Przebudowa wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-28
 • Numer ogłoszenia652328-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 652328-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: Przebudowa wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 2 - 6.3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF . Projekt: „ Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu ".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław, tel. 71 323 57 00, adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl reprezentująca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1/IV/Z/15 r. z dnia 5.01.2015r. Gminę Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 2061050400000, ul. ul. Mikołaja Reja  , 50343   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 235 700, e-mail zamowienia@wm.wroc.pl, faks 713 235 750.
Adres strony internetowej (URL): www.wm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu.
Numer referencyjny: WM/SZP/PN/85/2018/G
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu. 3. Zadanie będzie realizowane w ramach Umowy nr 06.03.02-02-0013/17 o dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu”. 4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, w tym: a) Projekt Budowlany – załącznik do decyzji nr 729/2017; b) Decyzja nr 729/2017 z dnia 15.02.2017 r. pozwolenie na budowę; c) Zaświadczenie nr 2851/2017 z 21.03.2017r. - o ostateczności decyzji nr 761/2017, d) Decyzje nr 2415/2016 z dnia 02.11.2016r. oraz 2631/2016 z dnia 29.11.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, e) Projekty wykonawcze – Architektura, branża drogowa, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne; f) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; g) Przedmiar robót; h) Informacja BIOZ; 2) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dotyczącej tablicy informacyjno–pamiątkowej – załącznik nr 9 do SIWZ; 3) Harmonogram rzeczowo–-finansowo-terminowy robót – załącznik nr 10 do SIWZ; 4) Projekt umowy – załącznik nr 11 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Rozbiórkę i demontaż (wraz z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek); 2) Prace przygotowawcze (wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów); 3) Wywiezienie i utylizację zanieczyszczonych warstw gruntu z pozostałościami gruzu; 4) Wytyczenie ciągów komunikacyjnych, dróg i placów manewrowych, ścieżek i dojść; 5) Korytowanie gruntu pod ciągi komunikacyjne, wywiezienie i utylizacja gruntu; 6) Profilowanie terenu, kształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych; 7) Wykonanie zabezpieczenia kanałów ciepłowniczych pod drogami; 8) Wykonanie podbudowy pod ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe; 9) Wykonanie systemu retencjonowania i odprowadzania wód opadowych z nawierzchni utwardzonych; 10) Prace nawierzchniowe (drogi manewrowe, place i miejsca parkingowe, nawierzchnie przepuszczalne, komunikacja piesza, utwardzenia pod miejscami gromadzenia odpadów, opaski z kostki brukowej i żwirowe wokół budynków, krawężniki i obrzeża); 11) Wykonanie oświetlenia terenu; 12) Regulację studzienek telekomunikacyjnych, wpustów ulicznych, demontaż i prace zabezpieczające istniejących instalacji podziemnych; 13) Remont komór c.o.; 14) Budowę składu opału; 15) Wykonanie zjazdu do ul. Komuny Paryskiej; 16) Nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, plantowanie, przygotowanie do nasadzeń zieleni; 17) Budowę śmietników podziemnych i półpodziemnych; 18) Budowę placu zabaw; 19) Prace pozostałe (wykonanie studzienek i krat okien piwnicznych, balustrad i schodów skarpowych); 20) Zieleń (wykonanie nasadzeń żywopłotów, założenie trawników, wykonanie zielonych ścian); 21) Dostawa i montaż elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery; 22) Pielęgnację zieleni /nasadzeń i zasiewów/ przez okres gwarancji; 23) Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej; 24) Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej. 7. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty budowlane, oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania robót budowlanych i prawidłowej wyceny ich wartości. Zamawiający zorganizuje wizję lokalną terenu budowy – podwórko w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. od godz. 12.00 do 14.00. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji lokalnej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Pzp. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej. Osobą do kontaktów w sprawie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest Pan Łukasz Forysiak, tel. 71 326 41 24. 8. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego robót. Zamawiający przewidział w niniejszym postępowaniu jedno z kryteriów oceny ofert „Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane”. 9. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. wszystkich robót budowlanych na terenie budowy w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisanych w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, uprawnionego geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew, zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej „Kodeksem pracy”. 10. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia – wykazu osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, uprawnionego geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew, zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. W wykazie należy wymienić wszystkich pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeku pracy - wykaz stanowił będzie załącznik nr 5 do umowy. 11. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9 rozdz. III SIWZ przez cały okres wykonywania przez nich czynności poprzez żądanie, aby Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 15 dni roboczych, złożył zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i/lub zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające bieżące opłacanie należnych podatków, z tytułu zatrudnienia osób wykonujących prace bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. wszystkie roboty budowalne na terenie budowy w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew. 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów o których mowa w ust. 11 pkt 1) rozdz. III SIWZ we wskazanym terminie, bądź zaistnienie uzasadnionych podejrzeń niewypełnienia obowiązku zatrudnienia osób do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. wszystkich robót budowlanych na terenie budowy w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew, na podstawie umowy o pracę, będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 14 i 15 umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną. 12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisu przedmiot zamówienia w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 13. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w treści złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ określone przez Zamawiającego załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne oraz oświadczenie własne Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 14. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. 15. W momencie faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Powierzchnia tablicy 100cmx150cm. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiązany będzie ją wymienić na nową. Wytyczne wykonania tablicy określa załącznik nr 8f) STWIOR-część dotycząca tablic, projekt wzór w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45111200-1
45231300-8
45453000-7
45112710-5
45316100-6
45262300-4
45262500-6
45320000-6
45261000-4
45432000-4
45400000-1
45310000-3
45223800-4
44423400-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2019 r. od dnia podpisania umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe: 1. Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) rozdz. VIII SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) rozdz. VIII SIWZ. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 2. Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia kilku podmiotów: Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) rozdz. VIII SIWZ dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej będzie oceniany łącznie (podlega sumowaniu). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I.W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) Kierownikiem budowy tj. co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w wymiarze minimum 5 lat; b) Kierownikiem robót elektrycznych tj. co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub/i kierownika robót elektrycznych w wymiarze minimum 5 lat. c) Kierownikiem robót sanitarnych tj. co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub/i kierownika robót elektrycznych w wymiarze minimum 5 lat. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. d) Osobą pełniąca nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew tj. co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, nadzór dendrologiczny mogą sprawować osoby o następujących kwalifikacjach: 1) inspektor nadzoru terenów zieleni, 2) mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu z udokumentowanym 3 letnim staże pracy w terenach zieleni, 3) mgr inż. ogrodnik lub inżynier ogrodnik z udokumentowanym 3 letnim staże pracy w terenach zieleni, 4) technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu z udokumentowanym 8 letnim stażem pracy w terenach zieleni, 5) osoby w wykształceniem wyższym po kierunku pokrewnym z udokumentowanym 5 letnim staże pracy w terenach zieleni. II.W zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu, w tym budowie lub remoncie dróg i/lub chodników o wartości umowy nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: 1. Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) rozdz. VIII SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) rozdz. VIII SIWZ. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 2. Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia kilku podmiotów: Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. c) rozdz. VIII SIWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób będzie oceniany łącznie (podlega sumowaniu).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia tj. a) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór zał. nr 7a do SIWZ); f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 poz. 716) - (wzór zał. nr 7b do SIWZ); g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - (wzór zał. 7c do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w rozdz. IX ust. 3 pkt 2) lit. a)-g) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 22a ust. 3 i art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie tego Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 3 pkt 2) lit. a)-g) SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia ws. dokumentów, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj. - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 4 do SIWZ); - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór zał. nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. - aktualnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, 2b do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 2) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: d) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; e) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą. 2. Oświadczenie składane przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na ostateczne składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dowód jego wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy została trwale złączona z ofertą. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zapłacić Zamawiającemu pełną kwotę wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 11. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. 1. Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do: 1) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu; 2) poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej; 3) podniesienia wydajności urządzeń i poprawę parametrów technicznych; 4) podniesienia bezpieczeństwa; 5) usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji oraz podwyższenia wynagrodzenia. 2. Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji robót dla poszczególnych czynności wynikających z harmonogramu na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) nieterminowego przekazania terenu budowy; 2) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 3) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych ze strony Zamawiającego; 4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 28 umowy; 5) siły wyższej, o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy. 3. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia. 4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacji pojawienia elementów prac niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zmianę zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile będzie to uzasadnione. 6. Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej, może natomiast prowadzić do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbędny do wprowadzenia zmian jednakże wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 7. Strony dopuszczają zmianę umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, a które ujawnione zostały w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 8. Zamawiający może w każdym uzasadnionym przypadku zrezygnować z wykonania części robót, o ile będzie dotyczyło to nie więcej niż 15% zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o te elementy robót i materiałów, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu niezrealizowanej części umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty. 9. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie, w trybie art. 144 ustawy Pzp, o uzasadniony czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych oraz o wartość robót dodatkowych ustaloną według cen jednostkowych podanych w ofercie dla danego elementu i dla danych robót. W sytuacji gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie z zastrzeżeniem, że w miejsce określonych robót i przypisanych im z oferty cen jednostkowych wykonane zostaną inne roboty wyliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. W sytuacji gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w Sekocenbudzie za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. 10. Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu: 1) zmiana kierownika budowy i kierowników robót (personel Wykonawcy) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że osoby wskazane do przejęcia obowiązków kierowników budowy i robót, będą spełniały wymogi określone w SIWZ; 2) zmiana inspektorów nadzoru (personel Zamawiającego) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. 11. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. 1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy; 2) w pozostałych przypadkach – zgodnie z zapisami umowy w § 6a umowy. 12. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany formy zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z ustawą Pzp, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy. 13. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w celu dostosowania warunków umownych do tych przepisów, zaś w szczególności strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług jednakże wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy. II.Wszelkie zmiany do umowy za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 10 ust. 1 i 2 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I.. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 2 - 6.3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF. II. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1) formularz oferty (wzór zał. nr 1a do SIWZ), 2) formularz cenowy (wzór zał. nr 1b do SIWZ), 3) kosztorys ofertowy, 4) dowód wpłaty wadium (dot. wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, a w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca załączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu do oferty), 5) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2a, 2b do SIWZ), 6) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 7) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. III. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Oferty będą oceniane punktowo (1%=1pkt). Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczeń może osiągnąć oferta, wynosi po zsumowaniu 100 pkt. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów: 1) Cena oferty brutto (C) – 60%, 2) Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G) – 40% . Ad.1) Cena oferty brutto (C): Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczeń może osiągnąć oferta, wynosi po zsumowaniu 100 pkt. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. Ad.2) Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G): Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego robót. Za każde wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o 12 pełnych miesięcy powyżej wymaganego przez Zamawiającego okresu minimalnego wynoszącego 60 miesięcy, wykonawca może otrzymać 20 punktów. Maksymalnie Wykonawca w tym kryterium może otrzymać 40 punktów, za wydłużenie okresu o 24 miesiące i więcej. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na roboty budowlane nie może być krótszy niż 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże „okresu gwarancji na roboty budowlane”, Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy i przyzna Wykonawcy „0” punktów. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na roboty budowlane dłuższy niż 84 miesięcy, Zamawiający do wyliczenia punktów przyjmie gwarancję maksymalną w wysokości 84 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi w rodz. X SIWZ lub pocztą elektroniczną (skan pisma podpisany przez osobę uprawnioną). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres email: anna.nagorek-muzyka@wm.wroc.pl lub zamowienia@wm.wroc.pl. Ofertę, umowę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. X ust. 6 SIWZ (również w przypadkach ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2, 2f, 3 i 3a ustawy Pzp), należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty adres poczty e-mail do korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia jest p. Anna Nagórek-Muzyka (tel. 71 323 57 17). W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się znakiem niniejszego postępowania. V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. VI. PODWYKONAWSTWO Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1.Zamawiający ustala, że obowiązującą formą wynagrodzenia za roboty budowlane będzie wynagrodzenie kosztorysowe zdefiniowane w art. 629, 630 i 631 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie obejmuje miedzy innymi również koszty materiału, koszty zagospodarowania i usunięcia odpadów, koszty zagospodarowania terenu, koszty kierownika budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak również przygotowanie kopii dokumentów odbiorowych. 2. Obowiązującą formą wynagrodzenia za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy. 3. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa stanowi podstawę przygotowania oferty cenowej. 4. Cenę oferty za roboty budowlane należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót, przy zachowaniu następujących założeń: 1) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej i ujętym całościowo w przedmiarze robót, 2) nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty), 3) stawki i ceny jednostkowe netto robót powinny być wprowadzone dla każdej pozycji przedmiaru robót. 5. Wykonawca dołącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Wartości netto wynikające z kosztorysu ofertowego należy przenieść do formularza cenowego (załącznik nr 1b do SIWZ), a następnie w formie skumulowanej do formularza ofertowego (załącznik nr 1a do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest oddzielnie wycenić każdą pozycję przedmiarową, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, przestrzegając zasad dotyczących konieczności wyliczenia wartości w każdej pozycji przedmiarowej oraz podsumowania kwot. 6. Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać nowych pozycji przedmiarowych. Jeżeli Wykonawca uważa, że w przedmiarze robót nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w przekazanej dokumentacji projektowej, to wycenienie kosztów tych robót może nastąpić jedynie poprzez dodanie pozycji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w procedurze wyjaśnienia SIWZ. Wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczeniowe oraz czynności pomocnicze należy wyceniać w przedmiarze robót. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych czynności, czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji. 7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – należy odpowiednio wypełnić formularz oferty– (wzór zał. nr 1a do SIWZ). Brak wskazania przez Wykonawcę, że jego oferta będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zostanie uznany przez Zamawiającego jako oświadczenie Wykonawcy, że jego oferta nie będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 8. Cena podana w ofercie jest ceną maksymalną. Rozliczenie końcowe za roboty budowlane odbywać się będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji robót określonych w wycenionym przedmiarze są stałe na cały okres wykonywania umowy i nie podlegają zmianom. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej będzie niezmienne przez cały czas realizacji zamówienia. 9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia w wysokości, która wynika z przepisów prawa podatkowego. Zamawiający określił 23% stawkę podatku VAT dla wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie inną niż podana przez Zamawiającego stawkę podatku VAT, bądź jest zwolniony od podatku VAT, należy przedstawić w ofercie uzasadnienie wraz z podstawą prawną. 10. Cena oferty (z VAT) musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceny jednostkowe oraz wartości poszczególnych pozycji przedmiarowych muszą być wyrażone w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 11. Stawki i ceny jednostkowe powinny zawierać m.in. robociznę, transport, zakup, testowanie, kontrole jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wartości wprowadzane dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót powinny być wynikiem sumy iloczynu ilości jednostek miary i stawek lub cen jednostkowych netto. Zamawiający dokona poprawek błędów arytmetycznych powstałych podczas obliczenia lub dodawania w sposób określony w stosownych przepisach ustawy. 12.W ramach ustalonej ceny Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe do ewentualnych wykonanych opracowań i dokumentacji powykonawczej, bez dodatkowego wynagrodzenia. VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ : 1. Formularz oferty – wzór (załącznik nr 1a do SIWZ). 2. Formularz cenowy - wzór (załącznik nr 1b do SIWZ). 3. Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wzór (załączniki nr 2 a, b do SIWZ). 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór (załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Wykaz osób – wzór (załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Wykaz robót budowlanych – wzór (załącznik nr 5 do SIWZ). 7. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp - wzór (załączniki nr 6a, b, c do SIWZ). 8. Oświadczenie – wzór (załącznik nr 7a do SIWZ). 9. Oświadczenie – wzór (załącznik nr 7b do SIWZ). 10. Oświadczenie – wzór (załącznik nr 7c do SIWZ). 11. Dokumentacja projektowa (załączniki nr 8 a-h do SIWZ). 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – dotyczące tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej – (załącznik nr 9 do SIWZ). 13. Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy - wzór (załącznik nr 10 do SIWZ/ załącznik nr 3 do Umowy). 14. Projekt umowy (załącznik nr 11 do SIWZ). IX. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia. X. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty budowlane, oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania robót budowlanych i prawidłowej wyceny ich wartości. Zamawiający zorganizuje wizję lokalną terenu budowy – podwórko w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. od godz. 12.00 do 14.00. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji lokalnej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Pzp. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej.Osobą do kontaktów w sprawie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest Pan Łukasz Forysiak, tel. 71 326 41 24. XI. Termin otwarcia ofert: 2018-12-14 godz. 10.00.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie garaży - Legnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania02-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie garaży. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI