:
• w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia tego warunku załącza dowody określające, że roboty zostały wykonane należycie, wystawione na Konsorcjum firm, to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości robót zrealizowanych przez tego Wykonawcę (wymagany jest faktyczny i bezpośredni udział w realizacji danych robót w ramach konsorcjum);
• jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie,
a. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ). Do wykazu osób Wykonawca winien zamieścić:
- decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych,
- aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust.4 pkt 1 SWZ
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy;
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) Kosztorys ofertowy. Brak kosztorysu nie podlega uzupełnieniu, oferta bez kosztorysu ofertowego zostanie odrzucona.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w postaci elektronicznej i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust 4 p.z.p.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie - w formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp;
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp;
3. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp;
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto: Urząd Miejski w Żywcu, Rynek 2 nr 49 1240 4142 1111 0000 4829 9240 w tytule przelewu wpisując: „IOŚ-DR.271.00011.2023 – „Przedsięwzięcie 10.1: Zadanie nr 1: Wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego w Żywcu*, Zadanie nr 2: Wykonanie przejścia w ciągu ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Objazdowej w Żywcu*” (* niepotrzebne skreślić).
5. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi gwarantować nieodwołalną i bezwarunkową zapłatę roszczenia na pierwsze pisemne, doręczone przez Zamawiającego żądanie zapłaty.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków, w tym m.in.:
1) żądania od Zamawiającego dołączenia do wezwania, dokumentów niemożliwych do przedstawienia przez Zamawiającego,
2) złożenia do Gwaranta:
• oświadczenia Zobowiązanego o uznaniu wad i ich rozmiarze,
• wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta, lub notarialnego poświadczenia wzorów podpisów osób podpisujących żądanie zapłaty, itp. W przypadku, gdy z treści gwarancji wynikał będzie obowiązek Zamawiającego dołączenia do żądania zapłaty notarialnego poświadczenia autentyczności podpisów oraz / lub pełnomocnictw osób podpisujących żądanie w imieniu Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wraz z gwarancją pisemne zobowiązanie do pokrycia kosztów ww. poświadczenia, lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wezwanie Wykonawcy do jej wniesienia.
8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W przypadku przedłożenia gwarancji posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wystąpi do Wykonawcy z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
10. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę pokrycia dachowego - Kostkowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania19-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę wymianę pokrycia dachowego na dachu jednospadowym (stropodach) wraz z ociepleniem i poprawką kominów. Dach wielkości ok. 90 m2 w miejscowości Kostkowice. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI