Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pustostanów (dawnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pustostanów (dawnych bud. mieszkalnych z piwnicami i poddaszami nieużytkowymi) na cele mieszkaniowe z funkcjami techniczno-pomocniczymi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-06-28
 • ZamawiającyKATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-08
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00198600
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pustostanów (dawnych bud. mieszkalnych z piwnicami
i poddaszami nieużytkowymi) na cele mieszkaniowe z funkcjami techniczno-pomocniczymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273437283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Krasińskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-019

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbs.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pustostanów (dawnych bud. mieszkalnych z piwnicami
i poddaszami nieużytkowymi) na cele mieszkaniowe z funkcjami techniczno-pomocniczymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-235ed2f2-e6ec-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu
przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zamawiający: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 14, 40-
019 Katowice (dane kontaktowe podane w rozdziale 2 SWZ)• w sprawach związanych z Pani/Pana
danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego, kontakt pisemny za
pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice, pocztą elektroniczną naadres e-mail:
iodo@tbs.katowice.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
Zamawiającym; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; •
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. −
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pustostanów (dawnych budynków mieszkalnych z
piwnicami i poddaszami nieużytkowymi) na cele mieszkaniowe z funkcjami techniczno-pomocniczymi oraz na funkcję
usługową, wraz z przebudową strefy wejściowej i infrastrukturą techniczną przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45313100-5 - Instalowanie wind

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej;
Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:
„a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) umowy na roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane (itp.3 pkt. 7) z których każda (odrębnie) spełnia łącznie wszystkie niniejsze warunki:
- budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku lub zespołu budynków w standardzie
„deweloperskim” lub pod „klucz” i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m² oraz wartość
robót budowlanych w zakresie umowy co najmniej 5.000.000 zł brutto (słownie: pięć milionów
złotych brutto)
* przez „umowę” rozumie się jeden kontrakt, w ramach którego wykonawca realizował roboty
budowlane (wraz
z ewentualnymi aneksami i zmianami)
* przez „budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę” rozumie się wzniesienie obiektu od
podstaw lub odbudowę, przebudowę , rozbudowę, nadbudowę istniejącego budynku
* przez „powierzchnię użytkową” rozumie się powierzchnie budynku lub zespołu budynków
wznoszonych ramach jednego kontraktu
* przez „wartość robót budowlanych” rozumie się wartość wyłącznie robót budowlanych, bez
usług, dostaw wyposażenia, itp. (jeśli wchodziły w zakres umowy)
* przez „standard deweloperski” rozumie się wykonanie w obiekcie co najmniej prac
obejmujących:
- montaż ścian działowych,
- montaż drzwi wejściowych do lokalu,
- montaż okien z parapetami,
- wykonanie podstawowych instalacji (elektrycznej zakończonej kostkami elektrycznymi,
grzewczej wraz
z grzejnikami, wodno-kanalizacyjnej z zaślepionymi podejściami, wentylacyjnej),
- otynkowanie ścian i sufitów,
- wykonanie wylewek podłogowych,
bez konieczności wykonania wykończenia ścian i podłóg oraz dostarczenia i montażu
elementów białego montażu
* przez „standard pod klucz” rozumie się wykonanie w obiekcie co najmniej prac obejmujących:
- wszystkie prace z zakresu standardu developerskiego,
- wykonanie wylewek, montaż paneli podłogowych, wykończenie płytkami ceramicznymi /
gresowymi, montaż listew wykończeniowych,
- wykończenie ścian i sufitów tynkami przygotowanymi do malowania wraz z dwukrotnym
pomalowaniem farbą akrylową w kolorze białym,
- wykończenia ścian i posadzek pomieszczeń higieniczno-sanitarnych płytkami ceramicznymi /gresowymi ,
- montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki, punkty oświetleniowe zakończone kostką),
- montaż drzwi wewnętrznych
bez konieczności umeblowania lokalu.””
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z których co
najmniej:
 jedna (1) osoba (na stanowisko Kierownika Budowy) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby zawodowej i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową (liczone w odniesieniu do
okresów rzeczywistego pełnienia przez tę osobą funkcji kierownika budowy; okresy „zazębiające się” nie będą liczone
podwójnie),
 jedna (1) osoba (na stanowisko kierownika robót) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej,
 jedna (1) osoba (na stanowisko kierownika robót) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej,
 jedna (1) osoba (na stanowisko kierownika robót) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej,
 jedna (1) osoba z aktualnymi uprawnieniami elektrycznymi do eksploatacji (E) instalacji sieci do 1kV i dozorowymi (D)
instalacji sieci do 1kV.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę, jeśli będzie ona miała kwalifikacje do zajmowania większej
ilości funkcji
* przez „uprawnienia budowlane” rozumie się właściwe uprawnienia wydane na podstawie przepisów rozdziału 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie wcześniejszych aktów prawnych, o ile ich zakres jest tożsamy z uprawnieniami wydawanymi na
podstawie obecnie obowiązujących przepisów.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od
wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz pozostałych
przepisów ww. ustawy, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1117)
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:
a) posiada dodatni wynik finansowy netto w co najmniej dwóch z ostatnich trzech lat obrotowych,
b) uzyskał wskaźnik bieżącej płynności w ostatnim roku obrotowym nie mniejszy niż 1,00 liczony jako stosunek sumy
aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
c) posiada środki finansowe, względnie posiada zdolność kredytową potwierdzoną przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową w kwocie co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),
d) posiada opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę ubezpieczenia co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty [w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie,
o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie]
2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ
3.sprawozdanie finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem
z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa
i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (2018-2020, a w przypadku gdy sprawozdanie za rok 2020 nie
zostało jeszcze sporządzone, bądź nie zostało poddane badaniu – za lata 2017-2019),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres
4.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
5.dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca składa:.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie podstaw wykluczenia opisanych w
rozdziale 9 część I punkt 1 i 2, punkt 4 SWZ, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie podstawy wykluczenia opisanej
w rozdziale 9 część I punkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do
SWZ.
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat,
w zakresie podstawy wykluczenia opisanej w rozdziale 9 część II pkt 1 SWZ, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie podstawy wykluczenia opisanej w rozdziale 9 część II pkt
1 SWZ, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie podstawy wykluczenia opisanej w rozdziale 9 część II pkt 2 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
6. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o którym mowa
w części I punkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w rozdziale
9 część I pkt 3, pkt 4
(w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (w zakresie zawarcia
z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), pkt 6, rozdziale 9 część II pkt 1 (w zakresie
naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych ), pkt 3-6 SWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 11 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium zabezpieczającego ofertę
w wysokości100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert (przez wniesienie wadium
wnoszonego w pieniądzu rozumie się wpływ środków na konto Zamawiającego przed upływem tego terminu; UWAGA: nie
decyduje moment zlecenia przelewu) (przez wniesienie wadium wnoszonego w formie niepieniężnej (gwarancji lub
poręczenia,
o których mowa w ust. 5 pkt 5.2-5.4 poniżej) rozumie się przekazanie niepieniężnej formy wadium w oryginale
Zamawiającemu przed terminem składania ofert – poprzez dołączenie dokumentu
do oferty)
3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w ust. 11 oraz ust. 12 poniżej.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
5.1. pieniądzu
5.2. gwarancjach bankowych
5.3. gwarancjach ubezpieczeniowych
5.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających
wspólnie, obowiązani są oni ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do ustanowienia powyższego pełnomocnika stosuje
się w szczególności przepisy art. 98 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2020
r. poz. 1740 z późn. zm.).
2. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z
wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać
zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba trzecia, np.
pracownik jednego z wykonawców działających wspólnie, musi on być umocowany przez każdego z wykonawców w drodze
imiennego pełnomocnictwa. W takiej sytuacji każdy z wykonawców działających wspólnie wystawia określonemu
pracownikowi imienne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu. Jednakże możliwe jest także umocowanie
jednego z wykonawców jako osoby prawnej przez pozostałych wykonawców, z tym, że jeżeli umocowany wykonawca
udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej osobie trzeciej, pełnomocnictwa udzielone temu
wykonawcy muszą wyraźnie uprawniać do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo udzielone temu
pracownikowi musi wyraźnie wskazywać, iż jest on umocowany do reprezentowania wszystkich wykonawców działających
wspólnie przez wymienienie ich nazw (firm). W takiej sytuacji wszyscy wykonawcy udzielają jednemu z wykonawców wraz z
klauzulą uprawiającą do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Następnie ten wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa
swojemu pracownikowi lub innej sobie trzeciej).
3. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale 14 SWZ.
4. Zamawiający informuje, że podmioty działające w formie spółki cywilnej, uważane są za wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających
wspólnie, obowiązani są oni ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do ustanowienia powyższego pełnomocnika stosuje
się w szczególności przepisy art. 98 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2020
r. poz. 1740 z późn. zm.).
2. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z
wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać
zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba trzecia, np.
pracownik jednego z wykonawców działających wspólnie, musi on być umocowany przez każdego z wykonawców w drodze
imiennego pełnomocnictwa. W takiej sytuacji każdy z wykonawców działających wspólnie wystawia określonemu
pracownikowi imienne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu. Jednakże możliwe jest także umocowanie
jednego z wykonawców jako osoby prawnej przez pozostałych wykonawców, z tym, że jeżeli umocowany wykonawca
udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej osobie trzeciej, pełnomocnictwa udzielone temu
wykonawcy muszą wyraźnie uprawniać do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo udzielone temu
pracownikowi musi wyraźnie wskazywać, iż jest on umocowany do reprezentowania wszystkich wykonawców działających
wspólnie przez wymienienie ich nazw (firm). W takiej sytuacji wszyscy wykonawcy udzielają jednemu z wykonawców wraz z
klauzulą uprawiającą do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Następnie ten wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa
swojemu pracownikowi lub innej sobie trzeciej).
3. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale 14 SWZ.
4. Zamawiający informuje, że podmioty działające w formie spółki cywilnej, uważane są za wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję Pani do serwisu sprzątającego - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania07-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję Pani do serwisu sprzątającego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla AWF Katowice – 33 części
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej II
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Zdrowej 32 w Częstochowie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI