Przebudowa drogi gminnej nr 126023N w miejscowości Czerniki Gmina Kętrzyn

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 126023N w miejscowości Czerniki Gmina Kętrzyn
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKętrzyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kętrzyn
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-08
 • Numer ogłoszenia542332-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 542332-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.

Gmina Kętrzyn: Przebudowa drogi gminnej nr 126023N w miejscowości Czerniki Gmina Kętrzyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kętrzyn, krajowy numer identyfikacyjny 51074287600000, ul. Kościuszki  2 , 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 7512474 w. 17, , e-mail sekretariat@gminaketrzyn.pl, , faks 897 512 746.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminaketrzyn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gminaketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/50/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gminaketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/50/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty mogą być składane wyłącznie w następujacy sposób: drogą pocztową na adres Zamawiającego lub dostarczone do siedziby Zamawiającego, do pokoju nr 16
Adres:
Urząd Gminy w Kętrzynie, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 126023N w miejscowości Czerniki Gmina Kętrzyn
Numer referencyjny: RGG.271.29.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres inwestycji wchodzą: - przebudowa konstrukcji nawierzchni ulicy z korektą geometrii w planie i w profilu, - przebudowa konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów, - budowa nowych odcinków chodników i zjazdów, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa muru oporowego, - wprowadzenie nowej organizacji ruchu, polegającej głównie na wyznaczeniu przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i uzupełnieniu brakującego oznakowania, - przebudowa kabli telekomunikacyjnych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Spełnienie wszelkich wytycznych do realizacji inwestycji określonych w warunkach technicznych wydanych przez Orange Polska S.A. leży po stronie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45112100-6
45200000-9
45230000-8
45231000-5
45232130-2
45232440-8
45233000-9
45233140-2
45233220-7
45232000-1
45332300-5
32412100-5
32520000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje dla każdej części zamówienia możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegającego na wykonaniu robót budowlanych podobnych do objętych niniejszym zamówieniem, tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu wszystkich lub części z rodzajów robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, o wielkości nie większej niż 20% wartości szacunkowej brutto, ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia tego zamówienia zgodne będą z warunkami określonymi w SIWZ dla zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 130
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie Wykonawcy lecz nie dłuższym niż 130 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: - nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 700.000,- zł (siedemset tysięcy zł.) brutto polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego . - dysponuje, do realizacji zamówienia publicznego przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności w aktualnym stanie prawnym, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia, oraz spełniającą warunki do wykonywania tych funkcji, tzn. będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,- dysponuje, do realizacji zamówienia publicznego oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub inne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności w aktualnym stanie prawnym, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia, oraz spełniającą warunki do wykonywania tych funkcji, tzn. będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, Wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (np. zaświadczeń, referencji), określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; z treści wykazu musi wynikać, iż Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 7.4 ppkt 2 lit.c tiret pierwsze; 2) wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; z treści wykazu musi wynikać, iż wykonawca spełnia warunek określony w pkt 7.4 ppkt 2 lit.c tiret drugie;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (z otwarcia ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24.05.2019 do godz. 13:00. 2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium dla każdej części zamówienia, na które/którą składana jest oferta, w wysokości wymaganej, tj. w wysokości 10.000,- PLN (dziesięć tysięcy złotych), w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wymagane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę w przypadku formy pieniężnej wadium. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 71 2030 0045 1110 0000 0287 4780, z tytułem: WADIUM „Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 126023N w miejscowości Czerniki Gmina Kętrzyn” Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w wymaganym terminie znajdować się będzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 7. Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadkach wynikających z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą wadium w sposób niezgodny z wymogami SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 10,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem ust.1, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy: a) w zakresie zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki Vat: w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT - wynagrodzenie brutto będzie równe dotychczasowemu wynagrodzeniu netto, powiększonemu o kwotę podatku Vat, wynikającą z zastosowania nowej stawki; b) w zakresie zmiany terminu realizacji: ▪ w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy wykonania przedmiotu umowy, a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; ▪ w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wprowadzenie zmian wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy -zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; ▪ w przypadku działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót - zmiana terminu wykonania o czas działania siły wyższej; w takiej sytuacji wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym jej działaniem; ▪ w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni robocze i uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzanie prób i sprawdzeń, w szczególności gwałtownych opadów - zmiana terminu wykonania o czas utrzymywania się powyższych warunków; w takiej sytuacji wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym działaniem tych warunków ; ▪ w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli te roboty mają wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy -zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie robót dodatkowych; ▪ w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy, nieobjętych zakresem robót podstawowych, przyłączy lub sieci energetycznych telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub gazowych, jeżeli prace te kolidują z pracami objętymi niniejszą umową i wpływają na termin wykonania przedmiotu umowy -zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie powyższych robót; c) w zakresie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub uzasadnione ze względów technicznych lub użytkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one oznaczone jako niejawne, oddzielnie trwale spięte, ponumerowane i załączone do oferty (zaleca się ich umieszczenie w odrębnej kopercie wewnętrznej z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz innych informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-24, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę postawienie ściany - Giżycko
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania04-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę postawienie ściany rozdzielającej mieszkania. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Remonty nawierzchni z kostki betonowej
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ul. Orlej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kętrzyn: Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany”
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Remonty nawierzchni z kostki betonowej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa ul. Orlej
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI