Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiechów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-07-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-06-29
 • Numer ogłoszenia554400-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 554400-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, krajowy numer identyfikacyjny 29994322100000, ul. ul. Warszawska  11 , 32-200  Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 811 161, , e-mail przetargi@zdpmiechow.pl, , faks 413 831 827.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.zdpmiechow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zdpmiechow.pl/art,220,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w formie pisemnej.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski.
Numer referencyjny: SE.261.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 1218K w km od 0+000 do km 1+838 w miejscowości Książ Mały, Boczkowice, Powiat Miechowski.1. Roboty pomiarowe- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych2. Roboty rozbiórkowe- Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa- Rozbiórka zjazdów o nawierzchni z kostki bet., betonu, płyt wielootworowych- Rozebranie umocnienie rowów z płyt betonowych wraz z podbudową- Rozebranie chodnika z kostki bet. wraz z podbudową i krawężnikami- Rozebranie przepustów z rur betonowych Ø40,50,60,80 wraz ze ściankami czołowymi- Wywiezienie gruzu3. Roboty ziemne- Roboty ziemne – wykop pod konstrukcję nawierzchni z transportem urobku- Formowanie nasypów z piasku wraz z zagęszczeniem4. Regulacja pionowa studzienek- Regulacja pionowa studzienek dla zasuw i hydrantów 5. Budowa krawężników, obrzeży- Ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem - Ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem- Ułożenie ścieków betonowych, prefabrykowanych6. Nawierzchnia jezdni- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- Wykonanie warstwy mrozoochronnej- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR3, gr.4cm po zagęszczeniu - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.4cm po zagęszczeniu7. Nawierzchnia jezdni przy peronach autobusowych - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne- Wykonanie warstwy mrozoochronnej- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm8. Nawierzchnia peronów autobusowych- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne- Wykonanie warstwy mrozoochronnej- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm9. Nawierzchnia zjazdów – z kostki brukowej bet.- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne- Wykonanie warstwy mrozoochronnej- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm10. Nawierzchnia zjazdów – tłuczniowa- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej- w-wa dolna z kruszywa- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej- w-wa górna z kruszywa11. Nawierzchnia pobocza z kruszywa- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne- Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.12. Rowy- Czyszczenie ścinanie i plantowanie skarp i dna rowu- Przepusty rurowe Ø40,50,60,80 wraz ze ściankami czołowymi- Montaż bariery ochronnej U-12- Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi- Humusowanie i obsianie skarp13. Organizacja ruchu- Wymiana, ustawienie znaków pionowych- znaki, tablice, słupki- Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne14. Przebudowa oświetlenia- Wymiana (montaż i demontaż) opraw oświetleniowych ulicznych typu LED

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykaz wykonanych robótNa potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową, przebudową, odbudową lub remontem (poza remontami cząstkowymi) drogi lub dróg publicznych (realizowanych w ramach jednej inwestycji) o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 2 500 000,00 zł brutto.UWAGA!Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową, remontem (poza remontem cząstkowym), drogi publicznej o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZWykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorys ofertowy (załącznik 2)Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a)Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b)Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)” - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (załącznik nr 1c).Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie i trybie przewidzianym w Art. 144 Pzp.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy o których mowa w art.144 ust.1 pkt.1ustawy Pzp, w szczególności w następujących przypadkach:1) Zmiana (w tym zwiększenie) wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany przepisów prawnych lub wynikająca z przyjętej formy rozliczenia kosztorysowego:a) zmiana stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do tej części wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do której będzie miała zastosowanie zmieniona stawka podatku Vat,b) rozliczenie koniecznych prac dodatkowych, objętych zamówieniem podstawowym, a wykraczających poza ilości przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym oraz rozliczenie prac objętych zamówieniem podstawowym, a wykonanych w ilościach mniejszych niż przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.Wynagrodzenie będzie ustalone w oparciu o ilości robót faktycznie wykonanych w terenie i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 2) Zmiana (w tym wydłużenie) terminu wykonania zamówienia w związku z:a) zaistnieniem okoliczności w trakcie realizacji robót, a w szczególności wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB,b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy,c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu, niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,f) wystąpieniem niezgodności w dokumentacji geodezyjnej, niezgodności w wypisach i wyrysach ewidencji gruntów,g) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie itp.), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,h) wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót,i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub podmiotów lub trzecich, osób indywidualnych, w szczególności:- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia umowy, kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót,- niemożliwej do przewidzenia, w momencie zawarcia umowy, konieczności przesunięcia terminu przekazania placu budowy,j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,l) zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na realizację zamówienia,m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.),n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiającymi prowadzenie prac w terenie zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wiedzą i sztuką budowlaną- pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy. 3) Zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo finansowego Zamawiającego.4) Zmiana technologii, materiałów (roboty zamienne) wykonania danego zakresu robót, określonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie spowoduje ona obniżenia jakości i trwałości przedmiotu zamówienia i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego - zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami, zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji (lub pozostawieniem ich co najmniej na tym samym poziomie), umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji lub eksploatacji.c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych.d) brakiem dostępności na rynku materiałów, urządzeń i technologii opisanych w przedmiocie zamówienia, problemami z ich zakupem lub opóźnień w dostawach co znacznie wydłużyłoby czas realizacji przedmiotu zamówienia.5) Niezależne od stron zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy, Projektanta, zmiana osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w zastępstwie muszą być co najmniej takie same jak osób wymienionych i wskazanych w postępowaniu przetargowym w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu jak i przy uwzględnianiu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób jeżeli takie kryteria zostały w postepowaniu postawione6) Zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego.7) Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie podwykonawstwa:a) rezygnacja z podwykonawstwa dla tej części zamówienia, która została wskazana przez Wykonawcę w ofercie iż będzie realizowana przez podwykonawcę, b) zmiana podwykonawcy wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców,c) wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy jej wykonanie podwykonawcy odbędzie się za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców,d) wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku zmiany podwykonawcy(podmiotu) na którego zasoby powoływał się Wykonawca na etapie postępowania przetargowego i wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, z zachowaniem zasad opisanych w SIWZ odbędzie się za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca i nie podlega wykluczeniu- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia. 8) Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, związane z:a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa, innych przepisów powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowe,c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m. in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia, rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie roku budżetowego czy zaistnienie innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmian.f) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych, nawierzchni, chodników, ciągów rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, przepustów, elementów odwodnienia, oświetlenia, elementów organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym.g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 9) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy,c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych).10) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, w tym jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (konsorcja , spółki cywilne) i w trakcie realizacji umowy występują okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą, celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych.11) Rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy oraz udzieleniem gwarancji rękojmi na zrealizowany zakres i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku gdy w toku wykonania przedmiotu umowy okaże się że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego. W przypadku stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia kosztów jego wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wystąpienia innych przeszkód natury ekonomiczno-prawnych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego, niecelowego, niezasadnego wykonania przedmiotu umowy.12) Inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Ustalenie wartości (ceny) robót zamiennych, dodatkowych nastąpi w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud, orgbud itp. lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni, sklepów, od dostawców z tymi materiałami, lub ceny wynegocjowane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 4. Zmiany te muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1) i ust. 2 pkt 8) ppkt f) gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie centralnego ogrzewania - Olkusz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania03-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do pieca gazowego dwufunkcyjnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI